Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Analiza programu terapeutycznego w SPZOZ na terenie m.st. Warszawy w 2016 r.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 21 maja 2018 - 14:38, mzawistowska

Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu analizy jakości i skuteczności usług świadczonych w ramach ponadpodstawowego programu terapeutycznego realizowanego przez poradnie leczenia uzależnień, pozostających w strukturach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na terenie m.st. Warszawy w 2016 r. oraz „Programu ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych”, który był ponadpodstawowym programem terapeutycznym, realizowanego przez podmioty lecznicze w m.st. Warszawie, w 2017 r.


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu analizy jakości i skuteczności usług świadczonych w ramach ponadpodstawowego programu terapeutycznego kierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i opioidowych środków odurzających, osób współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików, a realizowanego przez poradnie leczenia uzależnień, pozostających
w strukturach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na terenie m.st. Warszawy w 2016 r. oraz
„Programu ponadpodstawowej opieki terapeutycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków psychoaktywnych”, który był ponadpodstawowym programem terapeutycznym, realizowanego przez podmioty lecznicze w m.st. Warszawie, w 2017 r.

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

2.1 Cel analizy

Przeprowadzenie oceny skuteczności ponadpodstawowego programu terapeutycznego kierowanego do osób uzależnionych i ich rodzin, finansowanego ze środków  m.st. Warszawy.

 

2.2  Zakres tematyczny

Zakres tematyczny analizy obejmie w szczególności następujące zagadnienia:

1.       Analiza merytoryczna programu realizowanego w poszczególnych placówkach
 
z uwzględnieniem m.in. koncepcji teoretycznej, czasu trwania terapii, rodzaju oddziaływań oraz dostosowania ofert do profilu odbiorców.

2.       Kryteria kwalifikacji do ponadpodstawowego programu terapii.

3.       Analiza skuteczności zrealizowanych programów w badanym okresie, w poszczególnych placówkach lecznictwa odwykowego w latach 2016 i 2017.

4.       Analiza zgodności realizowanych działań ze standardami Narodowego Funduszu Zdrowia
i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5.       Ocena sposobów badania skuteczności realizowanych programów w poszczególnych placówkach.

6.       Ocena prowadzonej dokumentacji terapeutycznej, w szczególności dotyczy:

·         informacji o przebiegu leczenia w programie podstawowym,

·         informacji z zakresu kontynuowania terapii  w programie ponadpodstawowym.

7.       Ocena kwalifikacji realizatorów.

8.       Ocena warunków lokalowych w odniesieniu do liczby beneficjentów programu.

9.       Określenie liczby osób, które zgłosiły się na terapię  w ramach ponadpodstawowego programu terapii i porównanie z liczbą osób, które ukończyły ponadpodstawowy cykl terapeutyczny[1].

10.   Określenie liczby uzależnionych pacjentów utrzymujących abstynencję minimum pół roku, którzy zgłosili się do ponadpodstawowego programu terapii.

11.   Określenie liczby pacjentów pozostających w ponadpodstawowym programie terapii – wśród osób uzależnionych, które rozpoczęły leczenie po zakończeniu podstawowego programu terapii[2] dla osób uzależnionych i współuzależnionych, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

12.   Określenie liczby pacjentów, którzy po zakończeniu ponadpodstawowego programu terapii zgłaszają się ponownie do poradni.

13.   Oszacowanie liczby dzieci i młodzieży (do 21 roku życia), które pozostały w terapii - w stosunku do wszystkich osób zgłaszających się do Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza iluzją”, którzy ukończyli cykl leczenia podstawowego, w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

14.   Analiza problemów występujących w procesie realizacji ponadpodstawowego programu terapii osób pozostających w programie leczenia substytucyjnego.

15.   Oszacowanie liczby pacjentów uzależnionych od opioidowych środków odurzających, trwale korzystających z pogłębionego programu terapii, w stosunku do ogólnej liczby korzystających z leczenia substytucyjnego.

16.   Analiza przyczyn przerywania terapii.

17.   Analiza zakładanych celów z wynikami ich realizacji.

18.   Diagnoza dostępności oferty pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin.

19.   Ocena form i metodologii monitorowania realizacji i rezultatów analizowanego programu, z uwzględnieniem dokumentów generowanych w podmiotach leczniczych i sprawozdawczo-rozliczeniowych ujętych w załącznikach do umowy.

20.   Wskazanie optymalnego czasu trwania ponadpodstawowego programu terapii dla osób uzależnionych i ich rodzin w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.

