Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Przeprowadzanie 2 warsztatów z zakresu projektowania

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 14 listopada 2013 - 14:20, msadurska

W ramach projektu „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się” DAA


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań:
Przeprowadzanie 2 warsztatów z zakresu projektowania przez specjalistę/specjalistów jako wydarzenia rozpowszechniającego projekt „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się” DAA realizowanego w ramach programu INTERREG IVC współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie warsztatów i stworzenie dokumentacji z zajęć dla grupy 30 osób (w różnym wieku) z zakresu projektowania:

Działanie I
• Przeprowadzenie zajęć z zakresu projektowania przestrzeni, dostosowanej do potrzeb osób starszych
• Przeprowadzenie zajęć, w ramach których uczestnicy poznają zasady pracy za pomocą metody design
• Przygotowanie scenariusza zajęć we współpracy z Zamawiającym
• Przygotowanie i opracowanie raportu z zajęć, który będzie stanowił element dokumentacji projektu „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się" DAA, sporządzenie listy obecności na zajęciach opatrzonej logotypami zgodnie z zasadami programu INTERREG IVC (według dostarczonych przez Zamawiającego wzorów)
• Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu
• Termin warsztatu: 4 grudnia 2013 r.,
• Długość trwania warsztatu: 3h,
• Udział ok. 15 osób rekrutowanych przez Zamawiającego,
• Miejsce realizacji warsztatu: Ośrodek Nowolipie, ul. Nowolipie 25b, Warszawa,
• Powstałe w ramach warsztatu rozwiązania (projekty przestrzeni) powinny odnosić się do wybranego we współpracy z Zamawiającym pomieszczenia w Ośrodku Nowolipie (np. kawiarnia, pracownia komputerowa itp.).

Działanie II
• Przeprowadzenie zajęć z zakresu food design, dostosowanych m.in. do potrzeb osób starszych,
• Przygotowanie scenariusza zajęć we współpracy z Zamawiającym,
• Przygotowanie i opracowanie raportu z zajęć, który będzie stanowił element dokumentacji projektowej projektu „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się" DAA, sporządzenie listy obecności na zajęciach opatrzonej logotypami zgodnie z zasadami programu INTERREG IVC (według dostarczonych przez Zamawiającego wzorów),
• Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia materiałów/sprzętu niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu, w tym produktów spożywczych.
• W ramach warsztatu powinien powstać poczęstunek dla około 30 osób
• Termin warsztatu: 4 grudnia 2013 r.,
• Długość trwania warsztatu: 3 h,
• Udział ok. 15 osób rekrutowanych przez Zamawiającego,
• Miejsce realizacji warsztatu: Ośrodek Nowolipie, ul. Nowolipie 25b, Warszawa

Termin realizacji zamówienia: Warsztaty mają odbyć się w dniu 4 grudnia 2013 r. Scenariusz zajęć powinien zostać dostarczony do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa do dnia 2 grudnia i podlega on wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego. Po przeprowadzonych zajęciach przyjmujący ofertę jest zobowiązany przygotować raport. Raport należy przekazać zamawiającemu do dnia 13 grudnia, podlega on wcześniejszej akceptacji przez zamawiającego.

Kryterium oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Działanie I:
• Cena – 60% (oferta najniższa cenowo otrzyma 60 pkt)
• Doświadczenie w realizacji zadań związanych z prowadzeniem zajęć warsztatowych– 20% (maksymalnie 20 pkt.)
• Doświadczenie w zakresie projektowania (design service) – 20 % (maksymalnie 20 pkt.)

Działanie II:
• Cena – 60% (oferta najniższa cenowo otrzyma 60 pkt)
• Doświadczenie w realizacji zadań związanych z prowadzeniem zajęć warsztatowych– 20% (maksymalnie 20 pkt.)
• Doświadczenie w zakresie projektowania (design service) 20% (maksymalnie 20 pkt.)

Każde działanie oceniane jest oddzielnie. Punkty przyznawane za poszczególne działania nie sumują się.
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
Scenariusz i zajęcia powinny zostać przygotowane i przeprowadzone zgodnie z zasadami metodologii pracy z ludźmi dorosłymi oraz zasadami pracy metodą design.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty wyszczególnione w zapytaniu (przeprowadzenie zajęć, opracowanie scenariusza, opracowanie raportu).
Dopuszcza się możliwość składania ofert cząstkowych (na prowadzenie jednego z wyżej wymienionych działań – Działanie I i/lub II).
Dopuszcza się wysyłkę oferty pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
Zapłata ceny nastąpi po odebraniu przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie do dnia 30 grudnia 2013 r., przelewem na konto na rachunku bankowym wskazanym na fakturze VAT, w zamówieniu bądź w umowie z Wykonawcą.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy zachowaniu oznakowania zgodnego z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach programu  INTERREG IVC współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Scenariusz zajęć i raport z zajęć podlegają wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.
W przypadku oferty dotyczącej Działania II Oferent przedstawi propozycję poczęstunku, ze wskazaniem produktów spożywczych, które wejdą w skład wyceny tak, aby umożliwić dokładną ocenę oferty.

Oferta
• Ofertę, należy złożyć wraz z CV osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia oraz wypełnionym formularzem, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego,
• Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, cenę netto oraz stawkę podatku VAT.

Uwagi:
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach promocji i rozpowszechniania dobrych praktyk do projektu pt. „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się” DAA współfinansowanego z środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dopuszcza się składanie oferty przez konsorcja.
Oferta powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
Ofertę prosimy dostarczyć na adres:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2,
00-098 Warszawa,
faksem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie – Agata Pałka: apalka@um.warszawa.pl do dnia 21 listopada 2013 roku do godziny 12:00(decyduje data wpływu).

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie.pdf, file size: 1514.71 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz
  (plik: formularz.pdf, file size: 405.27 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Formularz.doc
  (plik: formularz_warsztaty.doc, file size: 36.5 KB)
  Pobierz