Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

PRZEPROWADZENIE WARTOŚCIOWANIA STANOWISK PRACY W ZESPOŁACH DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 26 czerwca 2018 - 15:41, kparnicka

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu procesu opisania i wartościowania ok. 100 stanowisk pracy (ok. 600 etatów/pracowników) w 3 Zespołach do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez te Zespoły.


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przeprowadzenie procesu opisania i wartościowania ok. 100 stanowisk pracy (ok. 600 etatów/pracowników) w 3 Zespołach do obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez te Zespoły.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
a) Etap I. Przygotowanie procesu i metody wartościowania stanowisk pracy w Zespołach do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (zwanych dalej „zespołami”) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie m.st. Warszawy (zwanych dalej „placówkami”), obejmujący:

• zapoznanie się w porozumieniu z Zamawiającym z pełną, niezbędną do przeprowadzenia opisania i wartościowania stanowisk pracy, dokumentacją dotyczącą specyfiki funkcjonowania zespołów i placówek, zasadami finansowania oraz kwestiami związanymi ze sprawami kadrowymi pracowników (m.in. obecna polityka kadrowa, personalna i wynagrodzeń, wykaz funkcjonujących stanowisk);
• zaprojektowanie we współpracy z Zamawiającym i poprzez zorganizowanie w siedzibie Zamawiającego ok. 2-3 spotkań z członkami powołanej przez Zamawiającego grupy roboczej, metody wartościowania pracy (określenie metody wartościowania, określenie kryteriów i kluczy analitycznych, zbudowanie kwestionariusza wyceny stanowiska, wyznaczenie stanowisk kluczowych), uwzględniającą specyfikę funkcjonowania zespołów i placówek oraz obowiązujących przepisów prawa, np. ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o pomocy społecznej, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
• przygotowanie raportu i prezentacja wyników etapu zawierająca m.in.: opis metody wartościowania ze wskazówkami praktycznego stosowania procesu, zdefiniowane kryteria wartościowania stanowisk i ich wagi oraz opis i harmonogram dalszego wdrażania procesu - w okresie maksymalnie 4 tygodni od dnia podpisania umowy;
• zatwierdzenie przez Zamawiającego metody i koncepcji procesu wdrażania.

b) Etap II. Zapoznanie zainteresowanych stron z celami i metodą wartościowania:
• przeprowadzenie szczegółowych prezentacji połączonych z wykładem (każda trwająca min. 7 godzin dydaktycznych) na temat wyceny trudności pracy i metodyki wartościowania wraz z przedstawieniem celów i metody wartościowania pracy;
- prezentacja/wykład zostanie przeprowadzona dla maksymalnie 30 osób (jedna grupa może liczyć maksymalnie 10 osób), w tym dla:
­ - pracowników Zamawiającego;
­ - przedstawicieli 3 zespołów i obsługiwanych placówek;
­ - przedstawicieli organizacji związkowych działających w zespołach i placówkach;
­ - członków grupy roboczej;
- prezentacja/wykład odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Zamawiający udostępni salę dydaktyczną z rzutnikiem);
- Wykonawca zapewni:
­ specjalistę posiadającego odpowiedni zasób wiedzy oraz przygotowanie i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia prezentacji/wykładu; niezbędny sprzęt i materiały (laptop, materiały biurowe, materiały merytoryczne dla każdego uczestnika, listę obecności etc.);
• zatwierdzenie przez Zamawiającego realizacji etapu II.

c) Etap III. Dostosowanie opisów stanowisk pracy w zespołach i placówkach do zaplanowanego procesu wartościowania:
• inwentaryzacja opisów stanowisk pracy aktualnie obowiązujących w zespołach i placówkach oraz pozyskiwanie od przedstawicieli zespołów i placówek danych dotyczących specyfiki poszczególnych stanowisk pracy, a następnie ich analiza na potrzeby procesu wartościowania;
• wskazanie możliwości zoptymalizowania liczby opisów stanowisk pracy;
• zorganizowanie i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego (Zamawiający udostępni salę dydaktyczną z rzutnikiem) minimum 2 warsztatów z zakresu tworzenia odpowiedniego wzoru opisu stanowiska pracy (po min. 3 godziny dydaktyczne każdy) z udziałem członków grupy roboczej i przedstawicieli związków zawodowych;
­ - Wykonawca zapewni osoby/osobę prowadzące/prowadzącą warsztaty, niezbędny sprzęt i materiały (laptop, materiały biurowe, materiały merytoryczne dla każdego uczestnika warsztatów, lista obecności etc.) oraz opracuje protokoły z warsztatów;
• opracowanie wzoru opisu stanowiska pracy do wykorzystania przy wartościowaniu wraz z procedurą modyfikacji opisów tych stanowisk na potrzeby naborów na wolne stanowiska pracy i innych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi;
• przeprowadzenie konsultacji opracowanego wzoru opisu stanowiska pracy z grupa roboczą;
• opracowanie we współpracy i po konsultacjach z przedstawicielami zespołów, placówek i organizacji związkowych modelowych opisów stanowisk pracy dla wszystkich stanowisk i przygotowanie ich do procesu wartościowania;
• przygotowanie raportu z przebiegu prac w ramach etapu III;
• zatwierdzenie przez Zamawiającego realizacji etapu III.

