Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu pracy socjalnej projektów innowacji społecznych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 29 marca 2017 - 16:00, pzygadlo

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu pracy socjalnej projektów innowacji społecznych dla innowatorów pomysłów w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze względu na specyfikę projektu, wymagane jest zaangażowanie do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 3 konsultantów/specjalistów.


1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu pracy socjalnej projektów innowacji społecznych dla innowatorów pomysłów w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze względu na specyfikę projektu, wymagane jest zaangażowanie do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 3 konsultantów/specjalistów.

 

  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.       Wybrani Oferenci będą odpowiedzialni za wsparcie projektów innowacji społecznych
w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych.

2.       Konsultacje w wymiarze 15 godzin (zegarowych) na 1 konsultanta prowadzone będą w ramach III naborów do Inkubatora pomysłów w ramach działań realizowanych w ww. projekcie.

3.       Konsultacje będą realizowane w terminach dostosowanych do potrzeb innowatorów
w salach oraz na terenie m.st. Warszawy. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia konsultacji z opcją streamingu i komunikatora. W razie zaistnienia takiej potrzeby, sala i sprzęt zostaną zapewnione przez Zamawiającego i nie stanowią kosztu Oferenta.

4.       Ze względu na specyfikę projektu realizacja przedmiotu zamówienia wymaga zaangażowania
w dni powszednie po godzinach pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
.

5.       Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia konsultacji w dni wolne od pracy (poza dniami objętymi urlopem wypoczynkowym) zgodnie z założeniami zawartymi w punkcie nr 3, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą zaangażowaną.

6.       Ostateczna liczba godzin konsultacji, z uwagi na indywidualne potrzeby innowatorów, zostanie uzgodniona  z wybranymi Oferentami na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Uwaga!!!

Z uwagi na specyfikę realizacji projektu uwzględniającą  indywidulane potrzeby uczestników projektu, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin konsultacji określonych w ww. zapytaniu oraz wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

 

2.         WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

   Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą:

 

 1. posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
 2. osoba bezpośrednio realizująca w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, posiada 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami zależnymi korzystającymi z usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy

 

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione w oparciu o poprawnie wypełniony Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, tabela nr 1 oraz własnoręcznie podpisanym CV wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

 

3.               KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 

     4.1. Cena: 40 % (maksymalnie 40 pkt.); Komisja przyzna każdej ofercie punkty
w kryterium „cena brutto” wg wzoru                            

                               Cena łączna za wykonanie usługi  najniższej oferty
 Liczba punktów = ------------------------------------------------------x 40%
                                 Cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

     4.2. Posiadane specjalizacje zawodowe z zakresu pracy socjalnej 20% (20 pkt):

 

 1. za  I stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej 10 pkt.;
 2. za  II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej 20 pkt.

 

Ocena spełnienia kryterium nastąpi w oparciu o informacje zawarte w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego, tabela nr 2, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadaną specjalizację zawodową
z zakresu pracy socjalnej.

 

  4.3. Rozmowa kwalifikacyjna 40%(maksymalnie 40 pkt.) Ocena nastąpi na podstawie średniej ocen przyznanych przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej

 

4.              TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 września 2017 r.

Z uwagi na specyfikę projektu oraz różne potrzeby uczestników projektu zakłada się, że
terminy realizacji zlecenia (poszczególne dni i godziny) będą ustalane z wybranymi Oferentami na bieżąco.

 

5.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1; dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i specjalizacje zawodowe, odręcznie podpisane CV
z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie iż w okresie związania umową z Zamawiającym łączne zaangażowanie zawodowe Oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i EFS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.  

2.       Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mmuszynska@um.warszawa.pl do  dnia 05 kwietnia 2017  r. do godz. 14.00

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: do 30 dni od daty złożenia rachunku
w Biurze, zgodnie z Umową.

b.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

c.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

d.       Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

e.       Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie protokołu odbioru oraz ewidencji godzin bez zastrzeżeń, na podstawie prawidłowo wystawionego dokumentu w terminach określonych
w przyszłej umowie.

 

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1138.94 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Oświadczenie
  (plik: oswiadczenie.pdf, file size: 141.65 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1.docx, file size: 36.87 KB)
  Pobierz