Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Organizacja i przeprowadzenie Indywidualnych zajęć reedukacyjnych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 23 stycznia 2017 - 16:28, ejozwiak

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Organizacja i przeprowadzenie Indywidualnych zajęć reedukacyjnych wyrównujących braki w edukacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla uczestniczek/uczestników projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • Planowana liczba uczestników/uczestniczek: 33 osoby
 • Planowana liczba godzin: 1 320 godzin
 • Zajęcia powinny być zakczone wydaniem zaświadczenia potwierdzającego realizację wparcia dla uczestnika/uczestniczki oraz nabycie kompetencji kluczowych.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) W ramach realizacji zadania Wykonawca określi zakres wymaganego do przerobienia na zajęciach materiału indywidualnie dla każdej z osób wskazanej przez Zamawiającego, ponieważ uczestnicy kierowani na zajęcia wyrównujące braki w edukacji są na różnych poziomach wiedzy.

2)  Zajęcia wyrównujące braki w edukacji powinny obejmować  wsparcie z zakresu: języka polskiego  i angielskiego, matematyki, fizyki, chemii. W razie potrzeby będą udostępniane także inne przedmioty. 

3)  Dla każdej skierowanej osoby przewidziane jest średnio po 4 spotkania (1 spotkanie = 60 minut)  w miesiącu, co łącznie daje 40 spotkań dla 33 osób (1 320 godzin zegarowych).

4)  Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi, który zgłosi takie zapotrzebowanie, możliwość połączenia zajęć z 2 przedmiotów, a za zgodą Zamawiającego liczba połączonych przedmiotów może być zwiększona do 3.

5) Zamawiający zastrzega możliwość przekazania niewykorzystanego limitu godzin danego uczestnika na uczestnika, który będzie miał potrzebę skorzystania z większej ilości godzin niż zaplanował Zamawiający (np. w przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć).

6)       Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych w dni robocze (po godzinie 15.00) oraz w soboty w godz.  8.00 – 16.00 (godziny zajęć powinny być każdorazowo uzgadniane z uczestnikiem). Wykonawca zapewni możliwość indywidualnego przeprowadzenia zajęć dla kilku uczestników równocześnie w tym samym czasie.  

7)       Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w miejscu zamieszkania uczestnika/uczestniczki na terenie m.st. Warszawy.

8)       Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:

a.       nieobecności uczestnika/uczestniczki,

b.       zmianach w harmonogramie zajęć,

9)       W ramach realizacji zadania Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę (nauczycieli/reedukatorów) zdolną do przeprowadzenia zajęć wyrównujących braki w edukacji na wymagane przedmioty (Wykonawca zapewni minimum 1 osobę prowadzącą zajęcia z każdego przedmiotu, przy czym 1 osoba może prowadzić zajęcia tylko z 1 przedmiotu, by umożliwić równoczesną realizację zajęć z kilku przedmiotów).  Każda z osób prowadzących zajęcia powinna mieć wykształcenie kierunkowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz udokumentowany co najmniej 1 rok doświadczenia w uczeniu danego przedmiotu (np. uczenie w szkole, udzielanie korepetycji itp.)

10)   Zamawiający wypłaci należne wynagrodzenie wg zrealizowanych spotkań dla każdego uczestnika, po zakończeniu każdego miesiąca, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek.

11)   Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt materiałów szkoleniowych, koszty dojazdu, wyżywienia i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.

12)   W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:

a.       Prowadzenia list obecności na zajęciach,

b.       Prowadzenia harmonogramów zajęć (miesięcznie dla całej grupy),

c.        Prowadzenia miesięcznych list uczestników z ewidencją odbytych spotkań,

d.       Raportu podsumowującego wykonanie zadania z informacjami o postępach dokonanych przez uczestników),

Prowadzona dokumentacja powinna być oznaczona logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

13)   Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników/uczestniczek kierowanych na zajęcia.

14)   Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania konieczne:  (Tabela nr 1)

 • Udokumentowane, minimum roczne doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
 • Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia,
 • Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia,
 • Oświadczenie dotyczące powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym  (oświadczenie - Załącznik nr 2),

Wymagania pożądane:

·         doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie (dokumenty potwierdzające wykonanie zadania załączone do oferty).

4.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 • Cena brutto – 40%, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;
 • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane zajęcia reedukacyjne dla min. 1 osoby w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt).

 Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru.

 • Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające na prawidłowe wykonanie zlecenia)  20% (5 pkt za każdy dostarczony dokument  załączony do oferty - kserokopie certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp., nie więcej jednak niż 20 pkt).

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2018 r.

1)       Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

2)       Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

3)       Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

2)       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mwinkel@um.warszawa.pl do dnia 30 stycznia 2017r. do  godz. 12:00.

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1)       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2)       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury  w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3)       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4)       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie  z Wytycznymi do tych funduszy

5)       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

6)       Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

7)       Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: 2017-01-23_zapytanie_ofertowe_reedukacja.pdf, file size: 143.83 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Pobierz