d) Etap IV. Przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy w zespołach i placówkach:
• przeprowadzenie procesu wartościowania wszystkich stanowisk pracy poprzez organizację, moderację i prowadzenie w siedzibie Zamawiającego minimum 6 (lub tylu, ile będzie niezbędne do przeprowadzenia wartościowania wszystkich stanowisk) warsztatów (po min. 4 godzin dydaktycznych każdy) z udziałem grupy roboczej, przedstawicieli organizacji związkowych oraz przedstawicieli zespołów i placówek;
­ - warsztaty będą się odbywać w siedzibie Zamawiającego (Zamawiający udostępni salę dydaktyczną z rzutnikiem),
­ - Wykonawca zapewni osoby/osobę prowadzące/prowadzącą warsztaty, niezbędny sprzęt i materiały (laptop, materiały biurowe, materiały merytoryczne dla każdego uczestnika warsztatów, lista obecności etc.) oraz opracuje protokoły z warsztatów;
• ustalenie hierarchii stanowisk oraz nadanie wartości wszystkim stanowiskom pracy poprzez analityczno - punktową ocenę pracy na każdym ze stanowisk w zespołach i placówkach;
• zdefiniowanie kategorii zaszeregowania stanowisk (liczby kategorii oraz rozpiętości punktowych, zaklasyfikowanie stanowisk do kategorii);
• przygotowanie, po konsultacjach z grupą roboczą i przedstawicielami organizacji związkowych, raportu zawierającego:
­ - wartościowanie wszystkich stanowisk pracy występujących w zespołach i placówkach,
­ - wypracowaną hierarchię stanowisk pracy,
­ - grupy/kategorie zaszeregowania stanowisk pracy;
• zatwierdzenie przez Zamawiającego realizacji etapu IV.

e) Etap V. Opracowanie i wdrożenie systemu wynagradzania, w tym taryfikatora płac zasadniczych i zmiennych dla stanowisk pracy występujących w zespołach i placówkach:
• przeprowadzenie analiz rynkowych poziomu wynagrodzeń na stanowiskach porównywalnych do stanowisk występujących w zespołach i placówkach;
• przygotowanie rekomendacji dotyczących zmiany polityki wynagrodzeń i jej powiązania z rezultatami wartościowania;
• opracowanie taryfikatora płac zasadniczych i zmiennych (przyporządkowanie przedziałów płacowych do kategorii zaszeregowania, określenie stopnia przenikania się przedziałów);
• przygotowanie symulacji kosztów proponowanych zmian w stawkach płac (co najmniej 5 symulacji);
• opracowanie materiałów do wdrożenia wyników wartościowania stanowisk pracy w zespołach i placówkach, obejmujących:
­ - analizę danych zebranych z zespołów i placówek, a w szczególności danych finansowych niezbędnych do dokonania symulacji i wyliczeń kosztów wdrożenia wyników wartościowania stanowisk pracy,
­ - analizę obecnie funkcjonujących regulaminów wynagrodzeń i premiowania, regulaminów pracy oraz innych danych niezbędnych do wdrożenia wyników wartościowania;
• opracowanie projektu jednolitego regulaminu wynagradzania w zespołach i placówkach;
• przygotowanie raportu z przebiegu prac w ramach etapu V;
• zatwierdzenie przez Zamawiającego realizacji etapu V.

f) Etap VI. Podsumowanie zrealizowanych prac:
• przygotowanie prezentacji dla kadry kierowniczej Zamawiającego oraz zespołów i placówek, przedstawiającej wyniki prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
a) Doświadczenie (wskazane w TABELI NR 1 Formularza ofertowego):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie o wartości minimum 30.000 zł brutto i odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z:
• opisaniem i wartościowaniem wszystkich (co najmniej 50) stanowisk pracy w jednostce sektora finansów publicznych oraz przełożeniem wyników wartościowania na wynagrodzenia
oraz
• dostosowaniem metody wartościowania stanowisk pracy do potrzeb ww. jednostki oraz zaimplementowaniem powyższej metody w tej jednostce.
Na potwierdzenie spełnienia w/w wymagania, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wystawionych przez zleceniodawców potwierdzających należytą realizację usługi.

