Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Projekt podręcznika z zakresu obsługi komputera i internetu dla osób 60+

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 31 sierpnia 2018 - 8:13, ejozwiak

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Projekt podręcznika z zakresu obsługi komputera i internetu dla osób 60+


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompletne opracowanie podręcznika z zakresu obsługi komputera i internetu dla osób 60+. Zakres zamówienia obejmuje:
• przygotowanie layoutu, treści i skład dwóch części podręcznika,
• przygotowanie treści i layoutu 7 cyfrowych suplementów do podręcznika,
• przeprowadzenie redakcji i korekty podręcznika,
• dostarczenie wszystkich publikacji w wersji cyfrowej,
• uzyskanie numeru ISBN dla pierwszej i drugiej części podręcznika,
• przekazanie praw autorskich na zasadach wolnej licencji.
Poprzednia wersja podręcznika została wydana w 2014 roku ramach projektu ASOS. Cieszyła się ona ogromną popularnością wśród seniorów. Cały nakład został wyczerpany a czas, który minął od jej wydania spowodował dezaktualizację treści. Ewaluacja podręcznika wykazała, że był on nieocenioną pomocą dla osób uczestniczących w kursach. Ponadto została przeprowadzona ocena jakości, dzięki której otrzymano jasne informacje co należy poprawić w podręczniku aby był jeszcze lepszy. Ponadto indywidualne opinie spływające do Biura Pomocy i Projektów Społecznych przyczyniły się do podjęcia decyzji zaprojektowaniu nowego podręcznika.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1.  Opis ogólny podręcznika:
Podręcznik będzie dedykowany osobom starszym, nie znającym podstaw obsługi komputera i mających często problemy ze wzrokiem. Kolorystyka layoutu może być zgodna z identyfikacją wizualną Marki Warszawa. Publikacja będzie wydana w dwóch niezależnych częściach. Część 1 obejmująca zagadnienia z zakresu obsługi komputera i programów. Część 2 obejmująca obsługę i wykorzystanie Internetu (obie części będą zwane podręcznikiem). Do publikacji musi być przygotowane minimum 7 dodatkowych rozdziałów (suplementów) w wersji cyfrowej. Dodatkowa wiedza, zawarta w suplementach, będzie służyć osobom swobodnie radzącym sobie z komputerami a jednocześnie nie będzie zniechęcać nadmiarem wiedzy pozostałych osób. Layout i treść podręcznika powinna być dostosowana do percepcji osób w wieku senioralnym, uwzględniając zasady Biura Pomocy i Projektów Społecznych, zwanego dalej BPiPS zawarte w  załączniku nr 4. Podręcznik zostanie przygotowany i dostarczony w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy. Zamówienie nie obejmuje wydruku podręcznika.

 

2.2. Kwestie ogólne:
• szczegółowy zakres tematyczny obydwu części podręcznika znajduje się w załączniku 2.  Oferent na jego podstawie zaproponuje program podręcznika i przygotuje jego treść,
• Oferent zapozna się z dostarczoną przez BPiPS  wersją cyfrową podręcznika z 2014 roku (Załącznik 5) oraz uwagami naniesionymi do niego przez BPiPS i konsultantów (Załącznik 3),
• podręcznik musi zawierać w każdym rozdziale ćwiczenia i zadania z zakresu omawianych zagadnień,
• podręcznik powinien opisywać zagadnienia w sposób jasny i zrozumiały, nie wymagający od użytkownika wchodzenia w nieistotne szczegóły związane z budową i działaniem sprzętu oraz oprogramowania,
• do podręcznika zostanie przygotowane minimum 7 suplementów (rozdziały uzupełniające wiedzę o bardziej zawansowane zagadnienia) wersji cyfrowej. Wykaz tematów znajduje się w załączniku 2,
• podręcznik będzie przygotowany w języku polskim, poprawnie językowo,
• elementy graficzne podręcznika będą opracowane w wysokiej rozdzielczości. Grafiki systemu i programów będą zrobione na monitorze o rozdzielczości minimum Full HD (1080p),
• Oferent, otrzyma pisemną rekomendację pracownika naukowego (ze stopniem co najmniej doktora) na temat treści merytorycznej podręcznika. Oferent zamieści ją w podręczniku,
• wszystkie elementy obowiązkowe (np. zdjęcia, tekst) i nieobowiązkowe (infografiki) muszą być dostosowane do odbioru przez osoby 60+, czyli odpowiednio duże i wyraźne,
• każda część podręcznika (części 1 i 2) będzie mieć po minimum 80 stron treści,
• treść podręcznika będzie pisana fontem bez szeryfowym, o wielkości minimum 14,
• każda część podręcznika  (części 1 i 2) będzie przygotowana w formacie A4,
• Oferent zamieści w podręczniku opracowany przez BPiPS wstęp.

