Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na seminarium warszawskich rad seniorów

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 25 września 2019 - 14:58, rkadej

W skład zamówienia wchodzi: 1. wydruk spersonalizowanych kalendarzy książkowych, 300 sztuk, 2. wydruk spersonalizowanego transparentu (baner) do niesienia, 1 sztuka, 3. wydruk flagi reklamowej (do niesienia) tzw. "szturmówka", 1 sztuka, 4. dostawa wraz z wniesieniem do siedziby Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.


 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: „Przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla Warszawskiej Rady Seniorów”.

 

W skład zamówienia wchodzi:

 

1.      wydruk spersonalizowanych kalendarzy książkowych, 300 sztuk,

 

2.      wydruk spersonalizowanego transparentu (baner) do niesienia, 1 sztuka,

 

3.      wydruk flagi reklamowej (do niesienia) tzw. "szturmówka", 1 sztuka,

 

4.      dostawa wraz z wniesieniem do siedziby Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

 

2.  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ SPECYFIKACJA:

 

1.  wydruk spersonalizowanych kalendarzy książkowych:

 

a)      Format A5.

 

b)      Oprawa twarda, skóropodobna, kolor: brąz.

 

c)      Znakowanie: tłoczenie na przedniej okładce, 2 różne loga.

 

d)      Układ kalendarza: dzienny.

 

e)      Dodatkowe strony informacyjne np. mapy, odległości, jednostki miar i wag.

 

f)       Strony kalendarza: kolor kremowy, zadruk szary lub szaro bordowy.

 

g)      Wklejona dodatkowa wkładka z treścią przesłaną przez Zamawiającego: 4 strony, druk: kolor 4+4.

 

h)      Projekt wkładki przygotowany przez Zamawiającego, dostosowanie do druku ze strony Wykonawcy. Przykładowy wzór: załącznik do zapytania nr 4

 

2.   wydruk spersonalizowanego transparentu (baner) do niesienia:

 

a)      Rozmiar 300 cm x 75cm.

 

b)      Druk jednostronny kolor 4+0.

 

c)      2 tunele na drzewce po obu krótszych bokach transparentu.

 

d)      Oczkowanie na jednym dłuższym boku.

 

e)      Materiał PCV powlekany lub laminowany minimum 440g.

 

3.  wydruk flagi reklamowej (do niesienia):

 

a)      Flaga dwustronna – logo widoczne z obu stron.

 

b)      Kolor materiału: biały, kolor nadruku: 4+4.

 

c)      Tunel na drzewiec.

 

d)      Materiał poliester, minimum 120g.

 

e)      Flaga obszyta podwójnym szwem.

 

f)       rozmiar flagi: 70 x 120cm

 

4. Inne założenia:

 

a)      Dostawa na terenie m.st. Warszawy, adres wskazany przez Zamawiającego za pomocą poczty e-mail.

 

b)      Dostosowanie przesłanych przez Zamawiającego wizualizacji i projektów na potrzeby wydruku.

 

c)      Dołączenie do oferty wstępnej wizualizacji kalendarza, flagi i transparentu.

 

d)      Ostateczny projekt i wizualizacja wszystkich materiałów musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego.

 

 

3.      WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

-          nie dotyczy

 

4.      KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 

-          Cena: 100 %.

 

-          Ocena ofert za realizację całego zamówienia będzie dokonywana według następującego wzoru:

 

najniższa cena ofertowa brutto

 

Cena = ---------------------------------------------- x 100 pkt

 

cena brutto oferty badanej

 

 

 

-          Maksymalna liczba punktów przyznanych każdej z ofert wynosi 100 pkt.

 

-          Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

5.      TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:

 

-          10 dni od dnia podpisania umowy,

 

6.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA

 

-    Załącznik 1: Formularz ofertowy. 

 

-    Załącznik 2: Klauzula RODO. 

 

-    Załącznik 3: Projekt wkładki. 

 

-    Załącznik 4: Wzory logo. 

 

  

 

7.      TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1.      Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki:

 

a.       wstępna wizualizacja materiałów promocyjnych (kalendarz, transparent, flaga)

 

2.      Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: Bartosz Grzeszczuk, ext.bgrzeszczuk@um.warszawa.pl do  dnia 30.09.2019r.  do godz. 16:00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

 

 

8.      INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

 

b.      Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

 

c.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

 

d.      Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
o  wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

e.        Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

 

f.        Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

 

g.      Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody  stanowi załącznik do  niniejszego  zapytania ofertowego.  

 

h.      Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

 

i.        W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

    

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_.pdf, file size: 1108.83 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz zgłoszeniowy
  (plik: zalacznik_1_-_formularz_zgloszeniowy.doc, file size: 80.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula RODO
  (plik: zalacznik_2_-_klauzula_rodo.pdf, file size: 353.93 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Wzór wkładki
  (plik: zalacznik_3_-_wzor_wkladk.pptx, file size: 120.76 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Loga
  (plik: zalacznik_4_-_loga_.pptx, file size: 244.62 KB)
  Pobierz