Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych 8/9 lutego 2017

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 6 lutego 2017 - 9:59, Piotr Zygadło


 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych.
Badanie na terenie Warszawy rozpocznie się 8 lutego 2017 r. godzina 10.00
Odbywa się przy użyciu kwestionariusza osoby bezdomnej (w załączeniu)
Ostateczny termin złożenia przez OPS-y sprawozdania jednorazowego z realizacji badania w CAS DPS-IV- 60 - IR/2017 r.: 24 lutego 2017 r.)

Realizatorzy:
W m.st. Warszawie realizację badania koordynuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy;
 Realizatorem są Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy

Podmioty i miejsca, w których powinna być zbierana informacja o osobach bezdomnych:
 noclegownie;
 schroniska dla osób bezdomnych;
 ogrzewalnie;
 domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
 ośrodki interwencji kryzysowej;
 specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia;
 zakłady karne, areszty śledcze;
 izby wytrzeźwień (Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych), pogotowia socjalne;
 pustostany, domki na działkach, altany działkowe;
 miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.;
 inne miejsca.

Inne podmioty zaangażowane i współpracujące przy realizacji zadania to:
Straż Miejska m.st. Warszawy
Placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym (jadłodajnie, punkty wydawania odzieży, żywności, punkty poradnictwa, itp.)
Organizacje pozarządowe prowadzące na zlecenie m.st. Warszawy działania streetworkerskie

Zadania Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy:
• Wyznaczają koordynatorów badania (w rozumieniu Ministerstwa są to gminni koordynatorzy) i zamieszczają ich dane w systemie CAS
• Nawiązują współpracę z podmiotami i placówkami usytuowanymi na terenie Dzielnicy, w których powinna być zbierana informacja o osobach bezdomnych. Przekazują w formie elektronicznej, lub papierowej kwestionariusze osoby bezdomnej do placówek, w których będzie prowadzone badanie. Ustalenie to nie dotyczy placówek (noclegownie, schroniska) objętych umowami dotacyjnymi, którym kwestionariusze dostarczy Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.
• Przeprowadzają badanie osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych. Liczenie rozpoczyna się 8 lutego o godz. 10.00 i prowadzone jest w asyście Straży Miejskiej.
Ośrodki ustalają z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi na zlecenie m.st. Warszawy działania streetworkerskie oraz Strażą Miejską m.st. Warszawy zasady współpracy przy realizacji badania osób bezdomnych na terenie Dzielnicy. Podczas badania wykorzystują informacje o miejscach przebywania osób bezdomnych pochodzące z własnych zasobów oraz od innych podmiotów i mieszkańców.
Koordynatorzy uzgadniają z właściwym Oddziałem Terenowym straży miejskiej liczbę patroli i ich obszary działania. Pozwoli to na  wykorzystanie wiedzy funkcjonariuszy Straży Miejskiej dotyczącej miejsc przebywania osób bezdomnych, a także na przeprowadzenie działań we wszystkich dzielnicach w zbliżonym czasie, co zminimalizuje ryzyko podwójnego liczenia osób przemieszczających się. Udział strażników miejskich w akcji jest też istotny ze względów bezpieczeństwa.
• Przyjmują od placówek wypełnione kwestionariusze, opracowują zawarte w nich informacje i zamieszczają w Centralnej Aplikacji Statystycznej. 
UWAGA: Obowiązujące kwestionariusze zostały uzupełnione o dodatkowe pytanie dotyczące ostatniego stałego zameldowania osoby badanej. Dane z tej rubryki nie są przewidziane do zamieszczenia w CAS. Wyniki ich podsumowania Ośrodki Pomocy Społecznej przekazują do Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

Placówki i instytucje, w których w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r przebywać będą osoby bezdomne
• Przeprowadzają badanie przy użyciu kwestionariusza osoby bezdomnej. Osoba bezdomna spędzająca nocleg w placówce powinna być zapytana, czy została już wcześniej zarejestrowana przez osoby realizujące badanie w przestrzeni publicznych w ciągu dnia. Jeśli osoba potwierdzi, należy odstąpić od badania tej osoby (aby uniknąć „dublowania” się danych).

• Dostarczają do Ośrodka Pomocy Społecznej komplet wypełnionych kwestionariuszy w terminie do 10 lutego 2017

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych uprzejmie prosi kierowników placówek zapewniających miejsca noclegowe, placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym, kierowników instytucji, w których osoby bezdomne czasowo przebywają o podjęcie współpracy z koordynatorami z dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej, którzy zwrócą się o przeprowadzenie badania w placówkach. Badanie obejmuje osoby, które spędziły noc z 8 na 9 lutego 2017 r w danej placówce i polega na wypełnieniu indywidualnych kwestionariuszy. Kwestionariusze, dostarczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w przypadku placówek objętych umowami dotacyjnymi – przez BPiPS) prosimy po wypełnieniu przekazać do Ośrodka Pomocy społecznej najpóźniej 10 lutego 2017 r.

Informacje o  ogólnopolskim badaniu osób bezdomnych, w tym o zasadach wypełniania kwestionariusza osoby bezdomnej jest dostępny na stronie internetowej Mazowieckiego Urzedu Wojewódzkiego
 http://mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/pomoc-dla-bezdomnych/33561,Ogolnopolskie-badanie-liczby-osob-bezdomnych-w-nocy-z-8-na-9-lutego-2017-r-oraz-.html

Załączniki

  1. 1.
    Kwestionariusz osoby bezdomnej
    (plik: kwestionariusz_osoby_bezdomnej_8_9_02_2017-ii_wersja.docx, file size: 25.85 KB)
    Pobierz