2.3. Wygląd i forma podręcznika:
• Oferent dostosuje layout podręcznika do osób 60+ (m.in. odpowiednia wielkość fontu, kontrast, wyraźne fotografie, prosty zrozumiały język), jako pomoc może posłużyć załącznik 4
• podręcznik będzie estetyczny i dostosowany do aktualnych trendów w designie,
• podręcznik musi zawierać przy każdym module/lekcji miejsce na notatki,
• podręcznik powinien być zaprojektowany zgodnie z zasadami projektowania UI/UX (user interface, user experience),
• podręcznik w wersji cyfrowej (do zamieszczania w internecie) będzie miał interaktywny spis treści, z możliwością powrotu do niego na każdej stronie (dostarczony w pliku pdf oraz pliku edytowalnym),
• obie części podręcznika (część 1 i część 2) będą spójne graficznie,
• treść podręcznika będzie pisana fontem bez szeryfowym, o wielkości minimum 14

2.4. Formaty plików, które zostaną dostarczone do Biura Pomocy i Projektów Społecznych
• plik podręcznika w wersji do druku w pliku pdf (ze znacznikami)
• plik podręcznika w wersji do użytku cyfrowego w pliku pdf (zoptymalizowany do zamieszczania w internecie, z interaktywnym spisem treści i powrotem do spisu z każdej strony podręcznika),
• podręcznik w otwartym pliku (.indd, z możliwością otworzenia na programie Adobe Indesign w wersji od CS4) do druku,
• podręcznik w otwartym pliku (.indd z możliwością otworzenia na programie Adobe Indesign w wersji od CS4) do użytku cyfrowego (interaktywny spis treści)
• minimum 7 plików z suplementami w wersji do użytku cyfrowego i wydruku na sprzęcie biurowym (plik .docx i PDF)
• czysty layout suplementu w formacie .docx z prawem do wykorzystania przez Zamawiającego,

2.5. Kwestie prawa i autorstwa:
• Oferent zobowiązuje się, że będzie posiadał prawa to wszystkich wykorzystanych grafik i treści w podręczniku,
• wybrany podmiot zostanie zobowiązany do przekazania m.st. Warszawie praw autorskich do wszystkich materiałów stworzonych w ramach zadania oraz do udzielenia m.st. Warszawie upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do wymienionych powyżej materiałów wraz z możliwością udzielania dalszego upoważniania osobom trzecim. Po zakończeniu realizacji zadania m.st. Warszawa może udzielić licencji na korzystanie z tych materiałów.
• m.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów powstałych w ramach realizacji zadania na zasadach określonych w umowie,
• prawa autorskie będą przekazane m.st. Warszawie w związku z planowanym, w kolejnych latach, ogłaszaniem konkursu na kontynuację działań związanych z rozwijaniem i prowadzeniem działań z zakresu edukacji cyfrowej osób starszych,
• Urząd Miasta st. Warszawy zobowiązuje się do zachowania informacji o autorze publikacji.
• Urząd m.st. Warszawy będzie miał możliwość udostepnienia podręcznika na zasadach wolnej licencji,
• BPiPS zastrzega sobie prawo do naniesienia ewentualnych zmian, modyfikacji, korekt w kolejnych wydaniach podręcznika
• Urząd m.st. Warszawy sobie prawo do publikacji treści złożonej oferty(w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres).

