Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Warszawskie inspiracje do pracy

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 22 czerwca 2012 - 9:15, edmoch

Warszawskie inspiracje do pracy


„Warszawskie inspiracje do pracy” Projekt finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 PO KL Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

PROJEKT PARTNERSKI realizowany we współpracy z Fundacją Umiejętności Psychospołecznych „Manzana” i warszawskimi OPS-ami.

Celem projektu jest Aktywizacja społeczna i zawodowa 128 osób (76 kobiet i 52 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:

 nabycie kwalifikacji zawodowych

 nabycie doświadczenia zawodowego przez udział w stażach zawodowych

 wzrost umiejętności i kompetencji społecznych

Okres realizacji projektu: 1. 08.2012 do 31.07.2014

Całkowity koszt projektu: 1 915 994,80 zł

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

I. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I DORADZTWO ZAWODOWE Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, warsztaty umiejętności psychospołecznych,

II. SZKOLENIE KOMPUTEROWE MS OFFICE w zakresie programów: Word, Excel, Power Point; Internet i poczta elektroniczna; podniesienie umiejętności w zakresie korzystania z technologii informatycznych

III. SZKOLENIA ZAWODOWE Wybór szkolenia będzie adekwatny do preferencji i potrzeb zawodowych, zostanir dokonany na podstawie indywidualnego planu działania (IPD) opracowanego pod kierunkiem doradcy zawodowego; zdobycie, uaktualnienie lub poszerzenie kompetencji zawodowych.

IV. STAŻ ZAWODOWY Staż zawodowy przyczyni się do zdobycia praktycznych umiejętności na konkretnym stanowisku pracy. Przeciętny czas trwania stażu – 4 miesiące.