Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Dostarczenie 450 zestawów pielęgnacyjnych dla noworodka i matki

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 31 października 2018 - 15:32, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi, której przedmiotem jest dostarczenie 450 zestawów pielęgnacyjnych dla noworodka i matki w ramach realizacji pilotażu świadczenia rzeczowego pn. „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”.


 

1.

 OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia 450 zestawów pielęgnacyjnych dla noworodka i matki
w ramach realizacji pilotażu świadczenia rzeczowego pn. „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”.

1.1. W skład zestawów pielęgnacyjnych dla noworodka i matki wchodzą:

 


LP

NAZWA PRODUKTU

1.

TERMOMETR BEZRTĘCIOWY DO KĄPIELI  - 1 szt.

Wymagania techniczne:

 • Czytelna skala
 • Bezrtęciowy
 • Unoszący się na powierzchni wody
 • Oznaczenie odpowiedniej temperatury do kąpieli
 • Wypełniony nietoksyczną cieczą
 • Zaokrąglony kształt bezpieczny dla dziecka
 • Przeznaczony do mierzenia temperatury do kąpieli
 • Temperatura w skali Celsjusza
 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka oraz certyfikat "bezpieczne dla dziecka"
 • Instrukcja obsługi w języku polskim

2.

MAŚĆ PIELĘGNACYJNA DLA NOWORODKA  - 1 szt.

Wymagania:

 • Można stosować od 1 dnia życia
 • Przeznaczenie: pielęgnacja skóry niemowląt podczas pieluszkowania, pielęgnacja nadmiernie suchej skóry, pielęgnacja skóry po oparzeniach i odparzeniach
 • Pojemność min. 30 g lub 30 ml
 • Termin ważności min. 12 miesięcy

3.

EMOLIENT DO KĄPIELI  - 1 szt.

Wymagania:

 • Można stosować od 1 dnia życia
 • Pojemność minimum 400 ml
 • Płyn, emulsja lub żel do kąpieli
 • Emolient
 • Termin ważności min. 12 miesięcy
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka oraz certyfikat "bezpieczne dla dziecka"

4.

ZESTAW HIGIENICZNY DLA NIEMOWLĄT   - 1 szt. zestawu

Wymagania:

 • Zestaw posiada etui
 • Instrukcja obsługi w języku polskim
 • Przeznaczony dla noworodka (od 1 dnia życia)
 • W skład zestawu wchodzi:

o  

Aspirator do nosa z miękką, elastyczną końcówką

o  

Elektroniczny termometr: dokładność:± 0,1°C  zakres od 35 do 42°C

o  

Zestawy do pielęgnacji paznokci i włosów: nożyczki, cążki  i grzebień/szczotka

o  

Nakładka na palec do czyszczenia zębów

o  

Dodatkowym atutem będzie posiadanie pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka oraz certyfikat "bezpieczne dla dziecka"

5.

KSIĄŻECZKA KARTONOWA DLA DZIECKA -  1 szt.

Wymagania:

 • Minimalna ilość stron 14
 • Treść bajki/opowiadania związana z m.st. Warszawą (bajka/legenda/opowiadania/wierszyk) np. Wars i Sawa, Bazyliszek
 • Wymiary min.  10 cm x 10 cm / max. 15cm x 15cm
 • zabawka spełnia postanowienia dyrektywy 2009/48/WE (ma nadany znak CE) 

6.

GRYZAK -  1 szt.

Wymagania:

 • zabawka spełnia postanowienia dyrektywy 2009/48/WE (ma nadany znak CE) 
 • zabawka zgodna z normą EN71 
 • Wymiary min. 8 cm x 6 cm / max. 15 cm. X 15 cm
 • Wzór dowolny
 • Zabawka przeznaczona dla dzieci poniżej pierwszego roku życia 

7

WKŁADKI LAKTACYJNE -  1 szt. opakowania

Wymagania:

·        

Jednorazowe wkładki laktacyjne

·        

Opakowanie zawiera co najmniej 20 sztuk wkładek laktacyjnych

·        

3-warstwowa struktura wewnętrzna

·        

2 taśmy utrzymująca wkładkę

·        

Termin ważności min. 12 miesięcy

8.

CHUSTECZKI NAWILŻANE DLA NIEMOWLĄT  - 1 szt. opakowania

Wymagania:

·        

Opakowanie zawiera min. 50 szt.

·        

Termin ważności min. 12 miesięcy

 • Można stosować od 1 dnia życia

·        

Dodatkowym atutem będzie posiadanie pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka

Liczba: 450 kompletów (dotyczy pozycji od 1 do 8)

9.