21.   Ocena poziomu finansowania ze środków m.st. Warszawy pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej kierowanej do osób uzależnionych i ich rodzin oraz przedstawienie rekomendacji do dalszych działań w tym obszarze.

Oferent może doprecyzować, bądź poszerzyć zakres tematyczny, jednak powyższy zakres jest obligatoryjny.

 

 

2.3 Metody realizacji zadania:

W celu przeprowadzenia analizy należy wykorzystać przede wszystkim dane będące w posiadaniu Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy i placówek lecznictwa odwykowego, działających na terenie m.st. Warszawy (analiza danych zastanych), w szczególności:

-          poradniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia,

-          dziennych oddziałach terapii uzależnienia od alkoholu,

-          Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza iluzją”

-          dziennym oddziale leczenia substytucyjnego, przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

 

Analiza danych zastanych powinna obejmować 2 lata (2016 i 2017) oraz zawierać również opis dynamiki zmian z tego okresu.

 

Analiza rezultatów zrealizowanych programów na podstawie wyników ewaluacji wewnętrznych.

 

Rekomenduje się wykorzystanie różnych metod, np. kwestionariusze, wywiady grupowe/indywidualne, oszacowanie metodą punktu odniesienia (benchmark), studium przypadku (case study) i inne w celu przygotowania całościowej analizy.

 

Warunkiem jest stosowanie anonimowości i poufności zebranych danych.

 

 

2.4 Dodatkowe zadania Wykonawcy:

a)     opracowanie harmonogramu realizacji analizy,

b)     opis metod zastosowanych w procesie wykonywania analizy,

c)     konsultacja harmonogramu, metodologii analizy i wszystkich projektów narzędzi badawczych
z Zamawiającym przed przeprowadzeniem analizy,

d)     zapewnienie wykwalifikowanej kadry w liczbie umożliwiającej terminową i prawidłową realizację analizy,

e)     bieżące monitorowanie realizacji i przekazywanie informacji Zamawiającemu,

f)       przygotowanie raportu z analizy wraz z opisem metodologicznym obejmującego całościową, kompleksową analizę zebranego materiału wraz z wnioskami i rekomendacjami w formie elektronicznej w edytorze Microsoft Word. W przypadku zastosowania ilościowych metod Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zbioru z danymi w formacie SPSS. W przypadku zastosowania jakościowych metod Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu notatek z przeprowadzonych wywiadów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportu z analizy i raportu metodologicznego przekazanego przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazanie ostatecznej wersji raportu z analizy i raportu metodologicznego.

g)     przygotowanie i przedstawienie prezentacji wyników analizy wraz z wnioskami
i rekomendacjami, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

UWAGA:

1)      Wykonawca powinien zawrzeć w ofercie opis metod, które będą zastosowane w procesie wykonywania analizy wraz z uzasadnieniem.

 

2)      Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, dokonania ich analizy oraz opisania zagadnień przedstawionych w pkt 2.2 (zakres tematyczny). Lista przedstawionych zagadnień ma charakter otwarty. W zależności od przyjętej przez Wykonawcę koncepcji metodologii dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie zagadnień przez Wykonawcę, po wcześniejszym uzgodnieniu zmian z Zamawiającym. Ostateczna lista szczegółowych zagadnień zostanie opracowana na podstawie oferty Wykonawcy we współpracy
z Zamawiającym, po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

 

Zamawiający zobowiązuje się do udzielania wszelkich informacji niezbędnych do wykonania zamówienia. Spotkania robocze Zamawiającego oraz Wykonawcy będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego. Ostateczne opracowanie koncepcji przeprowadzenia analizy jakości i skuteczności usług świadczonych w ramach ponadpodstawowego programu terapeutycznego kierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i opioidowych środków odurzających, osób współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików, a realizowanego przez poradnie leczenia uzależnień, pozostających w strukturach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na terenie m.st. Warszawy
oraz raportu obejmującego wyniki analizy wraz z narzędziami badawczymi , Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, przy ul. Niecałej 2, w Warszawie (00-098),w wersji papierowej (po 2 egzemplarze), a także w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ EXCEL na pamięci USB.

 

Usługa będzie realizowana zgodne z przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, z uwzględnieniem terminów określonych w umowie. Harmonogram realizacji usługi zostanie opracowany przez Wykonawcę i przekazany do konsultacji Zamawiającemu nie później niż 5 dni roboczych po podpisaniu umowy. W harmonogamie badania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego.

