Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

dot. przeprowadzenia ewaluacji Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013-2015

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 29 lipca 2015 - 16:44, mzawistowska

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013-2015. Program Wspierania Rodziny został stworzony w oparciu o obowiązujący od 2010 r. Program „Rodzina” na lata 2010-2020 przyjętego przez Radę m.st. Warszawy uchwałą Nr LXXXII/2398/2010 z dnia 13 maja 2010 r.


I. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013-2015.

Program Wspierania Rodziny został stworzony w oparciu o obowiązujący od 2010 r. Program „Rodzina” na lata 2010-2020 przyjętego przez Radę m.st. Warszawy uchwałą Nr LXXXII/2398/2010 z dnia 13 maja 2010 r.

 

II. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu ewaluacji:

 Celem ewaluacji jest:

a)      analiza i ocena stanu realizacji Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013-2015

b)      opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących optymalizacji realizacji programu oraz narzędzi monitoringu, weryfikacja trafności wskaźników.

 

Zakres badania:

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w porozumieniu z Zamawiającym koncepcji badania ewaluacyjnego oraz odpowiadających jej kryteriów ewaluacji i pytań badawczych w odniesieniu do następujących zagadnień:

1.       Jak przebiega realizacja programu?

2.       Jakie rezultaty przyniósł program?

3.       Czy  rezultaty odpowiadają zakładanym celom?

4.       Jaki jest stopień wdrożenia wypracowanych w ramach programu narządzi i modeli?

5.       W jakim stopniu modelowe narzędzia przyczyniły się do realizacji założonych celów?

6.       Czy pojawiły się jakieś efekty uboczne? Jeśli tak, to czy są one korzystne z punktu widzenia zakładanych celów czy też niekorzystne lub neutralne?

7.       Czy program realizowany w takiej formie należy kontynuować? Co należy zmienić, aby poprawić skuteczność programu?

8.       Jaki był wpływ czynników wewnętrznych (związanych z realizatorami Programu) i zewnętrznych (uwarunkowań prawnych, rozwiązań systemowych) na:

Þ    skuteczność Programu,

Þ    stopień realizacji celów Programu,

Þ    współprace i zaangażowanie realizatorów Programu.

9.       Jak współpracują ze sobą realizatorzy Programu i jaki wpływ ma ta współpraca na skuteczność Programu? Co należy zmienić w tej współpracy?

10.   Czy przyjęte wskaźniki realizacji celów Programu są adekwatne? Jeśli nie, jakie zmiany, w tym zakresie powinny być wprowadzone?

Badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem perspektywy:

Þ    realizatorów programu: Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz wydziałów spraw społecznych
i zdrowia w dzielnicach,

Þ    organizacji pozarządowych.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, ich przeanalizowania oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Wykonawca może po uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać modyfikacji lub uzupełnienia pytań badawczych na każdym etapie badania ewaluacyjnego.

 

2. Sposób realizacji badania.

W ramach badania użyte będą następujące techniki badawcze:

Þ    analiza danych zastanych,  w tym dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego.

Þ    Wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami  Biura Pomocy i Projektów Społecznych, oraz Wydziałami Spraw Społecznych i Zdrowia w dzielnicach (łącznie 20 IDI); min. 10 wywiady pogłębione (IDI)
z przedstawicielami organizacji pozarządowych Powyższy wybór zostanie skonsultowany
z Zamawiającym.

Podana wyżej metodologia badania ewaluacyjnego stanowi minimum metodologiczne, które może podlegać uzupełnieniom.

 

3. Raport.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu metodologicznego oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego.

Raport metodologiczny będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych (łącznie z narzędziami badawczymi), opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej.

