Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Konstrukcji i szycia odzieży (kurs krawiecki) w ramach projektu projektu „SOS Rodzina ..."

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 4 lipca 2017 - 8:47, ejozwiak

Usługa w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia Konstrukcji i szycia odzieży (kurs krawiecki) dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


- w zakresie obejmującym teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące m. in.:
 wykonywanie pomiarów i przymiarek krawieckich;
 dobieranie materiałów odzieżowych, dodatków krawieckich i zdobniczych do asortymentu odzieży;
 odrysowywanie na materiale zaprojektowanego wzoru oraz wykrawanie poszczególnych elementów odzieży według opracowanej formy z materiałów podstawowych i dodatkowych (np. watoliny i podszewki);
 samodzielne dokonywanie rozkroju materiałów odzieżowych;
 obsługiwanie maszyn szwalniczych lub szycie ręczne dostosowane do określonych materiałów odzieżowych;
 wykonywanie rożnych prac podczas całego procesu szycia.
 
• Program szkolenia powinien obejmować minimum 60 godzin.
• Szkolenie powinno być zakończone egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym przez instytucję zewnętrzną.
• Szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu rozpoznawalnego
i uznawalnego w środowisku, sektorze lub branży, poświadczającego udział w szkoleniu zawodowym
i potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach UE, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.
2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.
2) Warunkiem zakończenia udziału uczestnika/uczestniczki w szkoleniu jest przystąpienie do egzaminu mającego na celu weryfikację kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych podczas szkolenia. Wydane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.
3) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.
4) Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 31 grudnia 2017 r.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.
6) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkolenia na terenie m.st. Warszawy zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.
7) Szkolenie będzie się odbywało w godzinach przed i popołudniowych i/lub w weekendy.
8) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jedna godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych.
9) Wykonawca odpowiednio oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia logotypem EFS i RPO WM 2014-2020, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.
10) Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
11) Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem),
o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:
a. nieobecności uczestnika/uczestniczki,
b. zmianach w harmonogramie zajęć,
12) W ramach realizacji zadania Wykonawca zagwarantuje wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe
i bezpieczne warunki realizacji zadania. Trener prowadzący szkolenie obligatoryjnie będzie posiadał wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia.
13) W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę, Oferent zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń, jak wykazane pierwotnie w zapytaniu ofertowym.
14) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt trenerów, sal szkoleniowych, koszt materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, koszty egzaminów i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.
15) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.
16) Odpowiedzialność wobec uczestnika/uczestniczki szkolenia z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem usługi ponosi wyłącznie Wykonawca. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem usługi.
17) Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce materiały szkoleniowe oraz podstawowe pomoce dydaktyczne (m.in. skrypt dotyczący szkolenia, notatnik, długopis i ołówek automatyczny z gumka, zakreślacz, odzież ochronną – jeżeli wymaga tego specyfika szkolenia), które przechodzą na własność uczestnika/uczestniczki projektu.
18) Wykonawca dołoży wszelkich starań w znalezieniu miejsca pracy/ofert każdemu uczestnikowi/uczestniczce kończącemu szkolenie oraz niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.
19) Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
20) W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
a. Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFS i RPO WM 2014-2020. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).
b. Prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFS i RPO WM 2014-2020. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego).
c. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizowanego szkolenia.
21) Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, który powinien uwzględniać zakres tematyczny zawarty w pkt.1 (Opis Przedmiotu Zamówienia). Ww. program powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
22) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminie 5 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym list obecności, kopii uzyskanych zaświadczeń oraz certyfikatów.
23) Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnicy dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika/uczestniczki kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.
24) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych na szkolenie.
25) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia przez uczestnika/uczestniczkę projektu przed rozpoczęciem  szkolenia, wynagrodzenie nie zostanie wypłacone  za szkolenie, natomiast w przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki w trakcie realizacji szkolenia, wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie o niezrealizowaną część szkolenia.
26) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego,
w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
• Wskazanie koniecznych badań medycyny pracy dla uczestnika/uczestniczki,
• Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie),
• Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie),
• Program szkolenia (załącznik nr 2),
• wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (kserokopia),
4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
• Cena brutto – 60%, przy czym 60 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;
• Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane szkolenie w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt).
Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru (tabela nr 1).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia szkolenia przez okres maksymalnie 3 miesięcy nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r.
1) Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym
w drodze zapytania ofertowego.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz
z załącznikami.
2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mwinkel@um.warszawa.pl do dnia 11 lipca 2017 r.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe_szkolenia_szycie_2.pdf, file size: 251.29 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: formularz_oferty_szkolenia_szycie_2.doc, file size: 1901 KB)
  Pobierz