Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Przeprowadzenie szkoleń dla członków rad seniorów w Warszawie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 23 lipca 2019 - 15:36, rkadej

**************************************************** UWAGA: W związku z umieszczeniem nieprawidłowego druku Formularza oferty, przedłuża się termin zbierania ofert do 01.08.2019 do godz. 16.00 **************************************************** Przedmiotem zamówienia jest wsparcie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów poprzez przeprowadzenie szkoleń dla członków rad seniorów w Warszawie. Wybrany oferent przeprowadzi warsztat i szkolenia, które wzmocnią umiejętności cyfrowe seniorów, co pozwoli na lepszą promocję i informację o działaniach tej grupy seniorów


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wsparcie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów poprzez przeprowadzenie szkoleń dla członków rad seniorów w Warszawie. Wybrany oferent przeprowadzi warsztat i szkolenia, które wzmocnią umiejętności cyfrowe seniorów, co pozwoli na lepszą promocję i informację o działaniach tej grupy seniorów. 

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1) Na przedmiot zamówienia składają się:
a) przeprowadzenie warsztatu  z członkami Warszawskiej Rady Seniorów i dokonanie modernizacji strony internetowej www.wrs.waw.pl zgodnie z wypracowanymi wnioskami;
b) przeprowadzenie szkoleń grupowych dla członków Warszawskiej Rady Seniorów i  dzielnicowych rad seniorów:
- po 1 szkoleniu w miesiącu dla 2 grup do 8 osób, dotyczącym wiedzy ogólnej z zakresu obsługi strony internetowej;
- po 1 tematycznym szkoleniu w miesiącu dla 2 grup do 8 osób – tematyka szkoleń powinna zostać zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie i zostanie szczegółowo uzgodniona z Zamawiającym (np. edycja graficzna, opracowywanie tekstowe materiałów);
Wykonawca przygotuje do każdych zajęć materiały szkoleniowe, w których znajdą się  omawiane podczas szkoleń zagadnienia.
Przyjmuje się, że godzinę szkolenia stanowi 60 min.
c) przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla członków Warszawskiej Rady Seniorów i  dzielnicowych rad seniorów, dotyczących edycji materiałów oraz obsługi strony internetowej www.wrs.waw.pl; przeprowadzenie od 15 do 20 h w miesiącu;
Przyjmuje się, że godzinę konsultacji stanowi 60 min.
d) stworzenie regulaminu obsługi strony internetowej www.wrs.waw.pl i przekazanie go wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas szkoleń Warszawskiej Radzie Seniorów oraz dzielnicowym radom seniorów;
e) wsparcie informatyczne oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów w funkcjonowaniu strony internetowej www.wrs.waw.pl – tzw. helpdesk; zasady funkcjonowania pomocy określi Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym;

2) Wszystkie działania wymienione w ofercie odbywać się będą na terenie m.st. Warszawa. Pomieszczenia, w których będą odbywać się warsztaty zapewni Zamawiający, po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu warsztatów.

3) Wykonawca zapewni uczestnikom konsultacji i warsztatów materiały szkoleniowe oraz materiały biurowe (1 zestaw w postaci długopisu z notesem dla każdego uczestnika szkolenia).

4) Grupą odbiorców warsztatów będą członkowie 18 dzielnicowych rad seniorów powołanych w Warszawie oraz członkowie Warszawskiej Rady Seniorów.

5) Skład biorącej udział w warsztatach grupy zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Warszawską Radą Seniorów i dzielnicowymi radami seniorów.

3. KRYTERIA OCENY  OFERTY:

a) cena: 50 %. Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto
Cena = ---------------------------------------------- x 50%
cena brutto oferty badanej

b) przedstawiony program i harmonogram realizacji zadania: 35% (max. 35 pkt) – złożony jako załącznik do Formularza oferty (po 5 pkt za opisanie części dotyczących modernizacji strony, stworzenia regulaminu obsługi strony, usługi helpdesk oraz konsultacji, 12 pkt opisanie programu szkoleń, 3 pkt za dodatkowe walory oferty – np. szczegółowość harmonogramu),

c) doświadczenie oferenta i/lub trenerów w zakresie realizacji działań cyfrowych: 15% (max 15 pkt – po 3 pkt za opisanie każdego działania) – Tabela nr 1 w Załączniku nr 1.
Maksymalna liczba punktów przyznanych każdej z ofert wynosi 100 pkt.
Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

4. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:
Od dnia podpisania umowy do 13 grudnia 2019 roku.

5. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego, a także dodatkowy załącznik z propozycja programu i harmonogramu realizacji zadania.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: Marta Seredyńska, ext.mseredynska@um.warszawa.pl do  dnia 01.08.2019 r.  do godz. 16:00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

6. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o  wyborze najkorzystniejszej oferty.
e.  Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody  stanowi załącznik do  niniejszego  zapytania ofertowego. 
h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 1310.12 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: formularz_ofertowy-_zalacznik_nr_1.doc, file size: 92.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula infomracyjna
  (plik: klauzula_informacyjna_rodo.pdf, file size: 353.93 KB)
  Pobierz