Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Ewaluacja modelu edukacji cyfrowej dla seniorów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 19 października 2017 - 15:09, kparnicka

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje Ośrodkowi Ewaluacji.


Na ogłoszone w dniu 11 października 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji on-going warszawskiego modelu edukacji cyfrowej seniora pn. „Warszawski e-senior” w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

 Kierując się kryteriami oceny:

- 60% (60 pkt) – cena,

- 30% (30 pkt) - doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych, innych niż przedstawione w kryterium przystąpienia do zapytania ofertowego, dotyczących programów i projektów społecznych przeprowadzonych z wykorzystaniem zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), potwierdzonych referencjami z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności,  przy czym protokół odbioru nie będzie uznawany za referencję,

- 10% (10 pkt) – doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych z zakresu specyfiki pracy z osobami starszymi, potwierdzone udziałem w projektach ewaluacyjnych w obszarze polityki senioralnej, potwierdzone referencjami z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to dotyczących okresu prowadzonej działalności,

Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Ośrodkowi Ewaluacji.

Oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  1. 1.
    Informacja o wyborze oferty
    (plik: 2017_10_18_rozstrzygniecie.pdf, file size: 679.43 KB)
    Pobierz