2.6. Monitoring zadania:
• oferent przy projektowaniu podręcznika uwzględni uwagi i poprawki Biura Pomocy i Projektów Społecznych,
• oferent będzie przesyłał na bieżąco przygotowane moduły podręcznika do Biura Pomocy i Projektów Społecznych w celu przeprowadzenia konsultacji i wskazania ewentualnych uwag oraz poprawek,
• część materiałów graficznych i treści może dostarczyć BPiPS.

2.7. Inne istotne poszanowania:
• Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
• Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, oraz wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres Wykonawcy, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Do zapytania ofertowego może przystąpić oferent spełniający dwa poniższe warunki:
• osoba lub instytucja posiadająca doświadczenie w procesie wydawniczym - przynajmniej 1 wydana publikacja w ostatnich 6 latach lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. Dane wpisane w załączniku 1, tabela 3.
oraz
• autor (treści merytorycznej), osoba mająca odpowiednie kwalifikacje merytoryczne do przygotowania podręcznika z zakresu obsługi komputera – autorstwo (lub współautorstwo) przynajmniej 1 publikacji w ostatnich 6 latach lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. Dane wpisane w załączniku 1, tabela 2.

4. OCENA OFERTY
Kryteria oceny oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty opierać się będzie o rozpatrywane łącznie kryteria jakościowe oraz cenę na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, wg. następujących zasad:
• Kryterium „Doświadczenie autora lub instytucji”: 15%
• Kryterium „Koncepcja merytoryczna”: 20%
• Kryterium „Punkty dodatkowe”: 15%
• Kryterium „Cena”: 50%

4.1. Kryterium „doświadczenie autora lub instytucji” 15% = 15 pkt
W celu oceny oferty we wskazanym powyżej kryterium Wykonawca zobowiązany jest przedstawić liczbę i opis przygotowanych publikacji edukacyjnych. W danym kryterium punkty oceny ofert zostaną przyznane według następujących zasad:

a) w ramach kryterium punktowane będzie doświadczenie autora (lub instytucji) w przygotowywaniu (autorstwo, współautorstwo) publikacji edukacyjnych (książek, podręczników) załącznik 1, tabela 2.
b) w ramach kryterium punktowane będzie doświadczenie w procesie wydawniczym - współpraca z drukarniami, grafikami, osobami odpowiedzialnymi za skład tekstu oraz szybkość realizacji zadania. Pozycje należy wyszczególnić w załącznik 1, tabela 3.

OCENA Maksymalna liczba punktów Punktacja
Doświadczenie autora   8 Za autorstwo:
1 publikacja – 0 pkt (warunek wstępny)
2 publikacje – 2 pkt
3 – 4 publikacje – 6 pkt
więcej niż 4 publikacje – 8 pkt
Doświadczenie w procesie wydawniczym 7 Osoba lub instytucja która wydała:
1 publikacje – 0 pkt (warunek wstępny)
2 – 4  publikacje – 5 pkt
Więcej niż 4 – 7 pkt

SUMA punktów 15 

c) Maksymalna liczba punktów przyznanych każdej z ofert w niniejszym kryterium wynosi 15 pkt.

Doświadczenie będzie oceniane na podstawie liczby zrealizowanych projektów (autorstwa i wydania publikacji) w tabeli nr 2 i nr 3  znajdującej się w formularzu ofertowym (załącznik 1), z zastrzeżeniem, że za autorstwo i wydanie pierwszej publikacji, które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego, nie zostaną przyznane żadne punkty. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 8 i 7  - za  dodatkowe pozycje wskazane w tabelach. Wskazane w jednej tabeli projekty nie mogą się w niej powielać.

