Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) - Korotyńskiego 13

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 7 września 2018 - 14:40, mzawistowska

Przedmiotem zamówienia są: 1.1.1 opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie obiektu zlokalizowanego przy ul. Korotyńskiego 13 (działka nr 11 obręb nr 20320) wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie przedstawionym w Koncepcji przebudowy/rozbudowy budynku ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie (stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego ) 1.1.2 wykonanie wizualizacji docelowego zagospodarowania działki uwzględniającej usytuowanie budynków po przebudowie i rozbudowie, dojścia i dojazdy do budynków, parkingi terenowe, zieleń zorganizowana, tereny rekreacyjne dedykowane odbiorcom poszczególnych funkcji w budynku, i inne; 1.1.3. wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, o którym mowa w pkt. 1.1.1. 1.2 Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072). 1.3 Oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych do Zbiorczego Zestawienia Kosztów należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. Nr 130 poz. 1389) 1.4 Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów powinny zostać przekazane Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie PDF oraz w wersji papierowej oprawionej do formatu A4. 1.5 Wizualizacja docelowego zagospodarowania działki po przebudowie i rozbudowie budynku uwzględniająca m.in. usytuowanie budynków, dojścia i dojazdy, parkingi terenowe, tereny rekreacyjne, itp. w formie realistycznego rysunku/zdjęcia w widoku z lotu ptaka i widoku od strony głównego wejścia/wejść na teren nieruchomości powinna zostać przekazana Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie PDF oraz w wersji papierowej w formacie A3


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

1.1 Przedmiotem  zamówienia  są:

1.1.1 opracowanie  Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), dla zamierzenia  
          inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie obiektu zlokalizowanego
          przy ul. Korotyńskiego 13 (działka nr 11 obręb nr 20320) wraz z zagospodarowaniem
          terenu w zakresie przedstawionym w Koncepcji przebudowy/rozbudowy budynku
          ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie (stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego
          zapytania ofertowego )

1.1.2  wykonanie wizualizacji docelowego zagospodarowania działki uwzględniającej 
          usytuowanie budynków po przebudowie i rozbudowie, dojścia i dojazdy do budynków,
          parkingi terenowe, zieleń zorganizowana, tereny rekreacyjne dedykowane odbiorcom     
          poszczególnych funkcji w budynku, i inne;

1.1.3. wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów prac projektowych oraz planowanych
           kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
           o którym mowa w pkt. 1.1.1.

1.2 Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) należy sporządzić zgodnie
          z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie
          szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
          wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego   
          (Dz.U. Nr 202 poz. 2072).

1.3  Oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
        budowlanych do Zbiorczego Zestawienia Kosztów należy wykonać zgodnie
        z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r  w sprawie określenia
        metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
        kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
        w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. Nr 130 poz. 1389)

1.4 Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów powinny zostać
       przekazane Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie PDF oraz
       w wersji papierowej oprawionej do formatu A4.

1.5 Wizualizacja docelowego zagospodarowania działki po przebudowie i rozbudowie
        budynku uwzględniająca m.in. usytuowanie budynków, dojścia i dojazdy, parkingi
        terenowe, tereny rekreacyjne, itp. w formie realistycznego rysunku/zdjęcia w widoku z
        lotu ptaka i widoku od strony głównego wejścia/wejść na teren nieruchomości  powinna
        zostać przekazana Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie
        PDF oraz w wersji papierowej w formacie A3

 

2. WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Przed złożeniem oferty istnieje konieczność zapoznania się z uwarunkowaniami 
      obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu
      Rakowiec obejmującego teren nieruchomości przy ul. Korotyńskiego 13 oraz zapoznania
      się z koncepcją stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
      ofertowego.

2.2. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania spotkania warsztatowego
     z przedstawicielami Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
     później niż dwa tygodnie po zawarciu umowy. Przedmiotem spotkania będzie omówienie  
     założeń PFU. W wyniku ustaleń ze spotkania Wykonawca opracuje wizualizację, o której
     mowa w pkt 1.1.2, którą przedstawi Zamawiającemu (w terminie 5 dni od daty spotkania)
     do akceptacji.

 

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Przy realizacji zamówienia powinny być zaangażowane osoby z uprawnieniami   
 projektowymi i posiadające doświadczenie w wykonywaniu programów funkcjonalno-
 użytkowych obiektów użyteczności publicznej.  

 Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna tych
 Wykonawców, którzy wykażą, że:

    w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
    prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej
    jedną usługę polegającą na wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla obiektu
    użyteczności publicznej z zakresu pomocy społecznej (np. dom dziennego pobytu,
    środowiskowy dom samopomocy, żłobek, placówka opiekuńczo-wychowawcza)
    lub edukacji (np. przedszkole) z uwzględnieniem niezbędnego zagospodarowania terenu
    umożliwiającego funkcjonowanie obiektu o w/w charakterze.

