Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

KOORDYNATOR PROJEKTU UNIJNEGO - SIB

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 20 września 2017 - 13:22, bgolab

Koordynacja i realizacja projektu „SIB– nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


 1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zaangażowanie jednej osoby na stanowisku koordynatora projektu „SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością
w m.st. Warszawa”
.

 2.  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do zakresu obowiązków zaangażowanej osoby w szczególności należeć będzie:

 1. Koordynacja i realizacja projektu „SIB– nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym i w zgodności
  z wymogami Instytucji Zarządzającej, w tym:
 • planowanie czynności projektowych, koordynacja i kontrola ich wykonania,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz podmiotami zewnętrznymi, w tym m.in. urzędami centralnymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz realizacji  projektu „SIB– nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa,
 • wybór ekspertów zewnętrznych do zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu,
 • identyfikacja i wybór kluczowych interesariuszy projektu, niezbędnych do opracowania założeń modelu,
 • wybór wykonawców zewnętrznych do realizacji zadań projektu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz nadzór nad ich realizacją,
 • organizacja spotkań i prac zespołów roboczych, koordynacja procesu komunikacji
  i wymiany wiedzy pomiędzy zespołami,
 • sporządzanie wniosków o płatność w zakresie merytorycznym i finansowym wymaganych przez Instytucję Zarządzającą, z wykorzystaniem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014,
 • nadzór nad rozliczaniem projektu, weryfikacja wydatkowania środków, dokonywanych zamówień, zleceń i umów pod kątem ich zgodności z przepisami dotyczącymi funduszy europejskich,
 • nadzór nad osiągnięciem kluczowych wskaźników projektu, wskazanych we wniosku
  o dofinansowanie tj. opracowanie modelu, wskazanie inwestora oraz  zawiązanie partnerstwa,
 • prowadzenie prac projektowych w Urzędzie m.st. Warszawy polegających na tworzeniu dokumentów związanych z projektem, opisywaniu faktur i innych dokumentów księgowych oraz przekazywaniu ich właściwym komórkom Urzędu m.st. Warszawy,
 • prowadzenie i aktualizacja baz danych dotyczących uczestników projektu
  z wykorzystaniem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014,
 • prowadzenie działań informujących i promocyjnych zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi
  w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
 • gromadzenie i przechowywanie oraz archiwizacja dokumentacji projektowej,
 • gromadzenie, analiza i udostępnianie komórkom i jednostkom organizacyjnym informacji
  o stanie realizacji projektu,
 • realizacja projektu zgodnie z metodyką PRINCE2,
 • końcowe rozliczenie finansowe i rzeczowe projektu.

2. Współudział w opracowaniu gotowego do testowania modelu obligacji społecznych, wskazaniu inwestora  i zawiązaniu Partnerstwa, w tym w zakresie przygotowania pełnej dokumentacji niezbędnej do przedłożenia Instytucji Zarządzającej – Ministerstwu Rozwoju. 

 3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania konieczne na stanowisku:  (Tabela nr 1)

 • doświadczenie w pracy w obszarze polityki społecznej,
 • znajomość problematyki dotyczącej osób z niepełnosprawnościami,
 • doświadczenie w pracy w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera,
 • dyspozycyjność w okresie realizacji projektu.

Wymagania pożądane na stanowisku:

 • wyższe wykształcenie,
 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych, w tym doświadczenie w koordynacji projektów społecznych,
 • znajomość metodyki PRINCE2,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • doświadczenie w realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • sumienność i bardzo dobra organizacja pracy.

 4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych współfinansowanych ze środków UE – 30% wartości oceny (Tabela nr 2)
 • wiedza w zakresie polityki społecznej m.st. Warszawy oraz znajomość problematyki dotyczącej osób z niepełnosprawnościami – 30% wartości oceny,
 • doświadczenie w realizacji działań informacyjno-promocyjnych – 10% wartości oceny,
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi - 10% wartości oceny,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej – 10% wartości oceny,
 • kompetencje interpersonalne, w tym komunikatywność, umiejętność pracy w zespole – 10% wartości oceny.

  5.         TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 28.02.2018 r.,
z możliwością przedłużenia.

Łączny planowany wymiar zlecenia – 500 godzin.

 6.         TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie spapiewska@um.warszawa.pl do dnia 26.09.2017 . do  godz. 14:00.

 7.         INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze, zgodnie z Umową.
 2. Treść umowy z Oferentem, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
 3. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Oferentem w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta.

Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

a)       zmiany terminu  realizacji umowy

b)       ostatecznej ilości godzin do zrealizowania.

   5.Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu SystemuIdentyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_koordynator_projektu_sib.pdf, file size: 1702.41 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik do zapytania ofertowego
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx, file size: 233.2 KB)
  Pobierz