Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Koordynowanie prac zespołu redakcyjnego POKOLENIA w 2019

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 20 grudnia 2018 - 14:47, rkadej

Zaangażowanie osoby do koordynowania prac zespołu redakcyjnego (redaktor naczelny) wydawnictwa pn. POKOLENIA. Magazyn Warszawskich Seniorów, w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Rozwój działań informacyjno-promocyjnych wpisuje się w obszar Programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 1 - Zwiększenie aktywności społecznej, w zakresie celu technicznego CT.1.2 - Poprawa dostępności do informacji o działaniach dla seniorów.


 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.   OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Zaangażowanie osoby do koordynowania prac zespołu redakcyjnego (redaktor naczelny) wydawnictwa  pn. POKOLENIA. Magazyn Warszawskich Seniorów, w związku z realizacją przez m.st. Warszawa programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Rozwój działań informacyjno-promocyjnych wpisuje się w obszar Programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w ramach Celu 1 - Zwiększenie aktywności społecznej, w zakresie celu technicznego CT.1.2 - Poprawa dostępności do informacji o działaniach dla seniorów. 

2.    WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Do zakresu zadań w szczególności należeć będzie:

Zaangażowana osoba będzie odpowiedzialna za koordynowanie prac zespołu redakcyjnego  oraz wydanie 12 numerów POKOLEŃ (luty 2019r. - styczeń 2020r.), poprzez:

-   opracowanie harmonogramu i nadzór nad realizacją działań związanych z procesem wydawniczym,

-   kształtowanie profilu wydawniczego magazynu, zbieranie materiałów i proponowanie tematyki poszczególnych numerów magazynu,

-   nadzór merytoryczny i jakościowy nad przygotowywanymi treściami, dbanie o standardy merytoryczne magazynu,

-   zarządzanie pracą zespołu redakcyjnego,

-   koordynowanie zespołu wolontariuszy-seniorów, tworzących treści do publikacji w magazynie,

-   odpowiedzialność za terminowe i kompleksowe przygotowanie magazynu do druku,

-   utrzymywanie korespondencji z czytelnikami,

-   współpracę z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych przy tworzeniu magazynu oraz zamieszczanych w nim treści,

-   współpracę z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, w szczególności w zakresie prowadzenia redakcji (praca stacjonarna w CAM „Nowolipie”, możliwa częściowa praca zdalna)

-   nawiązywanie kontaktów i współpracy z osobami oraz podmiotami włączającymi się w tworzenie i rozwój wydawnictwa.

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Wymagania minimalne (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1):

 

 • doświadczenie w pracy redakcyjnej oraz tworzeniu treści przeznaczonych do publikacji,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i korzystania z Internetu,
 • dyspozycyjność w okresie realizacji projektu,
 • znajomość polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych (Program Warszawa Przyjazna Seniorom).

 

Wymagania oczekiwane:

 • umiejętność budowania i redagowania zrozumiałych treści informacyjno-promocyjnych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz zespołu,
 •  umiejętność zarządzania zespołem,
 •  umiejętność wyszukiwania interesujących tematów oraz kompleksowego planowania publikowanych treści,
 • komunikatywność,
 •  wiedza z zakresu usług i oferty dla osób starszych świadczonych przez różne podmioty,
 • rozeznanie w zakresie interesujących seniorów treści.

 

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

I etap

Weryfikacja formalna potwierdzająca komplet dokumentów w ofercie (formularz ofertowy, CV, list motywacyjny) oraz spełnianie warunków przystąpienia do  zapytania ofertowego (Tabela nr 1 w Załączniku nr 1).

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:

 • doświadczenie w pracy redakcyjnej oraz redagowaniu treści informacyjno-promocyjnych dla seniorów – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub 1 rok doświadczenia – 10 pkt., 2-letnie doświadczenie – 20 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 30 pkt.),
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 3 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: mniej niż 1 rok lub  1 rok doświadczenia – 5 pkt., 2-letnie doświadczenie – 10 pkt., 3-letnie doświadczenie i większe – 20 pkt.),
 •  wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz osób starszych – 20% wartości oceny (max. 20 pkt.),
 • doświadczenie w realizacji działań w projektach społecznych 20% wartości oceny (max. 20 pkt.) – Tabela nr 4 w Załączniku nr 1 (Liczba punktów: realizacja działań w 1 projekcie społecznym – 10 pkt., działania w 2 i większej liczbie projektów społecznych – 20 pkt.),
 • komunikatywność i umiejętność organizacji pracy  – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.).

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 13 grudnia 2019 r.

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, odręcznie podpisane CV oraz list motywacyjny.

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie rkadej@um.warszawa.pl do  dnia 30 grudnia 2018r. roku  do  godz. 16.00

 

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

c.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

d.       Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

e.        Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy. 

f.         Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

g.       Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

h.       Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

i.         W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej. 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe_Pokolenia
  (plik: zapytanie_ofertowe_2019_pokolenia.pdf, file size: 224.25 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_naczelny_2019.doc, file size: 96 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna
  (plik: z2_klauzula_informacyjna.pdf, file size: 137.8 KB)
  Pobierz