Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Fundusze Europejskie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 16 marca 2010 - 13:00, Ewa Rahman

konferencja prasowa Biura Polityki Społecznej nt. Funduszy Europejskich wspierających integrację i aktywność społeczną mieszkańców Warszawy


Od 2007 roku Ośrodki Pomocy Społecznej, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Warszawskie Centrum Kobiet i miejskie Biuro Polityki Społecznej efektywnie realizują projekty ze środków unijnych. Coraz lepiej poruszają się po tak ważnym dla polityki społecznej i rynku pracy Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie w latach 2007 ? 2009 miasto stołeczne pozyskało prawie 80 mln zł na działania z zakresu polityki społecznej. Projekty realizowane w 2007 roku zapewniły wpływ na poziomie 33 mln zł przy 10 mln zł wkładu własnego miasta.

 

 

Pierwsze projekty

 

Jako pierwszy przez Biuro Polityki Społecznej został zrealizowany projekt pn. ?Współpraca na rzecz zintegrowanego modelu wsparcia aktywizacji zawodowej osób uzależnionych?. Był on realizowany w latach 2005-2007 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a do jego głównych celów należało wzmocnienie efektywności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, psychoterapeutów i  terapeutów uzależnień  zajmujących się pomocą osobom z grup szczególnego ryzyka, tak, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób wychodzących z uzależnień.

Drugi projekt - ?Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie? realizowany był w latach 2007 ? 2009, dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu przeszkolono ok. 800 osób ? pracowników z jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. W efekcie opisano procedury przeciwdziałania przemocy, stworzono bazę placówek niosących pomoc osobom doznającym przemocy, jej świadkom oraz stosującym przemoc oraz zintegrowany system reagowania i współdziałania w sytuacjach przemocy.

 

Wsparcie dla najbardziej potrzebujących

 

Od 2007 roku Ośrodki Pomocy Społecznej pozyskują środki na różnorodne szkolenia swoich klientów - zwłaszcza dotyczące aktywizacji społecznej i zawodowej. W 2008 i 2009 roku skorzystało z nich ponad 3,6 tys. osób. W 2010 roku wszystkie OPS będą realizowały projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Urząd Pracy m.st. Warszawy od 2008 roku realizuje skierowany do osób bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych projekt PO KL "Rynek pracy czeka". Do tej pory uczestniczyło w nim ponad 2,3 tys osób, w 2010 weźmie w nim udział ponad 700 mieszkańców stolicy. Ponadto Urząd Pracy jest pomysłodawcą, autorem i wnioskodawcą realizowanego na przełomie 2008 i 2009 roku projektu badawczego "Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy". Projekt był odpowiedzią na potrzebę usystematyzowania i szerszego spojrzenia na sytuację na stołecznym rynku pracy.

Z kolei Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi projekt "Integracja dla samodzielności", którego głównym celem jest pomoc w osiągnięciu samodzielności w zaspokajaniu życiowych potrzeb grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - dzieciom bez opieki, wychowankom rodzin zastępczych i placówek, osobom starszym i przewlekle chorym, osobom niepełnosprawnym, osobom będącym w sytuacji kryzysowej i cudzoziemcom. Zadania realizowane są za pomocą instrumentów aktywnej integracji.

 

W 2010 roku do trzech najważniejszych obszarów, w ramach których wykorzystywane są fundusze unijne (PO KL) należą: aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, poprawa funkcjonowania rodzin z problemami w wypełnianiu ról wychowawczych oraz aktywizacja zawodowa osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Są one spójne ze Strategią Społeczną m.st. Warszawy na lata 2009-2020.

 

Wyszkolona kadra = efektywniejsza pomoc

 

Od 2009 roku Biuro Polityki Społecznej realizuje projekt "Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną" finansowany przez środki płynące z Mechanizmu Finansowego EOG. Dzięki podniesieniu wiedzy i umiejętności pracowników będą oni efektywniej pomagać mieszkańcom stolicy.

W 2010 roku w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych będzie realizowany projekt - "Profesjonalny pracownik socjalny - profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych". Będzie on w całości dofinansowany z PO Kapitał Ludzki (prawie 500 tys. zł).

 

Załączniki

 1. 1.
  Program konferencji
  (plik: Konferencja_prasowa_15.03.2010_-program.doc, file size: 33.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Biuro Polityki Społecznej - Fundusze Europejskie (prezentacja)
  (plik: BPS_-_FUNDUSZE_EUROPEJSKIE.ppt, file size: 4238.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - projekt Integracja Dla Samodzielności (prezentacja)
  (plik: WCPR_-_projekt_Integracja_dla_samodzielnosci.pptx, file size: 1494.6 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  OPS Bielany - projekt Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Osób Pozostających Bez Pracy (prezentacja)
  (plik: OPS_Bielany_-_projekt_systemowy_POKL_7.1.1.ppt, file size: 737.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  OPS Ursynów - projekt Dobra Marka - OPS Ursynów budzi do życia (prezentacja)
  (plik: OPS_Ursynow_-_projekt_systemowy_POKL_7.1.1.ppt, file size: 2435.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Urząd Pracy - Dobre Praktyki (prezentacja)
  (plik: Urzad_Pracy-RPC.ppt, file size: 2658 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Biuro Funduszy Europejskich - Myślenie innowacyjne w polityce społecznej a projekty finansowane z UE (prezentacja)
  (plik: BFE_-_PO_KL_Nowe_inicjatywy.ppt, file size: 1128 KB)
  Pobierz