Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Koordynowanie prac zespołu redakcyjnego magazynu senioralnego

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 22 sierpnia 2018 - 14:14, ejozwiak

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zaangażowanie osoby do koordynowania prac zespołu redakcyjnego magazynu senioralnego w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do zakresu zadań w szczególności należeć będzie:

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za koordynowanie prac zespołu redakcyjnego magazynu dla seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku seniora w społeczeństwie, poprzez:
- nadzór merytoryczny i jakościowy nad przygotowywanymi przez pozostałych redaktorów materiałami,
- zarządzanie zespołem redakcyjnym oraz publikowanymi w magazynie treściami,
- rozbudowę bazy odbiorców działań informacyjno-promocyjnych dla seniorów,
- odpowiedzialność za terminowe i kompleksowe przygotowanie poszczególnych numerów magazynu senioralnego do druku,
- koordynowanie zespołu wolontariuszy-seniorów, tworzących treści do publikacji w magazynie,
- monitoring obszaru polityki społecznej oraz innych obszarów skierowanych do seniorów oraz inicjowanie tematyki poszczególnych numerów magazynu,
- promowanie pozytywnego obrazu starości poprzez przygotowywane materiały,
- kształtowanie profilu wydawniczego magazynu i dbałość o jego rozwój,
- dbanie o standardy merytoryczne magazynu,
- współpracę z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych przy kreowaniu magazynu oraz zamieszczanych w nim treści,
- współpracę z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” (praca stacjonarna w CAM „Nowolipie”, możliwa częściowa praca zdalna).

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1):
• doświadczenie w pracy redakcyjnej oraz tworzeniu treści przeznaczonych do publikacji,
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i korzystania z Internetu,
• dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
• znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych (Program Warszawa Przyjazna Seniorom).

Wymagania oczekiwane:
• umiejętność budowania i redagowania zrozumiałych treści informacyjno-promocyjnych,
• umiejętność organizacji pracy własnej oraz zespołu,
• umiejętność zarządzania zespołem,
• umiejętność wyszukiwania interesujących tematów oraz kompleksowego planowania publikowanych treści,
• komunikatywność,
• wiedza z zakresu usług i oferty dla osób starszych świadczonych przez różne podmioty,
• rozeznanie w zakresie interesujących seniorów treści.

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
I etap
Weryfikacja formalna
II etap
Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:
• doświadczenie w pracy redakcyjnej oraz redagowaniu treści informacyjno-promocyjnych – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub  1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.),
• doświadczenie w zarządzaniu zespołem – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub  1 rok doświadczenia – 5 pkt., 2-letnie doświadczenie – 10 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 20 pkt.),
• wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
• doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 4 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: realizacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., działania w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.),
• komunikatywność i umiejętność organizacji pracy  – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.).

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 14 grudnia 2018 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, odręcznie podpisane CV oraz list motywacyjny.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.mseredynska@um.warszawa.pl  do  dnia 28.08.2018  roku  do  godz. 16.00.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
b. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
c. Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
d. Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
e. W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne integralną częścią zapytania jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe_redaktor_naczelny_magazynu_dla_seniora.pdf, file size: 1046.1 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_oferty_viii_2018.doc, file size: 97 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  ZAŁĄCZNIK nr 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  (plik: zalacznik_2_klauzula_infomracyjna.pdf, file size: 821.64 KB)
  Pobierz