4.2. Kryterium „koncepcja merytoryczna” 20% = 20 pkt
W celu oceny oferty komisja zapozna się z przesłaną koncepcją podręcznika i próbką rozdziału . W danym kryterium punkty oceny ofert zostaną przyznane według następujących zasad:
a) W ramach kryterium oceniana będzie załączona koncepcja podręcznika
b) Komisja oceni jakość dostarczonej próbki rozdziału

 

OCENA Maksymalna liczba punktów Punktacja
Koncepcja podręcznika 6 Długość koncepcji (strona a4, Font Times New Roman 12, interlinia 1,5)
2 strony – 0 pkt  (warunek realizacji)
3 – 4 strony – 3 pkt
5 i więcej stron – 4 pkt
  Użycie schematów i grafik obrazujących koncepcję
Nie – 0 pkt
Tak – 2 pkt
Próbny rozdział 14 Poprawność językowa (stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna) przygotowanej próbki
zawiera więcej niż 5 błędów
– 0 pkt
Próbny rozdział zawiera do 5 błędów
– 2 pkt
  Długość przesłanej próbki rozdziału (strony A4 uwzględniając wytyczne komunikacji z seniorami załącznik 4)
2 strony – 0 pkt  (warunek realizacji)
3 strony – 2 pkt
4 i więcej stron – 4 pkt
  Propozycja layoutu:
Próbny rozdział zawiera tylko treść
 – 0 pkt (warunek realizacji)
Próbny rozdział zawiera elementy typowe dla publikacji jak numery stron, nagłówki, separatory i inne według uznania autora
– 2 pkt
Próbny rozdział zawiera elementy typowe oraz dodatkowo wymagane w zamówieniu takie jak miejsce na notatki (lub szeroki margines),ćwiczenia
– 3 pkt
Próbny rozdział zawiera elementy typowe oraz dodatkowo wymagane,  a także zdjęcia i grafiki dobrze obrazujące omawiany temat
– 5 pkt
Próbny rozdział zawiera elementy podstawowe, dodatkowe, zdjęcia, grafiki oraz elementy nieobowiązkowe – np. infografiki
– 8 pkt
SUMA punktów 20 

c) Maksymalna liczba punktów przyznanych każdej z ofert w niniejszym kryterium wynosi 20 pkt.

4.3. Kryterium „Punkty dodatkowe” 15% = 15 pkt

W celu oceny oferty we wskazanym powyżej kryterium Wykonawca zobowiąże się w ofercie do wykonania dodatkowych działań lub wykaże doświadczenie w podanym zakresie. W danym kryterium punkty oceny ofert zostaną przyznane według następujących zasad:

a) w ramach kryterium punktowane będzie spełnianie dodatkowych nieobowiązkowych kryteriów

OCENA Maksymalna liczba punktów Punktacja
Oferent, który posiada doświadczenie w przygotowywaniu treści edukacyjnych dedykowanych seniorom
(Wpis do załącznik 1, tabela 6) 7 Jeżeli Oferent przygotowywał do 1-3 kursów lub publikacji (książki, podręczniki, materiały audio lub wideo) dedykowane seniorom otrzyma – 5 pkt
Jeżeli Oferent przygotowywał więcej niż 3 kursy lub publikacji (książki, podręczniki, materiały audio lub wideo) dedykowane seniorom otrzyma – 7 pkt
Dodatkowe suplementy
(Wpis do załącznik 1, tabela 7) 4 Jeżeli oferent zaproponuje przygotowanie minimum 3 dodatkowych (oprócz wymaganych w pkt 1, 7 podstawowych) ) suplementów po minimum 4 strony każdy, otrzyma dodatkowo  – 4 pkt
Program kursu
(harmonogram oraz wskazówki dla prowadzącego) kursu o długości 24 godzin
(Wpis do załącznik 1, tabela 7) 2 Oferent, który stworzy dodatkowo na podstawie podręcznika program kursu stacjonarnego otrzyma dodatkowo – 2 pkt

Badania naukowe dotyczące edukacji osób starszych
(Wpis do załącznik 1, tabela 5) 2 Jeżeli oferent prowadzi lub prowadził badania naukowe dotyczące edukacji seniorów otrzyma dodatkowo – 2 pkt
SUMA punktów 15 

b) Maksymalna liczba punktów przyznanych każdej z ofert w niniejszym kryterium wynosi 15 pkt.

