Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Badanie liczby osób bezdomnych w dniach 13 i 14 lutego 2019

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 11 lutego 2019 - 11:00, Piotr Śliwowski


Z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 13/14 lutego 2019 r. odbędzie się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Badanie polega na wypełnieniu indywidualnych kwestionariuszy z osobami bezdomnymi przebywającymi w tym terminie na terenie m.st. Warszawy. Badanie zakończy się przekazaniem sprawozdania z badania dla MRPiPS.

W m.st. Warszawie realizację badania koordynują:
- Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy;
- Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy (na poziomie dzielnic m.st. Warszawy).
Podmioty i miejsca, w których przeprowadza się badanie:
- noclegownie;
- schroniska dla osób bezdomnych;
- schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
- ogrzewalnie;
- domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
- ośrodki interwencji kryzysowej;
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
- szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia;
- zakłady karne, areszty śledcze;
- izby wytrzeźwień (Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych), pogotowia socjalne;
- pustostany, domki na działkach, altany działkowe;
- miejsca niemieszkalne: ulice, klatki schodowe, dworce PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.;
- inne miejsca przebywania osób bezdomnych.
Inne podmioty zaangażowane i współpracujące z OPS przy realizacji zadania to:
- placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym (jadłodajnie, punkty wydawania odzieży, żywności, punkty poradnictwa, itp.);
- organizacje pozarządowe prowadzące na zlecenie m.st. Warszawy działania streetworkerskie;
- Straż Miejska m.st. Warszawy;
- Komenda Stołeczna Policji;
- Komenda Główna Straży Ochrony Kolei w Warszawie.

Etap I badania
Badanie przy użyciu kwestionariusza osoby bezdomnej na terenie Warszawy rozpoczyna się 13 lutego 2019 r. godz. 7:00 i kończy 14 lutego 2019 r. o godz. 7.00. Badanie przeprowadza się w wymienionych wyżej placówkach, instytucjach, miejscach, w których przebywają osoby bezdomne. Badanie wśród osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych prowadzą patrole złożone z przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej,  streetworkerów, Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Policji i SOK. Skład, liczbę patroli i obszary ich działania na terenie Dzielnicy ustala OPS we współpracy z wymienionymi służbami.

Etap II badania
OPS-y zbierają wypełnione kwestionariusze, opracowują zawarte w nich informacje i sporządzają sprawozdanie z badania. Badanie kończy się 1 marca 2019 r. przekazaniem tego sprawozdania Wojewodzie Mazowieckiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Na podstawie danych zebranych podczas badania zostanie opracowany Raport z badania liczby osób bezdomnych 13/14 lutego 2019 r. w m.st. Warszawie.

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych uprzejmie prosi kierowników placówek zapewniających miejsca noclegowe, placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym, kierowników instytucji, w których osoby bezdomne czasowo przebywają o podjęcie współpracy z koordynatorami z dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej, którzy zwrócą się o przeprowadzenie badania. Uprzejmie prosimy o współpracę przy ustalaniu sposobu przeprowadzenia badania oraz przekazania i odbioru kwestionariuszy. Prosimy o wypełnienie indywidualnych kwestionariuszy zgodnie z wymogami badania z osobami bezdomnymi spędzającymi noc z 13 na 14 lutego 2018 r. w danej placówce lub instytucji.
Obowiązujące kwestionariusze zostały dostosowane do warunków badania w m.st. Warszawie. Z tego względu uprzejmie prosimy o korzystanie z kwestionariuszy przekazanych przez dzielnicowe OPS.

Dodatkowe informacje o ogólnopolskim badaniu osób bezdomnych są dostępne na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/pomoc-spoleczna/37741,Ogolnopolskie-badanie-liczby-osob-bezdomnych-w-nocy-z-13-na-14-lutego-2019-r.html

Załączniki

  1. 1.
    Raport - Badanie liczby osób bezdomnych 14 lutego 2019
    (plik: raport_badanie_liczby_osob_bezdomnych.pdf, file size: 6561.61 KB)
    Pobierz