Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Przeprowadzenie ewaluacji i opracowanie Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 23 lipca 2018 - 13:12, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018 i opracowaniu Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2019-2021


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Usługa polegająca na:
­- przeprowadzeniu ewaluacji Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018 (etap I);
­- opracowaniu Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 (etap II).

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018 został przyjęty UCHWAŁĄ NR XXII/553/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 stycznia 2016 r.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

CELE I ZAKRES:

Etap I
Przeprowadzenie ewaluacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018,
w tym:
a) analiza i ocena stanu realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018,
b) opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących optymalizacji realizacji programu w tym szczegółowa analiza i weryfikacja struktury celów i wskaźników realizacji zadań w Programie (poszczególnych celów strategicznych, zadań, wskazanych realizatorów poszczególnych zadań, wskaźników realizacji zadań oraz sposobów mierzenia poziomu wskaźników) a także narzędzi monitoringu.

1. Zakres ewaluacji:
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w porozumieniu z Zamawiającym koncepcji badania ewaluacyjnego oraz odpowiadających jej kryteriów ewaluacji i pytań badawczych w odniesieniu do następujących zagadnień:
a) Jak przebiega realizacja programu?
b) Jakie rezultaty przyniósł program?
c) Czy rezultaty odpowiadają zakładanym celom?
d) Czy system pieczy zastępczej realizuje zadania wynikające z obowiązujących regulacji prawnych, posiada i stosuje standardy postępowania w odniesieniu do różnych form pieczy zastępczej?
e) Jaki jest stopień wdrożenia wypracowanych w ramach programu narzędzi, koncepcji, zasad i standardów?
f) W jakim stopniu przyjęte standardy, narzędzia i zasady przyczyniły się do realizacji założonych celów?
g) Czy pojawiły się jakieś efekty uboczne? Jeśli tak, to czy są one korzystne z punktu widzenia zakładanych celów czy też niekorzystne lub neutralne?
h) Czy program realizowany w takiej formie należy kontynuować? Co należy zmienić, aby poprawić skuteczność programu?
i) Jaki był wpływ czynników wewnętrznych (związanych z realizatorami Programu) i zewnętrznych (uwarunkowań prawnych, rozwiązań systemowych) na:
- skuteczność Programu,
- stopień realizacji celów Programu,
- współpracę i zaangażowanie realizatorów Programu.
j) Jak współpracują ze sobą realizatorzy Programu i jaki wpływ ma ta współpraca na skuteczność Programu? Co należy zmienić w zakresie tej współpracy?
k) Czy przyjęta struktura celów i wskaźników realizacji zadań w Programie jest właściwie skonstruowana oraz czy wskaźniki realizacji zadań Programu oraz sposoby mierzenia poziomu wskaźników są adekwatne? Jeśli nie, jakie zmiany, w tym zakresie powinny być wprowadzone w nowej edycji Programu?
l) Jak przeprowadzano monitoring Programu, co w tym zakresie należy zmienić? Czy założone w Programie narzędzia monitoringu są właściwe? Czy podmioty zbierające dane potrzebne do monitorowania zbierają je na bieżąco i czy te dane są wykorzystywane w celu analizy stopnia realizacji poszczególnych celów i zadań Programu?
2. Badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem perspektywy realizatorów programu:
- Biura Pomocy i Projektów Społecznych,
- Warszawskiego Centrum, Pomocy Rodzinie,
- Biura Polityki Lokalowej,
- Wydziałów Zasobów Lokalowych w dzielnicach,
- organizacji pozarządowych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych, ich przeanalizowania oraz odpowiedzi na zagadnienia badawcze.
Proponowany zakres zagadnień ma charakter otwarty.
W zależności od przyjętej przez Wykonawcę koncepcji metodologicznej dopuszczalna jest modyfikacja lub uzupełnienie zagadnień przez Wykonawcę. Ostateczna lista zagadnień badawczych zostanie wypracowana na podstawie oferty Wykonawcy we współpracy z Zamawiającym, po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Wykonawca może po uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać modyfikacji lub uzupełnienia zagadnień badawczych na każdym etapie badania ewaluacyjnego.

