Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

dot. oceny stopnia spełnienia przez placówki wsparcia dziennego "Standardów programowych funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 13 maja 2016 - 16:01, mzawistowska

Ocena stopnia spełnienia przez placówki wsparcia dziennego „Standarów programowych funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy” opracowanych w roku 2013.


 

I. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ocenie stopnia spełnienia przez placówki wsparcia dziennego „Standarów programowych funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy” opracowanych w roku 2013 (dokument dostępny na stronie http://www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl/pomoc-rodzinom-zagro-onym-wyk... wsparcia-zewn.)

 Celem badania jest:

a)       analiza i ocena stopnia spełnienia przez warszawskie placówki wsparcia dziennego  Standarów programowych funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy”,

b)       ocena i opis problemów związanych z wdrażaniem standardów, uwzględniająca szczegółową
i jakościową analizę funkcjonowania warszawskich placówek wsparcia dziennego w obszarach regulowanych przez ww. standardy,

c)       opracowanie projektu podstawowych zasad finansowania warszawskich placówek wsparcia dziennego w ramach otwartych konkursów ofert w oparciu o „Rekomendacje” PARPA i dokumenty zastane, zasady funkcjonowania Lokalnych Systemów Wsparcia.

d)       opracowanie wniosków i rekomendacji stanowiących podstawę do uzupełnienia zapisów standardów
w celu optymalizacji ich wdrażania.

 

II. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zakres badania:

Wykonawca zobowiązany jest do  opracowania w porozumieniu z Zamawiającym koncepcji badania i pytań badawczych w odniesieniudo następujących zagadnień:

1.       Jak przebiega wdrażanie Standardów?

2.       Jaki jest stopień wdrożenia Standardów?

3.       W jakim stopniu Standardy przyczyniły się do zmiany funkcjonowania placówek wsparcia dziennego?

4.       Czy pojawiły się jakieś efekty uboczne? Jeśli tak, to czy są one korzystne, niekorzystne czy też neutralne?

5.       Jakie wystąpiły przeszkody przy wdrażaniu Standardu?

6.       Czy w przypadku pojawienia się ewentualnych problemów uniemożliwiły one dalsze wdrażanie Standardów?

7.       Czy występuje zróżnicowanie zasad finansowania warszawskich placówek wsparcia dziennego? Jeżeli tak, to z czego to wynika i jak to wpływa na personel wykonujący zadania w ww. placówkach?

8.       Czy Standardy są pomocne w usprawnieniu funkcjonowania placówek wsparcia dziennego?

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, przeanalizowania ich oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Wykonawca może po uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać modyfikacji lub uzupełnienia pytań badawczych na każdym etapie badania ewaluacyjnego.

 

2. Sposób realizacji badania.

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:

Þ    analizę danych zastanych,  w tym dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego,

Þ    przeprowadzenie ankiety w 101 placówkach wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy (92 niepublicznych placówek wsparcia dziennego oraz  9 Zespołów Ognisk Wychowawczych
im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka Centrum Wspierania Rodzin)

Þ    indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami organizacji pozarządowych prowadzącymi placówki wsparcia dziennego  (min. 92 IDI),

Þ    indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami Biura Pomocy i Projektów Społecznych,  wydziałów spraw społecznych i zdrowia w dzielnicach oraz Centrum Wspierania Rodzin (łącznie 21IDI).

Powyższy wybór zostanie skonsultowany z Zamawiającym.

 

3. Raport.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu metodologicznego oraz przygotowania raportu  z oceny stopnia spełnienia przez placówki wsparcia dziennego „Standarów programowych funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy” . 

3.1. Raport metodologiczny będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych (łącznie z narzędziami badawczymi), opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej.

