Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Odpowiedzi na pytania w zakresie zapytania ofertowego, opublikowanego w dniu 30.04.2014 r.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 6 maja 2014 - 15:43, ejozwiak

Odpowiedzi na pytania w zakresie zapytania ofertowego, opublikowanego w dniu 30.04.2014 r., na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu „METROPOLIS – Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł w dwóch miejscach „opis pytań badawczych”. Prosimy o dookreślenie, które „pytania badawcze” są obowiązujące w ramach niniejszego badania – pytania badawcze przyporządkowane do kryteriów ewaluacyjnych (zgodnie z projektowaniem badań ewaluacyjnych) czy też „kluczowe pytania badawcze” – w oderwaniu do kryteriów ewaluacyjnych, a jednak wpisujące się niejako pod wspomniane wyżej kryteria. Jak np. w zdublowanym kryterium „Skuteczność działań projektowych” pojawiają się pytania w zakresie kryterium EFEKTYWNOŚCI „Czy środki, które zostały przeznaczone na realizację projektu były wystarczające w stosunku do zakładanych celów?” oraz „Czy zasoby ludzkie były wystarczające do realizacji projektu?”. Prosimy zatem o dopracowanie opisu przedmiotu Zamówienia, ponieważ błędy w projekcie spowodują trudności w opracowaniu logiki i struktury raportu końcowego.
ODPOWIEDŹ:
Kluczowe pytania badawcze są komplementarne bądź uzupełniające względem pytań ewaluacyjnych. Stąd należy je traktować na równi z pytaniami badawczymi. Jednocześnie – zgodnie z zapisami zapytania ofertowego – należy zauważyć, że katalog ten jest otwarty, a Wykonawca może zaproponować dodatkowe pytania, istotne z punktu widzenia jego logiki i struktury raportu końcowego.

2. Prosimy o określenie, czy warunkiem udziału w zamówieniu jest:
a. wykonanie minimum 3 badań ewaluacyjnych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o wartości powyżej 20 000 PLN brutto każde
b. czy wykonanie minimum 3 badań ewaluacyjnych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o wartości powyżej 10 000 PLN brutto każde
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z informacją zawartą w zapytaniu ofertowym, warunkiem złożenia oferty (kryterium dostępu) jest wykonanie minimum 3 badań ewaluacyjnych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o wartości powyżej 20 000 PLN brutto każde.
Natomiast warunkiem uzyskania dodatkowych punktów przez ofertę potencjalnego Wykonawcy (kryterium punktowe) jest wykazanie się określoną liczbą badań ewaluacyjnych o wartości powyżej 10 000 PLN każde (zgodnie z zamieszczoną tabelą).

3. Prosimy o przedstawienie szacunkowego kosztu realizacji zamówienia.
ODPOWIEDŹ:
Przedstawiony koszt realizacji usługi ewaluacyjnej podlega ocenie, stąd Zamawiający oczekuje od potencjalnego Wykonawcy przedstawienia przedmiotowego kosztu w przesłanej ofercie.

4. Czy w ramach przedmiotowego projektu była prowadzona ewaluacja wewnętrzna / zewnętrzna i jeśli tak, jakie raporty zostały przygotowane?
ODPOWIEDŹ:
W ramach projektu dotychczas nie przeprowadzono ewaluacji wewnętrznej ani zewnętrznej.

5. Jaka jest szacunkowa liczba ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników projektu po każdym szkoleniu? Czy Wykonawca otrzyma wyniki tych ankiet?
ODPOWIEDŹ:
Ankiety ewaluacyjne były zbierane po każdym szkoleniu. Ich przybliżona liczba to 1800 szt. Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, do zadań Wykonawcy będzie należała m.in. analiza danych zastanych, czyli opracowanie ankiet ewaluacyjnych oraz uzyskanie wyników. Ankiety znajdują się w siedzibach Lidera i Partnerów.

Ponadto Zamawiający informuje, że na tym etapie wzór umowy nie stanowi warunku koniecznego do złożenia poprawnej oferty.