Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

#Pokolenia - sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego dla lokalu przy ul. Kaczyńskiego 9

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 30 marca 2018 - 13:25, rkadej

Przedmiotem niniejszego zapytania jest sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego z przedmiarem i kosztorysem dla lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. L. Kaczyńskiego 9.


 

1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego z przedmiarem i kosztorysem dla lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. L. Kaczyńskiego 9.

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Sporządzenie jako odrębnego opracowania Planu Dostępności lokalu dla osób niepełnosprawnych, uzyskanie przez Wykonawcę pozytywnej opinii projektu budowlanego wydanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcę ds. sanitarno-higienicznych, rzeczoznawcę ds. BHP, uzyskanie pozytywnej opinii projektu budowlanego wydanej przez Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Dostępności oraz wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego  

 

2.  WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

  W 2018 roku planowany jest remont lokalu znajdującego się przy ul. L. Kaczyńskiego 9 w Warszawie o powierzchni 71,00 m2, w którym utworzone zostanie Miejsce Aktywności Lokalnej #POKOLENIA.  Istotnym założeniem jest utworzenie miejsca otwartego dla mieszkańców Warszawy, ze szczególnym podkreśleniem roli i uczestnictwa warszawskich seniorów. Wymagane dokumenty powinny zostać sporządzone w zgodzie z raportem, z przeprowadzonych w 2017 r konsultacji społecznych (załącznik nr 2); ekspertyzą konstrukcyjną dla przystosowania lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej (załącznik nr 3), opisem stanu technicznego lokalu (załącznik nr 4). 

 

 2.1 Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest:

a.       Wykonanie projektu budowlanego  zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z 7 lipca1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1337,z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn.zm.);  

b.       Sporządzenie pełno branżowego projektu wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389z późn. zm); 

c.       Sporządzenie jako odrębnego opracowania Planu Dostępności lokalu dla osób niepełnosprawnych; 

d.       Uzyskanie pozytywnej opinii projektu budowlanego wydanych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych, rzeczoznawcę ds. BHP;  

e.       Uzyskanie pozytywnej opinii wydanej przez Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Dostępności na temat projektu budowlanego; 

f.        Wykonanie  przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys inwestorski winien zostać sporządzony w oparciu o średnie stawki robocizny oraz ceny pracy i najmu sprzętu oraz średnie wskaźniki narzutów i zysku dla m.st. Warszawy w kwartale poprzedzającym sporządzenie kosztorysu;

g.       Nadzór autorski nad projektem.

 

2.2  Dokumentację należy dostarczyć w następującej postaci:

a.       Projekt budowlany – 6 egz. papierowych; 

b.       Projekt wykonawczy – 6 egz. papierowych; 

c.       Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 4 egz. papierowe 

d.       Przedmiar robót i kostorys inwestorski-  po 4 egz. papierowe. 

e.       Informacja BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia) – 4 egz. papierowe 

f.        Dokumentacja projektowa  w formie zapisu cyfrowego na CD w formacie Adobe Acrobat Reader (PDF), projekty – plik Auto CAD, przedmiary – plik ATH, pozostałe opracowania – plik Word. – szt 2 

 

2.3 Wytyczne dotyczące zapisu cyfrowego dokumentacji projektowej

a.       Zamawiający oczekuje, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej będzie przygotowana w plikach możliwych do odczytu i ewentualnej edycji w programach: Autocad, Adobe Acrobat Reader,  programie kosztorysowym NORMA oraz Microsoft Office.

b.       Nazwy poszczególnych plików tworzących dokumentację projektową w wersji elektronicznej nie mogą zawierać: polskich znaków, znaków specjalnych oraz spacji i nie powinny być dłuższe niż 30 znaków.

c.       Ze względu na konieczność publikacji na stronie internetowej, Zamawiający oczekuje, że poszczególne elementy dokumentacji projektowej zostaną umieszczone w plikach zoptymalizowanych do takiego wykorzystania, których wielkość nie przekracza 10 MB.

d.       Dla prawidłowego przygotowania projektu Zamawiający dopuszcza możliwość użycia plików o  rozmiarze większym niż 10 MB. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i załączenia do dokumentacji plików stanowiących ich odpowiedniki, w rozmiarze nie przekraczającym 10 MB.    

e.       Dokumentacja rysunkowa i fotograficzna stanowiąca elementy dokumentacji projektowej powinna zostać zawarta w samodzielnych plikach, których nazwy będą umożliwiały ich jednoznaczną identyfikację.

f.        Zamawiający dopuszcza wklejanie elementów graficznych do części opisowej pod warunkiem, że tak przygotowany plik nie przekroczy rozmiaru 10 MB.

g.       Wszystkie pliki stanowiące poszczególne elementy projektu, w tym rysunki techniczne i ilustracje, (w tym dokumentacja fotograficzna) powinny zostać umieszczone w osobnym, jednoznacznie nazwanym katalogu.

h.      Stronę tytułową i tabelę przedmiaru robót należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 poz. 1129)

 

2.4. Zamawiający przewiduje udział Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zapytania:

a.        udział przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy w prowadzonych pracach,

b.        możliwość konsultacji zagadnień technicznych z zarządcą nieruchomości,

c.        wgląd do dokumentacji technicznej nieruchomości,

d.        możliwość wizji lokalnej przedmiotowej nieruchomości.

 

 

3.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy którzy:

a.       Posiadają wiedzę, doświadczenie i wymagane uprawnienia w zakresie projektowania uniwersalnego, w tym zasad projektowania ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. 