Etap II
Opracowanie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2019-2021, zawierającego w szczególności diagnozę, określenie celów i działań oraz systemu realizacji, monitoringu i ewaluacji, m.in. w oparciu o analizę wniosków z przeprowadzonej ewaluacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018.
1. Program powinien być zgodny w szczególności z:
a) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 i 1076);
b) Programem Operacyjnym Rodzina na lata 2010 – 2020 przyjętego uchwałą Nr LXXXII/2398/2010 z dnia 13 maja 2010 r.;
c) projektami przygotowywanych aktów prawnych w zakresie nowelizacji ustaw i rozporządzeń dotyczących pieczy zastępczej;
d) działaniami rozpoczętymi w trakcie realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018.

2. Program powinien zawierać:
a) elementy wskazane w dokumencie „Standardy dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy” stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 1868/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2017 r.;
b) inne elementy/treści, które zostaną wypracowane w toku prac nad Programem (m.in. na podstawie wniosków z przeprowadzonej ewaluacji, warsztatów i spotkań konsultacyjnych).

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Etap I
W ramach ewaluacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018 użyte będą następujące techniki badawcze:
Minimum metodologiczne:
a) analiza danych zastanych, w tym dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego;
b) wywiady pogłębione (IDI), nie mniej niż 25 wywiadów z przedstawicielami:
- Zamawiającego,
- Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Zespołów do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej,
- organizacji pozarządowych.

Ostateczny dobór grupy badawczej do przeprowadzenia IDI zostanie przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Wywiady IDI będą prowadzone według scenariusza przygotowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
Wywiady IDI będą prowadzone przez moderatora doświadczonego w prowadzeniu badań jakościowych.

Etap II
W ramach opracowania Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) analizy danych zebranych w procesie ewaluacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018;
b) uwzględnienia wniosków i rekomendacji z przeprowadzonej ewaluacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018;
c) przeprowadzenia minimum 2 warsztatów strategicznych (min. po 6 godz. każdy) mających na celu ustalenie założeń i treści programu ze szczególnym uwzględnieniem struktury celów i działań w Programie, z przedstawicielami:
- Zamawiającego,
- Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Zespołów do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej,
- organizacji pozarządowych.
Na każdym warsztacie powinno być obecnych minimum 10-12 uczestników;
d) przeprowadzenia minimum 3 spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami Zamawiającego oraz Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w celu przedyskutowania projektu przygotowanego Programu, który uwzględniał będzie m.in. efekty warsztatów tj. wnioski i wypracowane podczas warsztatów założenia i treści Programu na lata 2019-2021;
e) zaprezentowania przygotowanego materiału dla wszystkich realizatorów Programu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Warsztaty i konsultacje odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia rekrutacji uczestników spotkań spośród wskazanych przez Zamawiającego przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie.

Listy uczestników grup warsztatowych będą przygotowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

OCZEKIWANE REZULTATY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Etap I
1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu metodologicznego oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego.
Raport metodologiczny będzie zawierał harmonogram badania, szczegółową koncepcję badania ewaluacyjnego wraz zagadnieniami, w tym: opis metod, technik i narzędzi badawczych, opis próby badawczej oraz sposobu doboru próby badawczej.
Raport ewaluacyjny musi zawierać następujące elementy:
a) opis przedmiotu ewaluacji (opis celu i zakres badania);
b) odpowiedzi na zagadnienia badawcze;
c) opis przebiegu badania ewaluacyjnego i ograniczeń (problemów) napotkanych w toku jego realizacji,
d) opis wyników badania ewaluacyjnego,
e) wnioski oraz rekomendacje.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
a) raport metodologiczny oraz ewaluacyjny w wersji papierowej oraz elektronicznej w edytorze MS Word/ Excel/ PowerPoint oraz PDF, na nośniku pamięci USB lub na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej;
b) prezentację wyników i rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego w wersji elektronicznej w edytorze MS PowerPoint na nośniku pamięci USB lub na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej;
c) narzędzia badawcze skonsultowane z Zamawiającym, w tym scenariusze i transkrypcje wywiadów IDI (sporządzone w sposób pozwalający zachować anonimowość osób badanych) oraz raport z przeprowadzenia rekrutacji grupy badawczej;

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportu metodologicznego, raportu ewaluacyjnego oraz do prezentacji wyników i rekomendacji przekazanych przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazania ostatecznej wersji raportów i prezentacji.

