Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Opracowanie kosztorysów powykonawczych robót budowlanych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 19 września 2014 - 8:39, mzawistowska

Opracowanie kosztorysów powykonawczych robót budowlanych prac remontowych wykonanaych w placówkach wsparcia dziennego.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: opracowanie kosztorysów powykonawczych robót budowlanych prac remontowych wykonanych w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
2.1. Zakres prac do skosztorysowania wraz z podanymi lokalizacjami zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
2.2. Wykonanie kosztorysów należy poprzedzić wykonaniem obmiaru robót.
2.3. Kosztorysy powinny być opracowane metodą szczegółową z wykazem materiałów, sprzętu i robocizny. Ceny materiałów po ich identyfikacji w kosztorysie wstępnym zostaną podane przez Zamawiającego wg otrzymanych ze Stowarzyszenia KARAN do rozliczenia faktur.
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Kosztorys powinien być wykonany przez osobę posiadającą tytuł rzeczoznawcy kosztorysowego
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych lub tytuł rzeczoznawcy budowlanego.
4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
cena: 100 %
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 9 października 2014 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2. Ofertę należy:
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie isobieska@um.warszawa.pl do dnia 22 września 2014 r. do godz.13.00
7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
8. UWAGI:
nie dotyczy ...........

Załączniki

 1. 1.
  Opracowanie kosztorysów powykonawczych robót budowlanych
  (plik: zapytanie_ofertowe_dot._opracowania_kosztorysow_powykonawczych.pdf, file size: 637.88 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zestawienia zakresu prac
  (plik: zestawienia_zakresu_prac.pdf, file size: 372.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  załacznik nr 2 formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy1.doc, file size: 43.5 KB)
  Pobierz