OPAKOWANIE NA PRZESYŁKĘ WRAZ Z TAŚMĄ PAKOWĄ

Wymagania:

·        

Opakowanie kartonowe przeznaczone do przesyłki kurierskiej krajowej – 450 sztuk

·        

Wymiar: min. 100 cm x 45 cm x 40 cm max. 150 cm x 60 cm x 60 cm

·        

Taśma pakowa wymiary: ok. 48mm szerokości i ok. 150 metrów długości – 45 sztuk

 

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

2.1. 

Wykonawca przedstawi okazowy zestaw produktów z tabeli powyżej, w ciągu 3 dni od podpisania umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ww. zestaw nie będzie stanowił części zamówienia.

2.2. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i transportem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego powinny zostać wkalkulowane w cenę jednostkową.

2.3. 

Oferent powinien sporządzić ofertę w postaci szczegółowej kalkulacji elementów przedmiotu zamówienia (wg załączonego formularza ofertowego).

2.4. 

Dopuszcza się możliwość składania ofert tylko na pełen zakres zamówienia.

2.5. 

Termin wykonania zamówienia:

·        

pierwsze 50 kompletów należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego zestawu okazowego o którym mowa w pkt. 2.1;

·        

dostawa do Zamawiającego pozostałych 400 kompletów zostanie zrealizowana do 14 grudnia 2018 r.

2.6. 

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców.

2.7. 

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy na wszystkie materiały będące przedmiotem umowy licząc od dnia dostarczenia ich Zamawiającemu.

2.8. 

Wszystkie elementy „Wyprawki” muszą być z wysokiej jakości, całkowicie bezpieczne dla skóry dziecka, nie powodujące uczuleń, alergii, podrażnień, odparzeń czy innych problemów natury zdrowotnej lub pielęgnacyjnej.

2.9. 

Wykonawca przedstawi w proponowanym zestawie, o którym mowa w pkt. 1, potwierdzenie posiadania przez kosmetyki przeznaczone dla noworodków pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka oraz certyfikat "bezpieczne dla dziecka" bądź równoważne.

2.10.  

Produkty zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie nienaruszonym, zapakowane w sposób  umożliwiający ich przechowywanie oraz ich dalszą przesyłkę.

2.11.  

Produkty uszkodzone, niespełniające wymagań z zapytania ofertowego, zostaną reklamowane i zwrócone Wykonawcy.

2.12.  

Procedura reklamacji zostanie uzgodniona z Wykonawcą i zapisana w umowie.

2.13.  

Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy oraz do udzielania mu każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu zapytania ofertowego oraz uwzględnienia uwag Zamawiającego.

2.14.  

Wszelkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Wykonawca.

2.15.  

Wykonawca dostarczy przedmioty wskazane w tabeli powyżej w postaci kompletów zapakowanych w opakowania zbiorcze z możliwością wielkokrotnego otwierania. Całość złożona w kolejności wg wytycznych Zamawiającego.

2.16.  

Produkty kosmetyczne muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.).

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1.    

Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie).

2.    

Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie).

3.     Produkty kosmetyczne spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.) (oświadczenie).

 4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena oferty

80%

2.

Termin wykonania drugiej partii zamówienia (tj. 400 kompletów)

20%

 

- Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów;

- Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

 

 

 

 Ø  Cena oferty

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru (tabela nr 1 formularza ofertowego):

                                         Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = --------------------------------------------------------------------------  * 80

 

                                         Cena brutto badanej oferty

 

Ø  Termin wykonania drugiej partii zamówienia (tj. 400 kompletów)

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Liczba punktów w kryterium termin wykonania drugiej partii zamówienia (tj. 400 kompletów) będzie obliczana zgodnie
z poniższym wzorem (tabela nr 2 formularza ofertowego):

 

                            Najkrótszy termin wykonania drugiej partii zamówienia zaproponowanej oferty

Liczba punktów = -------------------------------------------------------------------------------------------  * 20

                         Termin wykonania drugiej partii zamówienia badanej oferty

 

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: Od dnia podpisania umowy do 14.12.2018 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1.      

Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.      

Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:

- złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2018 r. do godziny 10.00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo

-  wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bbak@um.warszawa.pl  do  dnia 5 listopada do godz. 10.00  (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

 7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.  

W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b.  Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem, jednak nie później niż do dnia 31.12.2018 r.

c.  Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

f. 

Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

g. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę
na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_31_10_2018_zestaw_pielegnacyjny.pdf, file size: 3330.51 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Klauzula informacyjna
  (plik: 6._klauzula_rodo.pdf, file size: 1292.99 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz ofertowy
  (plik: 2._formularz_ofertowy.doc, file size: 100.5 KB)
  Pobierz