Etap II
1. Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu:
a) dokument „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2019-2021” w wersji papierowej oraz elektronicznej w edytorze MS Word/ Excel/ PowerPoint oraz PDF, na nośniku pamięci USB lub na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej;
b) raporty z warsztatów strategicznych zawierające w szczególności tematykę i przebieg spotkania, analizę wypracowanych założeń do programu, listę obecności uczestników warsztatów;
c) raporty ze spotkań konsultacyjnych zawierające w szczególności tematykę i przebieg spotkania, uwagi do konsultowanego Programu, listę uczestników spotkań.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do dokumentu „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2019-2021” przekazanego przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazania ostatecznej wersji Programu.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI:
Wykonawca jest zobowiązany do:
a) przygotowania harmonogramu działań i przedstawienia go do akceptacji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag do harmonogramie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W harmonogramie badania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego;
b) pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania z przedstawicielami Zamawiającego odpowiednio do potrzeb na terenie Warszawy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego);
c) niezwłocznego przedstawiania na żądanie Zamawiającego drogą mailową raportu z postępu w realizacji usługi oraz informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji usługi w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi.

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

a) Doświadczenie (wskazane w TABELI NR 1 Formularza ofertowego):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:
- 2 usługi związane z przeprowadzeniem ewaluacji programu społecznego
i co najmniej:
- 1 usługę związaną z opracowaniem programu/strategii w zakresie polityki społecznej.
Na potwierdzenie spełnienia w/w wymagania, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wystawionych przez zleceniodawców potwierdzających należytą realizację usług.

b) Potencjał osobowy (wskazany w TABELI NR 2 Formularza ofertowego):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi:
• wykształcenie wyższe
oraz (osoba zaangażowana w etapu I)
• doświadczenie w stosowaniu jakościowych i ilościowych metod gromadzenia danych, zdobyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, uczestnicząc w co najmniej 2 badaniach ewaluacyjnych programów społecznych, przy czym w badaniach tych zastosowano ilościowe i jakościowe techniki zbierania danych;
oraz (osoba zaangażowana w etap II)
• doświadczenie w opracowywaniu programów społecznych, zdobyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, uczestnicząc w opracowaniu co najmniej 2 programów społecznych, przy czym przynajmniej 1 dotyczył obszaru pieczy zastępczej.

Uwaga! Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, może zaangażować do realizacji zamówienia osobę/osoby inną/inne niż wskazana w ofercie (TABELA NR 2 Formularza ofertowego), tylko pod warunkiem spełniania przez nią/ przez nie warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i tylko w uzasadnionym przypadku. Zmiana taka wymaga pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu min. 7 dni przed terminem rozpoczęcia działań realizowanych przez tą osobę/osoby.

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

Oferta spełniająca warunki określone w pkt. III „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”, będzie podlegała ocenie wg poniższych kryteriów:
a) 30% – doświadczenie Wykonawcy (wskazane w TABELI NR 3 Formularza ofertowego) w realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu ewaluacji programu społecznego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawca otrzyma punkty za wykazanie w/w usługi według skali punktowej:
• 10 pkt: 1 usługa,
• 20 pkt: 2-3 usługi,
• 30 pkt: 4 i więcej usług.

b) 30% – doświadczenie Wykonawcy (wskazane w TABELI NR 3 Formularza ofertowego) w realizacji usługi polegającej na opracowaniu programu/strategii w zakresie polityki społecznej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawca otrzyma punkty za wykazanie w/w usługi według skali punktowej:
• 10 pkt: 1 usługa,
• 20 pkt: 2-3 usługi,
• 30 pkt: 4 i więcej usług.

Usługi wskazane na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. III a) „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”, nie będą oceniana w części 4 a) i IV b) „Kryteria oceny oferty”.
Każda wykazana usługa związana z obszarem pieczy zastępczej będzie premiowana dodatkowo 5 punktami, przy czym Wykonawca może otrzymać w ramach kryteriów a) i b) łącznie maksymalnie 60 pkt.

c) 40% – cena za realizację przedmiotu zamówienia;

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: nie później niż do 16 grudnia 2018 r.

VI. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
a) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
b) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: Kamila Parnicka, kparnicka@um.warszawa.pl do dnia 3 sierpnia 2018 r. do godz. 16.00.
c) Plik stanowiący załącznik do wiadomości e-mail nie może przekraczać 10 MB.

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c) Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
f) Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.
g) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
i) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

UWAGI: Zamawiający dopuszcza modyfikację poszczególnych etapów, o których mowa w Warunkach realizacji zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_20_07_2018.pdf, file size: 511.49 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: form_ofertowy.docx, file size: 25.22 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna
  (plik: rodo_klauzula_informacyjna_zgoda_13_06_2018.docx, file size: 94.46 KB)
  Pobierz