    Informacje potwierdzające spełnienie w/w warunku należy zamieścić w Tabeli nr 1
    Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca
    zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi
    (np.
referencje lub protokoły odbioru zamówionej pracy bez uwag) lub kopie tych
    dokumentów z potwierdzeniem zgodności z oryginałami. 

 

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:

   4.1 Cena: waga kryterium  60%.

         Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu
         ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być
         podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla
         całości zamówienia. Wykonawca zaproponuje jedną cenę za całość zadania i nie może
         jej zmienić po złożeniu oferty.

                                        najniższa cena ofertowa brutto

         Kryterium Cena = ---------------------------------------------- x 60 pkt

                                        Cena brutto oferty badanej

       Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 1% = 1 pkt

   4.2. Termin: waga kryterium 20%.

          Termin realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym
          w dniach kalendarzowych i termin ten będzie liczony od daty podpisania przez strony
          umowy.

                                      najkrótszy termin realizacji spośród złożonych ważnych ofert

       Kryterium Termin = -------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt

                                      Termin realizacji oferty badanej

    4.3 Doświadczenie Wykonawcy w realizacji na rzecz jednostek administracji
            samorządowej i/lub jednostek administracji rządowej programów funkcjonalno-
            użytkowych dla obiektów użyteczności publicznej pomocy społecznej typu dom
            dziennego pobytu dla seniorów lub środowiskowy dom samopomocy lub żłobek lub
            dom dziecka lub dom pomocy społecznej : waga kryterium 20%

          Na potwierdzenie spełnienia ww. kryterium należy przedstawić referencje od
          zamawiających lub protokoły odbioru zamówionej pracy bez uwag (dopuszcza się
          kopie dokumentów potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami). 

          Wykonawca otrzyma 1pkt za każdy wskazany w tabeli 1 Formularza ofertowego
          program funkcjonalno-użytkowy inny niż ten wykazany na potwierdzenie spełnienia  
          warunku przystąpienia do zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. 3 i przy
          uwzględnieniu, że PFU dotyczy domu dziennego pobytu dla seniorów lub
          środowiskowego domu samopomocy lub domu dziecka lub żłobka lub domu pomocy
          społecznej. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać  20 pkt.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:                         wg oferty Wykonawcy,
     (PFU - nie później jednak niż do 05.12.2018r  a wizualizację, o której mowa w pkt. 1.1.2 w
       terminie wskazanym w pkt. 2.2.)

 

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

     Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do
     zapytania ofertowego oraz załączniki tj. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
     przystąpienia do zapytania ofertowego, określonych w pkt. 3 oraz kryterium oceny oferty
     określonego w pkt. 4.3 zapytania ofertowego.

     Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: tlisowski@um.warszawa.pl
     do dnia 13. 09. 2018 r. Rozmiar pliku nie może przekraczać 10 MB.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.            W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę
            wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.            Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia
            rachunku/faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących
            działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z
            Umową / zamówieniem.

c.            Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia
            zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.            Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone
           logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu
           Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

e.            Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o
           wyborze najkorzystniejszej  oferty.

f.             Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.

g.            Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie
           na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac.

h.            Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez
            podania przyczyny.

i.             Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania zamówień uzupełniających w
            wysokości 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

j.             Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po
           uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

k.            Warunkiem przyjęcia oferty jest zapoznanie się z załączoną do zapytania ofertowego
            klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, co zostanie potwierdzone
            podpisaniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
            na formularzu ofertowym.

 

Załączniki

 1. 1.
  Korotyńskiego-mapa
  (plik: 1._korotynskiego_mapa.pdf, file size: 685.9 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Stan istniejący - rzut piwnic
  (plik: 2._stan_istniejacy_-_rzut_piwnic.pdf, file size: 231.79 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Stan istniejący - rzut parteru
  (plik: 3._stan_istniejacy_-_rzut_parteru.pdf, file size: 313.54 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Stan istniejący - rzut piętra
  (plik: 4._stan_istniejacy_-_rzut_pietra.pdf, file size: 412.78 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Opis do koncepcji architektura
  (plik: 5._opis_do_koncepcji_architektura.pdf, file size: 241.46 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Opis koncepcji instalacje
  (plik: 6._opis_do_koncepcji_instalacje.pdf, file size: 180.79 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Zapytanie ofertowe - przebudowa korotyńskiego 13
  (plik: 7._zapytanie_ofertowe_pf-u_przebudowa_korotynskiego13_wrzesien2018.pdf, file size: 245.12 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Pobierz
 9. 9.
  Rodo klauzula
  (plik: 9._rodo_klauzula_informacyjna_zgoda_13_06_2018_1.pdf, file size: 163.83 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Formularz oferty - załącznik do zapytania ofertowego
  (plik: formularz_oferty_zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_pf-u_korotynskiego13_powtorka_wrzesien2018.docx, file size: 21.35 KB)
  Pobierz