Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W WARSZAWIE

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 7 stycznia 2016 - 8:03, ejozwiak


Zgodnie z uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. ustawą w całym kraju stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie to realizują powiaty i tak jak Warszawa – miasta na prawach powiatu. W samej Warszawie powstało 35 punktów, w których pomoc prawna udzielana jest osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, kombatantom, weteranom, osobom, które ukończyły 65 rok życia lub nie ukończyły 26 lat, posiadaczom Karty Dużej Rodziny.
 
 
 
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą udzielali także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie.
 
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. W załączeniu mapa punktów pomocy w Warszawie.
 
 
 
Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przesądowym) mogą skorzystać:
 
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 
Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
 
·poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach;
 
·wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 
·udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 
·sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
 
 
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
 
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
 
 
 
W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:
 
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej przedkładają oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia, lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny okazują ważną Kartę Dużej Rodziny;
kombatanci i weterani przedkładają zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
osoby do 26 roku życia i seniorzy po ukończeniu 65 lat okazują dowód tożsamości;
osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej składają oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Załączniki

 1. 1.

  (plik: pomoc.jpg, file size: 228.21 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  MAPA PUNKTÓW BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
  (plik: mapa_punktow_bezplatnej_pomocy_prawnej_w_warszawie.doc, file size: 101 KB)
  Pobierz