Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

225 „Koszy Mojżesza” oraz 225 „pudełek dla noworodka " w ramach "Wyprawka dla warszawskiego malucha"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 8 października 2018 - 7:37, ejozwiak

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia 225 „Koszy Mojżesza” oraz 225 „pudełek dla noworodka z materacem” w ramach realizacji pilotażu świadczenia rzeczowego pn. „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”.


1. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

W skład zestawów pielęgnacyjnych dla noworodka i matki wchodzą:

 

LP

NAZWA PRODUKTU

1.

PUDEŁKO DLA NOWORODKA Z MATERACEM: 225 SZTUK

Wymagania:

 • W skład zestawu wchodzi: pudełko do spania, materacyk, prześcieradło, podkład nieprzemakalny, pokrywka na pudełko
 • Wymiary pudełka: min. 68cmx40cmx27cm / max. 80cmx50cmx30cm
 • Dołączona instrukcja użytkowania
 • Pudełko do spania  min. 3 warstwy tektury o gramaturze min. 500g/m2, wykonana z wysokiej jakości tektury odpornej na odkształcenia i  wzmocnione dodatkowo dno pudełka
 • Baza wykonana z papieru celulozowego

·         Pudełko białe, nadruk jednostronny wykonany wewnątrz i na zewnątrz pudełka: powtarzalny motyw syrenki - jeden kolor czarny CMYK 0:0:0:100 lub zbliżony/równoważny– Projekt graficzny logo dostarcza Zamawiający

 • Materac piankowy o grubości min. 5 cm
 • Prześcieradło 100 % bawełna
 • Tektura kaszerowana
 • Nadruk przy zastosowaniu farb bezpiecznych dla noworodka
 • Nieprzemakalny oddychający podkład higieniczny wielorazowego użytku

·         Metka informacyjna wszyta w produkt, zawierająca informacje dot. producenta, składu, konserwacji oraz wszelkie informacje wymagane przepisami prawa

 • Obciążenie : min.8 kg
 • Produkt bezpieczny dla noworodka przeznaczony dla dzieci od 1 dnia życia (przeznaczenie do spania)
 • Pudełko dostarczone gotowe do użytku

9.

KOSZ MOJŻESZA: 225 SZTUK

Wymagania:

 • Wyposażony w miękkie uchwyty przeznaczone do przenoszenia kosza
 • Materacyk piankowy min. 3 cm
 • Wyściółka bawełniana w kolorze białym -100% bawełny
 • Wyściółka jest zdejmowana do prania
 • Kosz wykonany z naturalnych materiałów np. trzciny naturalnej/ łuski kukurydzianej/ liści palmowych/ włókna palmowe lub równoważne
 • Wymiary kosza minimum 70cm(długość)x28cm(szerokość)x20cm (wysokość)
 • Obciążenie: min.8kg

·         Metka informacyjna wszyta w produkt, zawierająca informacje dot. producenta, składu, konserwacji oraz wszelkie informacje wymagane przepisami prawa

·         Nadruk jednostronny wykonany na wyściółce: powtarzalny motyw syrenki -
jeden kolor czarny CMYK 0:0:0:100  100 lub zbliżony/równoważny – Projekt graficzny logo dostarcza Zamawiający

·         Dołączona instrukcja użytkowania produktu

·         Produkt bezpieczny dla noworodka przeznaczony dla dzieci od 1 dnia życia (przeznaczenie do spania)

 

1.     Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt nadruku, w ciągu 1 dnia od podpisania umowy     w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego (odpowiednia metoda znakowania dobrana   do poszczególnych przedmiotów zamówienia) wraz z wizualizacją przedmiotów opisanych w tabeli powyżej.

2.     Wykonawca przedstawi okazowy zestaw produktów z tabeli powyżej, w ciągu 7 dni od podpisania umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ww. zestaw nie będzie stanowił części zamówienia.

3.     Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i korektami projektu, a także transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego powinny zostać wkalkulowane w cenę jednostkową.

4.     Oferent powinien sporządzić ofertę w postaci szczegółowej kalkulacji elementów przedmiotu zamówienia (wg załączonego formularza ofertowego).

