Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu najnowszych zmian z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego dla kadry zarządzającej warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 7 czerwca 2017 - 9:31, pzygadlo

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu najnowszych zmian z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego dla kadry zarządzającej warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej.


I OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu najnowszych zmian z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego dla kadry zarządzającej warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

 

II WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

a)    program szkolenia powinien obejmować zagadnienia wynikające z ostatnich zmian
w przepisach:

 

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

 

b) program szkolenia powinien zostać zrealizowany w ciągu jednego dnia 3 godziny zegarowe
( w tym 1 przerwa 15 – minutowa),

c) zamawiający planuje utworzyć 1 grupę liczącą maksymalnie 60 osób,

d) szkolenie odbędzie się w Warszawie, pomieszczenie w którym będzie odbywać się szkolenie oraz sprzęt (laptop, rzutnik, ekran) zostanie udostępnione przez zamawiającego,

 

 

III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy przeprowadzili w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 szkolenia z zakresu prawa administracyjnego dla grup co najmniej 15 osobowych – tabela nr 1 w załączniku nr 1.

IV KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 

1. Cena brutto 40 %,  max. 40 pkt, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

 

2. Doświadczenie zawodowe trenera/trenerów (tabela nr 2 w formularzu oferty), realizujących przedmiot zamówienia – 60%

Przez doświadczenie zawodowe trenera/trenerów rozumie się liczbę należycie przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 szkoleń z prawa administracyjnego dla pracowników jednostek samorządu – tabela nr 2 w Załączniku nr 1

 • od 3  do 9 szkoleń – 30 punktów
 • od 10  do 15 szkoleń – 40 punktów
 • od 16 i więcej szkoleń zrealizowanych – 60 punktów

 

UWAGA: Oferent jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oświadczenia
o dysponowaniu trenerem wskazanym w tabeli nr 2.

 

 

 

 

V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 14 dni po podpisaniu umowy.

 

VI TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1.   Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz inne wymagane  załączniki.

 

2.   Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie a.obarska@um.warszawa.pl do dnia  14 czerwca  2017 r.

 

VII INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub organizacji pozarządowych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum.

2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest
w wersji elektronicznej na stronie internetowej m.st. Warszawy.

5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

7. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

8. Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

9. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

 

Załączniki

 1. 1.
  Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_nr1_formularz_oferty_kpa.doc, file size: 89 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: skonica284e17060709020.pdf, file size: 814.37 KB)
  Pobierz