Raport ewaluacyjny musi zawierać następujące elementy:

Opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakres badania);

a)       Kryteria oceny i odpowiedzi na  pytania badawcze.

b)       Opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji.

c)       Opis wyników badania ewaluacyjnego.

d)       Wnioski oraz rekomendacje.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

a)       Raport ewaluacyjny oraz metodologiczny w wersji papierowej (2 egzemplarze-wydruk kolorowy) oraz
w wersji elektronicznej w edytorze MS WORD/ EXCEL oraz PDF na płycie CD lub DVD;

b)       Prezentację wyników i rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego w wersji papierowej (wydruk kolorowy) oraz elektronicznej w edytorze MS Power Point na płycie CD lub DVD;

c)       Narzędzia badawcze skonsultowane z Zamawiającym:

-         transkrypcje wywiadów IDI, kwestionariusze rekrutacyjne oraz scenariusze wywiadów\ w wersji dla przedstawicieli Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz wydziałów spraw społecznych
i zdrowia w dzielnicach i organizacji pozarządowych,

Raport ewaluacyjny oraz metodologiczny, prezentacja, narzędzia badawcze Programu Wspierania Rodziny zostaną dostarczone do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.

 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Za spełniających warunki przystąpienia do zapytania ofertowego Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia. tj. :

1. W zakresie doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej 5 ewaluacji programów społecznych (załącznik nr 1, tabela nr 1). Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.

2. W zakresie potencjału ludzkiego Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zaangażowaną
w realizację przedmiotu zamówienia, która będzie posiadała doświadczenie w stosowaniu jakościowych
i ilościowych metod gromadzenia danych, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, w co najmniej
3 badaniach ewaluacyjnych programów społecznych, przy czym w badaniu tym zastosowano ilościowe

i  jakościowe techniki zbierania danych. Doświadczenie zostanie potwierdzone referencjami (załącznik nr 1, tabela nr 2).

 

IV. KRYTERIA OCENY  OFERTY:

1.         Cena brutto oferty – 60% (maksymalnie 60 pkt)

2.         Doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzonych badań, analiz, ewaluacji w obszarze wspierania rodzin w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie  – 15% (maksymalnie 15 pkt)

 

Liczba przeprowadzonych badań, ewaluacji

Liczba punktów

1 - 3

10 pkt

4-więcej

15 pkt

 

Realizacja usług powinna być potwierdzona referencjami.

UWAGA: Usługi- badania spełniające powyższe wymagania, wskazane przez Wykonawcę jako spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego nie będą brane pod uwagę przy kryterium oceny oferty „Doświadczenie Wykonawcy”

 

3.       Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia z zakresu wspierania rodzin – 15 % (maksymalnie 15 pkt) opisany w Tabeli nr 3 Załącznika nr 1 - za kolejną osobę, która będzie zaangażowana w przeprowadzenie ewaluacji, posiadającej doświadczenie w stosowaniu jakościowych
i ilościowych metod gromadzenia danych, potwierdzone udziałem w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, w co najmniej 3 badaniach, analizach, ewaluacjach programów społecznych z obszaru wspierania rodzin.

 

UWAGA: Doświadczenie osób spełniających powyższe wymagania, wskazane przez Wykonawcę jako spełnienie

warunków przystąpienia do zapytania ofertowego nie będą brane pod uwagę przy kryterium oceny oferty „Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia”

 

4.     Techniki badawcze zaproponowane przez Wykonawcę, powyżej technik badawczych wskazanych
w warunkach realizacji zamówienia pkt II. 2 ) - 10% (maksymalnie 10 pkt).

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy, nie później niż do 30 września 2015 roku.
VI TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.         Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, załącznik pozwalający ocenić doświadczenie oraz potencjał ludzki.

2.         Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mstrzelińska@um.warszawa.pl lub wysłać faxem na nr  22 443 14 84 do dnia 4 sierpnia do godz. 16.00.

3.         Osoby fizyczne składające ofertę proszone są o przedstawienie wraz z ofertą podpisanego CV.

 

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

2.        W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum.

3.        Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4.        Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

5.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury
w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem

6.       Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe ewaluacja
  (plik: ewaluacja_zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1490.9 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  załącznik do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_do_zapytania_ofertowego_ewaluacja.pdf, file size: 582.02 KB)
  Pobierz