5.     Dopuszcza się możliwość składania ofert tylko na pełen zakres zamówienia.

6.     Termin wykonania zamówienia:

·         pierwsze 25 „Koszy Mojżesza” oraz 25 pudełek dla noworodka należy dostarczyć
do Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego produktów z tabeli powyżej;

·         dostawa do Zamawiającego pozostałych 200 „Koszy Mojżesza” oraz 200 pudełek dla noworodka zostanie zrealizowana do 14 grudnia 2018 r.

7.     Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców.

8.     Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy na wszystkie materiały będące przedmiotem umowy oraz na wykonane na tych materiałach znakowania licząc od dnia dostarczenia ich Zamawiającemu.

9.     Wszystkie elementy „Wyprawki” muszą być z wysokiej jakości tkanin, całkowicie bezpieczne dla skóry dziecka, nie powodujące uczuleń, alergii, podrażnień, odparzeń czy innych problemów natury zdrowotnej lub pielęgnacyjnej.

10. Nadruk na produktach musi gwarantować długą trwałość przy stosowaniu się do stosowaniu wyznaczonych reguł: pranie i prasowanie.

11. Produkty zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie nienaruszonym, zapakowane w sposób umożliwiający ich przechowywanie oraz ich dalszą przesyłkę.

12. Produkty uszkodzone, niespełniające wymagań z zapytania ofertowego, zostaną reklamowane
i zwrócone Wykonawcy.

13. Procedura reklamacji zostanie uzgodniona z Wykonawcą i zapisana w umowie.

14. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy oraz do udzielania mu każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu zapytania ofertowego oraz uwzględnienia uwag Zamawiającego.

15. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Wykonawca.

 

 

2.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1.     Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie).

2.     Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie).

 

3.          KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena oferty

80%

2.

Doświadczenie

10%

3.

Termin wykonania drugiej partii zamówienia (tj. 200 „Koszy Mojżesza” oraz 200 pudełek dla noworodka)

10%

 

- Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów;

- Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów
w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

 

Ø  Cena oferty

 

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru (tabela nr 1 formularza ofertowego):

 

                                         Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = --------------------------------------------------------------------------  * 80

                                         Cena brutto badanej oferty

 

Ø  Doświadczenie

 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionej tabeli nr 2 formularza ofertowego  oraz załączonych  do zapytania ofertowego dokumentów potwierdzających wykonanie zadania np. referencje i/lub protokoły odbioru:

- doświadczenie Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 10% (5 pkt za zrealizowane zamówienie w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, nie więcej jednak niż 10 pkt).

 

Ø  Termin wykonania drugiej partii zamówienia (tj. 200 „Koszy Mojżesza” oraz 200 pudełek dla noworodka)

 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Liczba punktów w kryterium termin wykonania drugiej partii zamówienia (tj. 200 „Koszy Mojżesza” oraz 200 pudełek dla noworodka) będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem (tabela nr 3 formularza ofertowego):

 

 

                            Najkrótszy termin wykonania drugiej partii zamówienia zaproponowanej oferty

Liczba punktów = -------------------------------------------------------------------------------------------  * 10

                                                                        Termin wykonania drugiej partii zamówienia badanej oferty

4.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy do 14.12.2018r.

5.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.       Ofertę (podpisany skan oferty wraz z załącznikami) należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie apiatkowska@um.warszawa.pl do 12.10.2018 r. (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

6.         INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.          W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum.

2.          Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury  w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem, jednak nie później niż do dnia 31.12.2018r.

3.          Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej
m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

4.          Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

5.          Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

6.          W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

7.          Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

8.          Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

9.          Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

10.      Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

11.      Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, oraz wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na publikację treści złożonej oferty (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres). Treść umowy z wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_kosz_mojzesza_pudelko_dla_niemowlaka.pdf, file size: 2901.03 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_ofertowy_kosz_mojzesza_pudelko_dla_niemowlaka.doc, file size: 211.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna
  (plik: 9._rodo_klauzula_informacyjna_zgoda.pdf, file size: 163.84 KB)
  Pobierz