Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

ARGOS – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i ...

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 20 stycznia 2014 - 15:18, kmirgos

Nowy projekt na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Warszawie

ARGOS – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i ...

Projekt „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”. I tura rekrutacji zakończona.

W związku z zakończoną I turą rekrutacji uczestników do projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” uprzejmie informujemy, że do projektu zostało zakwalifikowanych 199 osób.

Na dole strony oraz pod linkiem podanym linkiem publikujemy LISTĘ UCZESTNIKÓW.

Wszystkie zakwalifikowane do projektu osoby, zostaną o tym fakcie pisemnie powiadomione.

_________________________________________________________________________________________________________________
W związku z realizacją projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, informujemy, że 6 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu.
O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku spełniają łącznie następujące warunki:
1. Posiadają obywatelstwo polskie,
2. Są mieszkańcami m.st. Warszawy – ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
3. Są uczniami I lub II klasy gimnazjum publicznego w roku szkolnym 2013/2014,
4. Nie mają w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu,
5. Są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód netto na osobę za 2013 r. był niższy niż 1270 zł.
Nabór wniosków będzie trwał w okresie 6 marca – 7 kwietnia 2014 r., do godziny 15.00
Miejsce pobierania i składania Formularza wniosku – gimnazjum publiczne, do którego uczęszcza uczeń.
Formularz wniosku w wersji elektronicznej będzie dostępny od dnia 06.03.2014 pod adresem internetowym: http://wniosek.argos.um.warszawa.pl/.
Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie oraz wzór Umowy uczestnictwa w wersji elektronicznej będą dostępne od dnia 06.03.2014 na stronie internetowej projektu: http://argos.um.warszawa.pl/, a także do wglądu w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych
Sposób wypełniania wniosku:
1. W celu wypełnienia formularza wniosku, wnioskodawca rejestruje się w systemie, na stronie internetowej wniosek.argos.um.warszawa.pl.
2. Formularz wniosku należy wypełnić elektronicznie, a następnie zgłosić się do sekretariatu gimnazjum, do którego uczęszcza kandydat/ka, w celu zatwierdzenia wniosku. Pracownik gimnazjum wydrukuje zatwierdzony wniosek, który wnioskodawca podpisze w jego obecności.
3. Wnioskodawca, który nie posiada dostępu do Internetu, może skorzystać z pomocy pracownika gimnazjum. Pracownik szkoły zarejestruje wnioskodawcę w systemie i na podstawie podanych przez niego danych wypełni oraz zatwierdzi wniosek. Następnie wniosek zostanie wydrukowany w celu podpisania przez wnioskodawcę.
4. Potwierdzeniem złożenia wniosku przez wnioskodawcę jest przekazana przez pracownika szkoły kserokopia pierwszej strony formularza, zawierająca numer wniosku oraz datę i godzinę jego wygenerowania.
Osobą uprawnioną do wypełnienia i złożenia wniosku jest wnioskodawca -rodzic/opiekun prawny ucznia.
    
Dodatkowych informacji na temat projektu udziela:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m. st. Warszawy – ul. Canaletta 2, pok. nr 9
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00
tel. (22) 443 02 76, (22) 443 02 77
e-mail: argos@um.warszawa.pl
_________________________________________________________________________________________________________________
INFORMACJA O PROJEKCIE
ARGOS – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie

Całkowita wartość projektu: 6 528 530,00 zł;
Poziom dofinansowania: 100% (85% - środki europejskie, 15% wkład krajowy z budżetu państwa);
Wkład własny: 0,00 zł;
Działanie: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.06.2015 r;
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa.

16 GRUDNIA 2013 R. ZOSTAŁA PODPISANA UMOWA O DOFINANSOWANIE
Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży uczącej się
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych oraz dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gosp. domowym”.
 Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1) nieodpłatne udostępnienie 1000 gospodarstwom domowym spełniającym kryteria grupy docelowej 8.3, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
2) wyposażenie 30 jednostek podległych m.st. Warszawie (w tym: m.in. biblioteki publiczne, instytucje kultury, miejskie placówki wsparcia dziennego, miejskie zespoły ognisk wychowawczych, miejski dom wsparcia seniorów) łącznie w 150 stanowisk komputerowych;
3) zapewnienie 1000 gospodarstwom domowym, 30 jednostkom podległym m.st. Warszawie
(150 stanowisk) dostępu do Internetu w trakcie realizacji projektu i w okresie jego trwałości;
4) wsparcie techniczne oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania;
5) przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i oprogramowania, technologii cyfrowych, korzystania z Internetu.

Niemierzalnym jakościowym efektem projektu będzie to, że uczestnicy nauczą się nowych umiejętności, przełamią barierę w komunikowaniu, a poprzez dostęp do osobistego sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu uzyskają cenne narzędzie do rozwijania swoich zainteresowań, cech osobistych, e-aktywności. Pośrednimi beneficjentami projektu zostaną rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży biorącej udział w projekcie. Osoby te poprzez dostęp do ww. narzędzi informatycznych oprócz wcześniej wymienionych korzyści dodatkowo będą mogły
np. poszukiwać pracy, podnieść swoje kompetencje zawodowe, a także poprzez stały dostęp do sieci np. płacić rachunki, załatwiać sprawy w Urzędach. Bezpośrednim materialnym efektem realizacji działań będzie produkt projektu, tj. 1150 stanowisk (zestawów) komputerowych.
Trwałość rezultatów projektu będzie zapewniona przez 5 lat od zakończenia projektu, tj. od 01.07.2015 do 30.06.2020 r. Przez cały ten okres dostęp do Internetu będzie bezpłatny dla użytkowników końcowych. Miasto Stołeczne Warszawa zapewni ciągłość m.in. dostępu do Internetu, ubezpieczenia oraz wsparcia technicznego.
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. Planowany termin realizacji - wiosna oraz jesień 2014 r.
W wyniku rekrutacji, do projektu zostanie zakwalifikowanych 1000 uczestników, którzy odbędą dwudniowe szkolenie stacjonarne z zakresu obsługi komputera i Internetu. Po zakończeniu zajęć,
w drugim dniu szkolenia, zostanie bezpłatnie użyczony sprzęt komputerowy wraz z dostepem do Internetu. Planowany termin realizacji – lato oraz zima 2014 r.

Załączniki

 1. 1.
  Argos - plakat
  (plik: argos_-_plakat.pdf, file size: 2036.42 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Argos - ulotka
  (plik: argos_-_ulotka.pdf, file size: 2018.12 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Umowa uczestnictwa
  (plik: argos_-_umowa_uczestnictwa.pdf, file size: 138.72 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie
  (plik: argos-regulamin_naboru_i_uczestnictwa_w_projekcie.pdf, file size: 134.39 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Lista osób zakwalifikowanych do projektu
  (plik: argos_-_lista_osob_zakwalifikowanych_do_projektu._i_tura.pdf, file size: 80.47 KB)
  Pobierz