3.2.   Raport z oceny stopnia spełnienia przez placówki wsparcia dziennego „Standarów programowych funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy” musi zawierać następujące elementy:

a)       Opis przedmiotu badania (opis celu i zakres badania);

b)       Kryteria badania i odpowiedzi na  pytania badawcze;

c)       Opis zastosowanej metodologii badawczej;

d)       Opis przebiegu badania i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji;

e)       Opis wyników badania;

f)         Wnioski oraz rekomendacje.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

a)       Raport metodologiczny oraz raport  z oceny stopnia spełnienia przez placówki wsparcia dziennego „Standarów programowych funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy” . w wersji papierowej (wstępną wersję oraz ostateczną wersję raportu) w wersji drukowanej – kolor, po jednym egzemplarzu każdego z raportów oraz
w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD lub DVD. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportu metodologicznego i ewaluacyjnego przekazanego przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego
i przekazanie ostatecznej wersji raportu metodologicznego i ewaluacyjnego w wersji drukowanej – kolor, po jednym egzemplarzu każdego z raportów oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD lub DVD;

b)       Prezentację wyników i rekomendacji wynikających z badania w wersji papierowej (wydruk kolorowy) oraz elektronicznej w edytorze MS Power Point na płycie CD lub DVD;

c)       Narzędzia badawcze skonsultowane z Zamawiającym:

-          transkrypcje wywiadów IDI, scenariusze wywiadów dla przedstawicieli Biura Pomocy
i Projektów Społecznych, wydziałów spraw społecznych i zdrowia w dzielnicach, Centrum Wspierania Rodzin oraz organizacji pozarządowych,

Raport z oceny stopnia spełnienia przez placówki wsparcia dziennego „Standarów programowych funkcjonowania placówek wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy” . oraz metodologiczny, prezentacja, narzędzia badawcze zostaną dostarczone do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Za spełniających  warunki przystąpienia do zapytania ofertowego Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia. tj. :

1. W zakresie doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej 5 badań programów społecznych (załącznik nr 1, tabela nr 1). Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.

2. W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zaangażowaną
w realizację przedmiotu zamówienia, która będzie posiadała doświadczenie w stosowaniu jakościowych
i ilościowych metod gromadzenia danych, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, w co najmniej
3 badaniach programów społecznych, przy czym w badaniu tym zastosowano ilościowe i  jakościowe techniki zbierania danych. Doświadczenie zostanie potwierdzone referencjami (załącznik nr 1, tabela nr 2).

 

IV. KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1.         Cena brutto oferty – 60% (maksymalnie 60 pkt)

2.         Doświadczenie Wykonawcy, opisane w Tabeli nr 3 Załącznika nr 1, w zakresie prowadzonych badań i analiz programów społecznych uwzględniających znajomość specyfiki pracy placówek wsparcia dziennego w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie  – 20% (maksymalnie 20 pkt)

 

Liczba przeprowadzonych badań, analiz

Liczba punktów

1 - 3

10 pkt

4 - 6

15 pkt

7 - więcej

20 pkt

 

Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.

UWAGA: Usługi- badania spełniające powyższe wymagania, wskazane przez Wykonawcę jako spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego nie będą brane pod uwagę przy kryterium oceny oferty „Doświadczenie Wykonawcy”

 

3.       Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia z zakresu specyfiki pracy placówek wsparcia dziennego – 20% (20 pkt) opisane w Tabeli nr 4 Załącznika nr 1 - za osobę, która będzie zaangażowana w przeprowadzenie badania, posiadającą doświadczenie w stosowaniu jakościowych
i ilościowych metod gromadzenia danych, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, w co  najmniej 3 badaniach, analizach w obszarze pomocy społecznej przeprowadzanych dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

UWAGA: Doświadczenie osób spełniających powyższe wymagania, wskazane przez Wykonawcę jako spełnienie

warunków przystąpienia do zapytania ofertowego nie będą brane pod uwagę przy kryterium oceny oferty „Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia”

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy, nie później niż do 15 listopada 2016 roku.

VI TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.         Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

 

2.         Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie anarowska@um.warszawa.pl do dnia 20 maja 2016 r. do godz. 16.00.

 

3.         Osoby fizyczne składające ofertę proszone są o przedstawienie wraz z ofertą podpisanego CV wraz
z podpisaną klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

2.        W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum.

3.        Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4.        Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

5.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury
w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem

6.       Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

7.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

8.       Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  Ocena stopnia spełnienia przez placówki wsparcia dziennego "Standardów programmowych na terenie m.st. Warszawy"PWD
  (plik: zapytanie_ofertowe_dot._standardow_programow_funkcjonowania_pwd.pdf, file size: 1812.14 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załacznik nr 1 formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_oferty.docx, file size: 17.2 KB)
  Pobierz