Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Koordynacja ogólnomiejskich wydarzeń dla seniorów_2019

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 31 grudnia 2018 - 9:23, rkadej

Zaangażowanie osoby do koordynacji ogólnomiejskich wydarzeń dla seniorów, w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zaangażowanie osoby do koordynacji ogólnomiejskich wydarzeń dla seniorów, w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Koncepcja ogólnowarszawskich wydarzeń dla seniora związana jest z organizacją jednodniowych lub kilkudniowych wydarzeń promujących aktywność seniorów, których celem jest promowanie pozytywnego wizerunku seniora oraz wzrost ich uczestnictwa w życiu społecznym Miasta. Wydarzenia będą sprzyjały możliwości spędzania wolnego czasu seniorów w sposób aktywny i atrakcyjny. Ważne jest, aby działania odbywały się w przestrzeni publicznej. Wydarzenia powinny mieć charakter integracyjno-edukacyjny, powinny być otwarte i powszechne. Wydarzenia powinny pokazywać dobre praktyki w zakresie aktywnego spędzania czasu oraz dać możliwość zapoznania się z ofertą działań podmiotów, organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz seniorów. Wydarzenia powinny zostać poprzedzone działaniami promocyjno-informacyjnymi, które pokażą pozytywny wizerunek seniorów.

Realizacja zadania dotyczyć będzie koordynacji m.in. wydarzeń: Miejsca Przyjazne Seniorom, , Seniorada, Parada Seniorów, Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Dzień Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Torze Wyścigów Konnych, Seminarium Warszawskich Rad Seniorów, Warszawskie Dni Seniora, Ogólnopolski Parlament Seniorów, Forum Spraw Społecznych, Świąteczne Spotkania Seniorów.   

 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zakres zadań:

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za:

-          przygotowanie i promocję kalendarza ogólnomiejskich wydarzeń dla seniorów,

-          współpracę z organizatorami wydarzeń, w tym realizację zadań Miasta wynikających z tej współpracy,

-          koordynację i realizację działań organizacyjnych związanych z przygotowaniem wydarzeń,

-          nawiązanie współpracy z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi, potencjalnie zainteresowanymi udziałem w wydarzeniach,

-          włączanie seniorów w realizację wydarzeń, w tym w szczególności z Warszawskiej Rady Seniorów, rad seniorów dzielnic m.st. Warszawy, branżowych komisji dialogu społecznego, wolontariuszy oraz liderów lokalnych,

 

Do zadań przy realizacji projektu Warszawskich Dni Seniora należeć będzie w szczególności: 

-   opracowanie koncepcji, działań, harmonogramu, rezultatów i budżetu poszczególnych wydarzeń,

-   nawiązanie współpracy z organizacjami, instytucjami i podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji wydarzeń, w tym stworzenie bazy wszystkich podmiotów zaangażowanych w wydarzenia,

-   utrzymanie i rozwijanie informacji na stronach internetowych, w tym stronach Warszawskich Dni Seniora,

-   nadzór nad prawidłową realizacją wydarzeń,

-   opracowanie systemu sprawozdawczości i opracowanie raportu z poszczególnych wydarzeń,

-   realizacja działań informacyjno-promocyjnych o projekcie (np. redagowanie strony internetowej www.senioralna.um.warszawa.pl, organizacja i udział w wydarzeniach promocyjnych, udzielanie informacji o projekcie),

-   prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości projektu w zakresie swoich obowiązków,

-   współpraca z pracownikami Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1): 

 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną,
 • znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office) i korzystania z Internetu  
 •  znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych (Program Warszawa Przyjazna Seniorom)
 • dyspozycyjność w okresie realizacji projektu.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % (max. 100 pkt.) w tym:

 

 • doświadczenie w pracy z osobami starszymi – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1

(Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub  1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.)

 

 • koordynacja działań w projektach społecznych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1

(Liczba punktów: koordynacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., działania w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.)

 

 • wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
 • doświadczenie w pracy lub współpracy z administracją publiczną – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.)

(Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia w pracy w administracji publicznej – 10 pkt – Tabela nr 4 w Załączniku nr 1

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 13 grudnia 2019 r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie rkadej@um.warszawa.pl  do  dnia 6 stycznia 2019r  do  godz.23.59

 

 7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d.       Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

e.          Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy. 

f.       Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

g.       Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

h.         Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

i.         W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_koordynacja_wydarzen_2019.pdf, file size: 1462.08 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_koordynacja_wydarzen_2019.doc, file size: 97.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna
  (plik: z2_klauzula_informacyjna_2019.pdf, file size: 804.32 KB)
  Pobierz