4.4. Kryterium „Cena” 50% = 50 pkt

a) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
b) Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto
Cena = ---------------------------------------------- x 50 pkt
cena brutto oferty badanej
c) Maksymalna liczba punktów przyznanych każdej z ofert w niniejszym kryterium wynosi 50 pkt.

Łącznie Oferent może otrzymać maksymalnie 100 punktów za całą ofertę
100 punktów = 100%

5. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA
• Załącznik 1_Formularz.docx
• Załącznik 2_Zakres_tematyczny.pdf
• Załącznik 3_Uwagi i wskazówki.pdf
• Załącznik 4_Standardy_komunikacji.pdf
• Załącznik 5_Podręcznik 2014.pdf
• Załącznik 6_Klauzula_RODO

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
a. Oferta w języku polskim powinna zawierać wypełniony i podpisany przez Oferenta Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
b. do oferty dołączona musi być koncepcji podręcznika (minimum 2 strony). Koncepcja powinna zawierać program podręcznika (spis treści), przykładowe elementy graficzne, opisy sposobu przekazywania wiedzy, odniesienie do wskazówek, pomysły i opinie Oferenta, informacje lub opisy o elementach, które nie znajdą się w próbce rozdziału a według oferenta będą istotne itp. Koncepcja będzie przesłana w pliku PDF. Koncepcja podręcznika powinna opierać się o sugerowany zakres tematyczny (załącznik 2) oraz na sugestiach i badaniach zawartych w załączniku 3 oraz na doświadczeniu autora.  Oferent krótko uzasadni, których z wymienionych wskazówek i sugestii nie uwzględni w podręczniku (jeżeli dotyczy),
c. do oferty dołączony musi być minimum 3 stronny, próbny rozdział w formacie PDF, na podstawie rozdziału 4 (Czym są pliki i folder? Jak je tworzyć) strona 23, podręcznika z 2014 roku, stanowiącego załącznik 5 do zapytania. Oferent, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę utrzyma jakość próbnego rozdziału dla całej publikacji.
d. Ofertę należy: wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ext.bgrzeszczuk@um.warszawa.pl do dnia 10 września 2018r. do godz. 15.00.
e. Przesłane pliki nie mogą być większe niż 10 MB. Oferent wymieni wszystkie pliki jakie załącza w Załączniku 1, Tabeli nr 1.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Szczegółowy Harmonogram realizacji zamówienia wraz z etapami zatwierdzania przez Zamawiającego zamawianych prac zostanie ustalony w umowie.
c. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
d. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
e. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
f. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty
g. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
h. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
i. Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w szczególności w zakresie pól eksploatacji.
j. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, Zamawiający nabędzie własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki pracy zostały utrwalone.
k. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
l. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji w zakresie przedstawionej koncepcji.
m. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:
a. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy,
b. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_podrecznik_dla_seniorow_skan.pdf, file size: 3356.07 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zakres tematyczny
  (plik: zalacznik_2_zakres_tematyczny.pdf, file size: 534.9 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Wskazówki
  (plik: zalacznik_3_wskazowki.pdf, file size: 686.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Standardy komunikacji
  (plik: zalacznik_4_standardy_komunikacji.pdf, file size: 171.63 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Warszawski e- podrecznik 2014
  (plik: zalacznik_5_warszawski_e-podrecznik_2014.pdf, file size: 3131.86 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Formularz oferty
  (plik: zalacznik_1_formularz_.docx, file size: 94.05 KB)
  Pobierz