Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 25 czerwca 2015 - 12:07, psliwowski

.


Nazwa i adres Zamawiającego Biuro Pomocy i  Projektów  Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa
Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”, (wytycznych dla projektantów i uzgadniających, dotyczących barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej,
w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawy).

Tryb postępowania ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 30 000 EURO

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko wykonawcy, którego ofertę wybrano  Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1 03-302 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty Kierując się kryteriami oceny oferty (cena 50%, posiadane doświadczenie 50%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1 03-302 Warszawa.  Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.
Nazwy (firmy) lub imię i nazwisko wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr oferty Nazwa (firma) lub imię i nazwisko wykonawcy Liczba pkt w kryterium „cena” - 50% Liczba pkt w kryterium „posiadane doświadczenie” - 50% Razem
1 Politechnika Gdańska Wydział Architektury Węzeł Innowacyjnych Technologii    10,47 50 60,47
2 Instytut Badawczy Dróg i Mostów   50  50 100

Załączniki

  1. 1.

    (plik: skonicac28415062512000.pdf, file size: 369.82 KB)
    Pobierz