 

 

3.  WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Za spełniających warunki przystąpienia do zapytania ofertowego Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia. tj.:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej 3 projekty badawcze o tematyce dotyczącej leczenia uzależnienia i współuzależnienia w publicznych i niepublicznych poradniach odwykowych (załącznik nr 1, tabela nr 1). Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.

 

Protokoły zdawczo-odbiorcze nie będą traktowane jako referencje z realizacji usług.

 

 

 

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1.       Cena brutto oferty – 30% (maksymalnie 30 pkt)

 

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:

 

                                            Cena łączna za wykonanie usługi  najniższej oferty

            Liczba punktów =  -------------------------------  x 30%

                                               cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

 

 

 

2.       Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia - ewaluacje/ badania, których tematyką były zagadnienia związane z leczeniem uzależnienia od alkoholu lub/i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin40% (maksymalnie 40 pkt)

 

10 % (10 pkt) opisane w Tabeli nr 2 Załącznika nr 1 - za każdą osobę, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie była autorem lub współautorem raportów badawczych (tj. dokumentów lub opracowań, opisujących rezultaty badań i analiz, przygotowanych dla podmiotu zlecającego badanie). Kwalifikacje zostaną potwierdzone CV i referencjami.

 

Protokoły zdawczo-odbiorcze nie będą traktowane jako referencje z realizacji usług.

 

 

3.    Metodologia wykorzystana do analizy - 30% (maksymalnie 30 pkt)

 

Wykonawca zaproponuje koncepcję metodologii, zawierającą - co najmniej - analizę danych zastanych, opisanych w pkt 2.3. (metody realizacji zadania), w tym - o ile będzie to zasadne - rozszerzy/uzupełni o możliwe inne metody i techniki. 

W ofercie należy zamieścić szczegółowy opis narzędzi i metod badawczych planowanych do wykorzystania na potrzeby realizacji zamówienia oraz wzajemne między nimi powiązania. Należy uzasadnić wybór przedstawionych działań, metod i narzędzi, w tym podać informację, które z nich zostaną wykorzystane do analizy poszczególnych zagadnień tematycznych i dlaczego pozwolą na diagnozę danego zagadnienia. Uzasadnienie powinno być jasne, zwięzłe, ale wyczerpujące, oparte na faktach i wywodzie logiczno-analitycznym.

Ocenie podlegać będzie stopień merytorycznego dostosowania (adekwatność/trafność) zaproponowanego zestawu narzędzi, metod i planowanych działań do realizacji przedmiotu zamówienia (w tym, w szczególności przeprowadzenia analizy poszczególnych zagadnień tematycznych), a także stopień praktycznej przydatności zaproponowanego zestawu narzędzi, metod i planowanych działań do uwarunkowań Zamawiającego. Za wskazanie od 0-3 metod i narzędzi badawczych adekwatnych do przeprowadzenia analizy oferent otrzyma 15 pkt, a od 4 i więcej – 30 pkt.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 15 paździrnika 2018r.

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz wymagane załączniki.

2.       Opis planowanej realizacji zamówienia, w tym metod i technik jakie Wykonawca zastosuje
w trakcie realizacji zamówienia, zwłaszcza metodologii  i narzędzi/a przeprowadzenia analizy wraz z uzasadnieniem (w załączeniu do formularza ofertowego).

3.       Wstępny harmonogram realizacji zamówienia (w załączeniu do formularza ofertowego).

4.       Referencje potwierdzające rzetelne i właściwe wykonanie usług (w załączeniu do formularza ofertowego).

5.       Podpisane CV realizatorów zamówienia (w załączeniu do formularza ofertowego).

6.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mstrzelinska@um.warszawa.pl  do  dnia 05.06.2018 r.  do godz. 16.00

 

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, a w przypadku osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową/zamówieniem.

c.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

e.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

f.         Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac.

g.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

h.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

i.         Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia, nie więcej niż 81 300,00 zł netto.

j.         Możliwe jest stosowanie zamówień uzupełniających w wysokości 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

 
[1] Okres leczenia w ponadpodstawowym programie terapeutycznym, trwający min. 10 miesięcy

[2] Średnio półtoraroczny program terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych finansowany ze środków NFZ

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe dot. programu terapeutycznego w SPZOZ na terenie m.st. Warszawy w 2016 r.
  (plik: zapytanie_ofertowe_-_analiza_programow.pdf, file size: 3100.39 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_1.d.docx, file size: 16.72 KB)
  Pobierz