b) Potencjał osobowy (wskazany w TABELI NR 2 Formularza ofertowego):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą, posiadającą:
• wykształcenie wyższe
oraz
• doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych lub konsultanta w co najmniej 1 projekcie / zamówieniu, którego przedmiotem było opisanie i wartościowanie wszystkich (co najmniej 50) stanowisk pracy w jednostce sektora finansów publicznych oraz przełożenie wyników wartościowania na wynagrodzenia, zdobyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
oraz
- doświadczenie pedagogiczne/trenerskie w przeprowadzeniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 szkoleń zamkniętych z zakresu wartościowania stanowisk pracy.

Uwaga! Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, może wytypować do przeprowadzenia warsztatów i szkolenia osobę inną niż wskazana w ofercie (TABELA NR 2 Formularza ofertowego), tylko pod warunkiem spełniania przez nią warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i tylko w uzasadnionym przypadku. Zmiana taka wymaga pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu min. 7 dni przed terminem szkolenia/warsztatów.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY
Oferta spełniająca warunki określone w pkt. 3 „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”, będzie podlegała ocenie wg poniższych kryteriów:

a) 60% – doświadczenie Wykonawcy (wskazane w TABELI NR 3 Formularza ofertowego) w realizacji usługi wartościowania stanowisk (tj. wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie zamówienie o wartości minimum 30.000 zł brutto i odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z: opisaniem i wartościowaniem wszystkich (co najmniej 50) stanowisk pracy w jednostce sektora finansów publicznych oraz przełożeniem wyników wartościowania na wynagrodzenia; dostosowaniem metody wartościowania stanowisk pracy do potrzeb ww. jednostki oraz zaimplementowaniem powyższej metody w tej jednostce. Wykonawca otrzyma punkty za wykazanie w/w usługi według skali punktowej:
• 10 pkt: 1 usługa,
• 30 pkt: 2-3 usługi,
• 40 pkt: 4-5 usług,
• 60 pkt: 6 i więcej usług;

Uwaga!
1. Usługa wskazana na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 3a „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”, nie będzie oceniana w części 4b „Kryteria oceny oferty”.
2. Każda wykazana usługa związana z opisaniem i wartościowaniem wszystkich (co najmniej 50) stanowisk pracy w jednostce pomocy społecznej oraz przełożeniem wyników wartościowania na wynagrodzenia; dostosowaniem metody wartościowania stanowisk pracy do potrzeb ww. jednostki oraz zaimplementowaniem powyższej metody w tej jednostce będzie premiowana dodatkowo 5 punktami, przy czym Wykonawca może otrzymać w ramach tego kryterium maksymalnie 60 pkt.

b) 30% – cena za realizację przedmiotu zamówienia;

c) 10% – potencjał osobowy dotyczący osób zaangażowanych do realizacji przedmiotu zamówienia (opisany w TABELI NR 4 Formularza ofertowego) – za dodatkową osobę, która zostanie zaangażowana w realizację przedmiotu zamówienia, poza osobą wskazaną na potwierdzenie spełniania określonych w pkt 3b „Warunków przystąpienia do zapytania ofertowego”. Wykazanie dodatkowej osoby w TABELI NR 4 Formularza ofertowego jest równoznaczne ze zobowiązaniem Wykonawcy do zaangażowania jej w realizację przedmiotu zamówienia.

Uwaga! Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, może wytypować do przeprowadzenia warsztatów i szkolenia osobę inną niż wskazana w ofercie (TABELA NR 4 Formularza ofertowego), tylko pod warunkiem spełniania przez nią warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i tylko w uzasadnionym przypadku. Zmiana taka wymaga pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu min. 7 dni przed terminem szkolenia/warsztatów.
Doświadczenie i potencjał osobowy Wykonawcy, wykazane w kryterium oceny oferty, muszą spełniać warunki określone w pkt. 3a i 3b „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego”.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: nie później niż do 16 grudnia 2018 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
a) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
b) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: Kamila Parnicka, kparnicka@um.warszawa.pl do dnia 8 lipca 2018 r.
c) Plik stanowiący załącznik do wiadomości e-mail nie może przekraczać 10 MB.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c) Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
e) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
f) Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.
g) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
i) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

UWAGI: Zamawiający dopuszcza modyfikację poszczególnych etapów, o których mowa w Warunkach realizacji zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_26_06_2018.pdf, file size: 429.84 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: zalacznik_1_form_ofertowy.docx, file size: 20.46 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna
  (plik: zalacznik_2_klauzula_rodo.docx, file size: 94.46 KB)
  Pobierz