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, był autorem (współautorem) minimum trzech projektów budowlanych i wykonawczych wraz ze sporządzeniem kosztorysu architektury o ponadprzeciętnych wymaganiach projektowych tzn.:

   ·         wnętrza z licznymi zakresami funkcyjnymi o różnorakich związkach,

   ·         ponadprzeciętnych wymaganiach w stosunku do światła,

   ·         ponadprzeciętnych wymaganiach w stosunku do wyposażenia technicznego,

   ·         ponadprzeciętnych wymaganiach w stosunku do kolorystyki i rodzaju materiału,

   ·         ponadprzeciętnych wymaganiach w stosunku do detali konstrukcyjnych.

Wykaz projektów potwierdzających doświadczenie Oferenta, należy przedstawić w tabeli nr 1, znajdującej się

w formularzu ofertowym. Na potwierdzenie spełnienia przez Osferenta przedmiotowego warunku należy przedstawić referencje.

 

 b.       Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wyższe wykształcenie w zakresie architektury oraz stosowne uprawnienia, w tym architektami z doświadczeniem pracy w przestrzeniach objętych ochroną konserwatorską. Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia należy przedstawić w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym.

W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy w załączniku nr 1, złożyć oświadczenie o dysponowaniu wskazaną kadrą oraz dołączyć oświadczenie o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu doświadczenia Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta oświadczeń, dokumentów i referencji dołączonych do formularza ofertowego.  Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Oferent spełnia ww. warunki.

 

 

4.       KRYTERIA OCENY OFERTY:

Wybór najkorzystniejszej oferty opierać się będzie o rozpatrywane łącznie kryteria jakościowe oraz cenę na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, wg następujących zasad:

 

Doświadczenie w zakresie sporządzania projektów budowlanych i wykonawczych wraz z dokumentacją, przedmiarem i kosztorysem.

40%

Cena

60%

a.       Kryterium „Doświadczenie w zakresie sporządzenia projektów budowlanych i wykonawczych wraz z dokumentacją, przedmiarem i kosztorysem”

W celu oceny oferty we wskazanym powyżej kryterium Wykonawca zobowiązany jest przedstawić liczbę i opis sporządzonych projektów budowlanych i wykonawczych wraz z dokumentacją, przedmiarem i kosztorysem (tabela 1 Załącznik nr 1 do Oferty), przy uwzględnieniu w szczególności powierzchni użytkowej nieruchomości, dla której projekty zostały przygotowane.

W ramach kryterium punktowana będzie liczba sporządzonych projektów budowlanych i wykonawczych wraz z kosztorysem dla lokalu użytkowego, potwierdzonych referencjami 

W danym kryterium punkty oceny ofert zostaną przyznane według następujących zasad:

Doświadczenie będzie oceniane na podstawie liczby zrealizowanych projektów dla instytucji publicznych oraz instytucji komercyjnych użyteczności publicznej w tabeli nr 1  znajdującej się w formularzu ofertowym, po 10 punktów za każdy projekt, z zastrzeżeniem, że za pierwsze 3 projekty, które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego, nie zostaną przyznane żadne punkty. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 40  - za 4 dodatkowe pozycje wskazane w tabeli . Wskazane w tabeli projekty nie mogą się powielać.

 

 

b.       Kryterium „Cena”

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia według następującego wzoru:

                                                                                                              najniższa cena ofertowa brutto

                                                                                               Cena = ---------------------------------------------- x 60 pkt

                                                                                                              cena brutto oferty badanej

 

 Oferent zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego kosztorysu realizacji zamówienia zgodnie  z tabelą 3 Oferty.

 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

5.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 6 tygodni (42 dni od daty podpisania umowy)

 

6.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

a.       Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany przez Oferenta Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

b.       Ofertę należy: wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.k.jablonska@um.warszawa.pl do dnia 9 kwietnia 2018r. do godz.16.00.

 

7.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.         W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.         Szczegółowy Harmonogram realizacji zamówienia wraz z etapami zatwierdzania przez Zamawiającego zamawianych prac zostanie ustalony w umowie.

c.          Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

d.         Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

e.         Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

f.           Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty 

g.         Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego. 

h.         Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

i.           Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w szczególności w zakresie pól eksploatacji.

j.           Z chwilą podpisania protokołu odbioru, Zamawiający nabędzie własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki pracy zostały utrwalone.

k.          Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

l.           Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji w zakresie przedstawionej koncepcji harmonogramu, w szczególności w zakresie czynności do zrealizowania w poddziałaniach.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_pokolenia.pdf, file size: 2081.76 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik 1 - Formularz oferty
  (plik: zalacznik_nr_1.docx, file size: 87.6 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik 2 - Raport z konsultacji
  (plik: zalacznik_nr_2_raport_z_konsultacji_spol.pdf, file size: 2661.27 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik 2a - koncepcja i wytyczne dla projektu
  (plik: zalacznik_2a_mal_raport_zalacznik_2_fv_13.10.17-1.pdf, file size: 3192.19 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik 3 - Ekspertyza konstrukcyjna
  (plik: zalacznik_nr_3_2017.11.28_ekspertyza-aleja_armii_ludowej_9.pdf, file size: 156.06 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik 3a - załącznik 1 do ekspertyzy konstrukcyjnej
  (plik: zalacznik_3a_zalacznik_do_ekspertyzy_konstrukcyjnej.pdf, file size: 1557.34 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik 3b - załącznik 2 do ekspertyzy konstrukcyjnej
  (plik: zalacznik_3b_rysunki_1_4_ekspertyza_techniczna.pdf, file size: 4630.3 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Załącznik 4 - Opis stanu technicznego
  (plik: zalacznik_nr_4_lokal_armii_ludowej_9_opis_stanu_technicznego.pdf, file size: 1422.15 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Załącznik 5 - Zalecenia konserwatorskie
  (plik: zalacznik_nr_5_armii_ludowej_9_zalecenia_architekta.pdf, file size: 572.11 KB)
  Pobierz