Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Program "AOON" - edycja 2019-2020

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 29 lipca 2020 - 14:49, bgolab


Od 01.07 do 30.11.2020 r. rozpoczynamy realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020” finansowanego ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-pr...

Cel Programu:
a) wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
b)ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
c)możliwość skorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
d)przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie im uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Do kogo Program jest skierowany?
Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Warszawy – osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych), które wymagają usługi asystenta wspierającego uczestnika Programu w wykonywaniu codziennych aktywnościach
oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Co należy zrobić, aby przystąpić do Programu:
1.Zapoznać się z Zasady realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020
2.Zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020
3.Wybrać realizatora. Realizatorami są:
a)Organizacje pozarządowe, które zostaną wyłonione w ramach otwartego konkursu Prezydenta m.st. Warszawy na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020 pod nazwą Wsparcie osób z niepełnoprawnościami poprzez świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/68A418D0-EC3C-4035-8544-341BD3F1AD65,f...
b)Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
ul. Z. Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa; tel. 22 277 49 89
adres e-mail: asystent@um.warszawa.pl

4.Skontaktować się z wybranym realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu.
5.Wypełnić dokumenty przystąpienia do Programu.
6.Skserować aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) i dołączyć go do dokumentacji.

Załączniki do pobrania - poniżej

Załączniki

 1. 1.
  Regulamin świadczenia usług Programu
  (plik: regulamin_swiadczenia_uslug_programu_asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej_edycja_2019-2020.pdf, file size: 944.33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz
 3. 3.
  Oświadczenie
  (plik: zalacznik_nr_3_oswiadczenie.docx, file size: 26.79 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Pobierz
 5. 5.
  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  (plik: zalacznik_4_klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.docx, file size: 33.69 KB)
  Pobierz