Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Przygotowanie do druku publikacji „Dojrzałość dobrze zaprojektowana”/”Maturity well designed”:

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 13 listopada 2013 - 10:52, msadurska

W ramach Projektu Innowacje na rzecz aktywnego starzenia się - DAA.


Zwracamy się z prośba o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań:
1. Przygotowanie do druku publikacji „Dojrzałość dobrze zaprojektowana”/”Maturity well designed”:
• skład i łamanie tekstu gładkiego i z utrudnieniami (zdjęcia, wykresy, tabele itp.) i przygotowanie do druku wersji językowej polskiej i angielskiej (ok. 70 stron)
• korekta językowa tekstu w wersji językowej polskiej i angielskiej

2. Wydruk publikacji o następujących parametrach:
• format A4
• papier kredowy matowy 200 gr
• okładka miękka – karton, matowa, szyta
• wydruk offsetowy, dwustronny, kolorowy (4/4 CMYK)
• sztuk 300 wersja polska
• sztuk 150 wersja angielska
Treść publikacji zawiera około 104 300 znaków bez spacji w wersji polskiej/około 106 610 znaków bez spacji w wersji angielskiej oraz zdjęcia i ilustracje. Jest opatrzona logotypami Miasta Stołecznego Warszawy, projektu DAA oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu.
 3. Dostarczenie zamówienia na adres:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2,
00-098 Warszawa

Termin realizacji zamówienia: 2 grudnia 2013 r., g. 12.00.

Kryterium oceny ofert – cena 100 %.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
Publikacja zostanie wydrukowana według dostarczonego przez Zamawiającego opracowania graficznego.
Oferent posługuje się oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na edycję plików o rozszerzeniu: INDD.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty wyszczególnione w zapytaniu  (łamanie, przygotowania do druku i druk publikacji w dwóch językach we wskazanej liczbie egzemplarzy, dostarczenie publikacji pod wskazany w zapytaniu adres).
Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.
Dopuszcza się wysyłkę publikacji pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
Zapłata ceny nastąpi po odebraniu przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, przelewem na konto na rachunku bankowym wskazanym na fakturze VAT, w zamówieniu bądź w umowie z wykonawcą.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy zachowaniu oznakowania zgodnego z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach programu INTERREG IVC.
Wygląd wydruku i kształt po łamaniu publikacji podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego w trybie:
Wykonawca przekaże opracowaną i wydrukowaną publikację Zamawiającemu, który w ciągu 2 dni roboczych zgłosi uwagi dot. składu i łamania publikacji. Wykonawca poprawi wszelkie usterki powstałe na etapie składu, łamania oraz przygotowania publikacji do druku w ciągu 2 dni kalendarzowych od otrzymania uwag od Zamawiającego.
Wykonawca uwzględni i wprowadzi wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego (również korekty po składzie).

Uwagi:
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach promocji i rozpowszechniania dobrych praktyk do projektu pt. „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się” /”Design-led innovations for active ageing” DAA realizowanego w ramach programu INTERREG IVC i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:
Płatność przelewem po wystawieniu faktury z 21-dniowym terminem płatności.
Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Oferta powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

Ofertę prosimy dostarczyć na adres:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2,
00-098 Warszawa,
faksem na numer: 022 443 14 42 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie – Agata Fiedotow: afiedotow@um.warszawa.pl do dn.18 listopada 2013 roku do godziny 12:00(decyduje data wpływu).

Załączniki

  1. 1.
    Zamównienie
    (plik: zamowienie_daa.pdf, file size: 907.17 KB)
    Pobierz