Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Zostań rodziną wspierającą

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 16 października 2018 - 8:01, bgolab

Zapraszamy do współpracy osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin wspierających.


Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej, w szczególności trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Formy pomocy rodziny wspierającej mogą być różne, uzależnione od potrzeb i współpracy między zainteresowanymi rodzinami.

Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym pomaga konkretnej rodzinie przeżywającej trudności wychowawcze w:

- opiece i wychowaniu dzieci,

- prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba z bezpośredniego otoczenia dziecka (dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi), która ma pełnię władzy rodzicielskiej, prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci, członkowie rodziny nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

Rodzinę wspierającą ustanawia Prezydent m.st. Warszawy po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora ośrodka pomocy społecznej właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej, na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą Prezydent m.st. Warszawy zawiera umowę, w której określone zostają zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy rodzinie wspieranej ( np. wydatki związane z wyjściem do miejsc kultury, rekreacji, przejazdy komunikacją miejską, do kwoty 200 zł miesięcznie na dziecko). 

 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do Ośrodków Pomocy Społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania.

W szczególności do współpracy zachęcamy mieszkańców dzielnic Bielany oraz Wola m.st.Warszawy.

Więcej informacji można uzyskać w: 

 OPS Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. S. Przybyszewskiego 80/82 w Warszawie, tel. +48 22 56 89 100

 OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Gen.J.Bema 91,tel. +48 22 571 50 00