Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

dot. przeprowadzenia ewaluacji programu Przeciwdziałania Zakażeniom i Działań na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012-2015

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 28 sierpnia 2015 - 15:00, mzawistowska

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia ewaluacji programu Przeciwdziałania Zakażeniom i Działań na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012-2015, zwanego dalej Programem.


 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia ewaluacji programu Przeciwdziałania Zakażeniom i Działań na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012-2015, zwanego dalej Programem.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji programu Przeciwdziałania Zakażeniom i Działań na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012-2015, zwanego dalej Programem.

uchwałą nr XXVII/559/2011 z dnia 17 listopada 2011r.

 

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu ewaluacji:

Celem ewaluacji jest:

a)       analiza i ocena stanu realizacji Programu,

b)       opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących optymalizacji realizacji programu oraz narzędzi monitoringu, weryfikacja trafności wskaźników.

 

Zakres badania:

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w porozumieniu z Zamawiającym koncepcji badania ewaluacyjnego oraz odpowiadających jej kryteriów ewaluacji i pytań badawczych w odniesieniu
do następujących zagadnień:

1.       Jak przebiega realizacja Programu?

2.       Jakie rezultaty przyniósł Program?

3.       Czy rezultaty odpowiadają zakładanym celom?

4.       Jaki jest stopień wdrożenia wypracowanych w ramach Programu narzędzi i modeli?

5.       W jakim stopniu modelowe narzędzia przyczyniły się do realizacji założonych celów?

6.       Czy pojawiły się jakieś efekty uboczne? Jeśli tak, to czy są one korzystne z punktu widzenia zakładanych celów czy też niekorzystne lub neutralne?

7.       Czy Program realizowany w takiej formie należy kontynuować? Co należy zmienić, aby poprawić skuteczność Programu?

8.       Jaki był wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych (uwarunkowań prawnych, rozwiązań systemowych) na:

Þ    skuteczność Programu,

Þ    stopień realizacji celów Programu,

9.       Czy przyjęte wskaźniki realizacji celów Programu są adekwatne? Jeśli nie, jakie zmiany, w tym zakresie powinny być wprowadzone?

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, ich przeanalizowania oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Wykonawca może po uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać modyfikacji lub uzupełnienia pytań badawczych na każdym etapie badania ewaluacyjnego.

 

2. Sposób realizacji badania.

W ramach badania użyte będą następujące techniki badawcze:

Þ    analiza danych zastanych, w tym dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego (desk research)

Þ    przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych z realizatorami projektów realizowanych
w ramach Programu (IDI)

Podana wyżej metodologia badania ewaluacyjnego stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

3. Raport.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu metodologicznego oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego.

Raport metodologiczny będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych (łącznie z narzędziami badawczymi).

Raport ewaluacyjny musi zawierać następujące elementy:

Opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakres badania);

a)       Kryteria oceny i odpowiedzi na pytania badawcze.

b)       Opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji.

c)       Opis wyników badania ewaluacyjnego.

d)       Wnioski oraz rekomendacje.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

a)       Raport ewaluacyjny oraz metodologiczny w wersji papierowej (2 egzemplarze-wydruk kolorowy) oraz
w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ EXCEL oraz PDF na płycie CD lub DVD;

b)       Prezentację wyników i rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego w wersji papierowej (wydruk kolorowy) oraz elektronicznej w edytorze MS Power Point na płycie CD lub DVD;

c)       Narzędzia badawcze skonsultowane z Zamawiającym.

d)       Raport ewaluacyjny oraz metodologiczny, prezentacja, narzędzia badawcze Programu zostaną dostarczone do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Za spełniających warunki przystąpienia do zapytania ofertowego Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia. tj. :

1.       W zakresie doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował z należytą starannością, co najmniej dwie ewaluacje programów z obszaru profilaktyki społecznej w zakresie uzależnień lub zapobiegania patologiom i chorobom społecznym (załącznik nr 1, tabela nr 1). Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.

2.       W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zaangażowaną
w realizację przedmiotu zamówienia, która będzie posiadała doświadczenie w stosowaniu jakościowych
i ilościowych metod gromadzenia danych, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie,
w co najmniej jednym badaniu ewaluacyjnym programu z obszaru profilaktyki społecznej w zakresie zapobiegania uzależnieniom lub patologiom i chorobom społecznym, przy czym w badaniu tym zastosowano ilościowe i jakościowe techniki zbierania danych. Doświadczenie zostanie potwierdzone referencjami (załącznik nr 1, tabela nr 2).

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY:

1.       Cena brutto oferty – 70% (maksymalnie 70 pkt);

2.       Doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzonych badań, analiz, ewaluacji w obszarze programów profilaktyki społecznej w zakresie zapobiegania uzależnieniom lub patologiom i chorobom społecznym,
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie – 15% (maksymalnie 15 pkt) Załącznik nr 1 Tabela nr 3

 

Liczba przeprowadzonych badań, ewaluacji

Liczba punktów

2

10 pkt

3 i więcej

15 pkt

Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.

UWAGA: Usługi - badania spełniające powyższe wymagania, wskazane przez Wykonawcę jako spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego, nie będą brane pod uwagę przy kryterium oceny oferty „Doświadczenie Wykonawcy”

3.       Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia z obszaru profilaktyki społecznej w zakresie zapobiegania uzależnieniom lub patologiom i chorobom społecznym – 15 % (maksymalnie 15 pkt) opisanym w Tabeli nr 3 Załącznika nr 1 - za kolejną osobę, która będzie zaangażowana
w przeprowadzenie ewaluacji, posiadającej doświadczenie w stosowaniu jakościowych i ilościowych metod gromadzenia danych, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, w co najmniej dwóch badaniach, analizach, ewaluacjach programów społecznych z obszaru profilaktyki społecznej w zakresie zapobiegania uzależnieniom lub patologiom i chorobom społecznym. (Załącznik 1 Tabela nr 4)

 

Liczba osób, które będą zaangażowane w przeprowadzenie ewaluacji

Liczba punktów

1

5 pkt

2

10 pkt

3 i więcej

15 pkt

UWAGA: Doświadczenie osób spełniających powyższe wymagania, wskazane przez Wykonawcę jako spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego, nie będą brane pod uwagę przy kryterium oceny oferty „Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia”

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację ww. zadania środki finansowe w wysokości  12 000,00 zł netto.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy, nie później niż do 22 października 2015 roku.

 

VI. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.         Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, załącznik pozwalający ocenić doświadczenie oraz potencjał ludzki.

2.         Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mzawistowska@um.warszawa.pl lub wysłać faxem na nr 22 443 14 84 do dnia 01.09. 2015r. do godz. 14.00.

3.         Osoby fizyczne składające ofertę proszone są o przedstawienie wraz z ofertą podpisanego CV.

 

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.                   Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

2.                   W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum.

3.                   Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4.                   Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

5.                   Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury
w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem

6.                   Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Załączniki

 1. 1.
  zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_dot._hiv_aids_28.08.pdf, file size: 1415.56 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  załacznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1._zapyt._hiv.doc, file size: 66.5 KB)
  Pobierz