Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

dot. analizy Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 r.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 6 czerwca 2014 - 12:43, mzawistowska

Usługa polegająca na: Analizie Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014 r. i opracowaniu założeń do Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2015 pod kątem zgodności z niżej wymienionymi dokumentami.


Dodatkowe informacje:
Materiał powinien obejmować:
- analizę Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz harmonogramu, realizowanego w 2014 r., pod kątem zgodności z zapisami dokumentów dotyczących działań skierowanych na rzecz rodzin (wymienione niżej),
- określenie wskaźników efektywności podejmowanych działań,
- rekomendacje dla dzielnic m.st. Warszawy dotyczące rodzaju zlecanych do realizacji programów i obszarów priorytetowych.

Materiał powinien być opracowany na podstawie:
- Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015,
- rekomendacja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Program operacyjny Rodzina na lata 2010-2020 (uchwała Rady m. st. Warszawy Nr LXXXII/2398/2010 z dnia 13 maja 2010 r.)
- Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 (uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXI/1846/2013 w dniu 21 listopada 2013 r.)
Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilku wykonawców.
Oferta powinna być podpisana, zawierać wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji podobnych zadań, wykaz doświadczenia ekspertów realizujących zadanie, proponowaną cenę netto wraz z VAT za realizację całego przedmiotu zamówienia. W przypadku osób fizycznych, do zapytania ofertowego należy dołączyć CV.

Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować do 31 lipca 2014 r.

Załączniki

  1. 1.
    Analiza Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014 r. i opracowaniu założeń do programu.
    (plik: zapytanie_ofertowe_program_mikroobszary_ostateczne_z_zlacznikiem_doc2_2.doc, file size: 185 KB)
    Pobierz