Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Przygotowanie i przeprowadzenie świątecznych warsztatów twórczych

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 10 października 2019 - 15:07, ewrzosek

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Przedmiotem zamówienia jest organizacja cyklu otwartych i nieodpłatnych warsztatów twórczych dla mieszkańców Warszawy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, realizowanych we wszystkich dzielnicach m.st. Warszawy w okresie październik – listopad 2019 r.,


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
Przedmiotem zamówienia jest organizacja cyklu otwartych i nieodpłatnych warsztatów twórczych dla mieszkańców Warszawy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, realizowanych we wszystkich dzielnicach m.st. Warszawy w okresie październik – listopad 2019 r., Warsztaty powinny w sposób szczególny uwzględniać działania, które będą sprzyjały rozwojowi spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi
w aktywny i atrakcyjny sposób. Należy pamiętać, że wspólny wypoczynek zbliża do siebie członków rodziny i sprzyja wzmacnianiu więzi rodzinnych. Ważnym elementem jest aby działania odbywały się w przestrzeni publicznej bo właśnie w niej rodzina funkcjonuje i realizuje własne potrzeby. Warsztaty powinny mieć charakter integracyjno-edukacyjny, powinny być otwarte i powszechne. Działania realizowane powinny być przede wszystkim popołudniami oraz w soboty i niedziele. Wykonane podczas warsztatów świąteczne prezenty zostaną przekazane Uczestnikom XVI Warszawskiego Spotkania Wigilijnego, które odbędzie się 15 grudnia 2019 r. na ul. Ząbkowskiej w Warszawie.
Warsztaty będą pełnić funkcję integracyjną i aktywizacyjną dla mieszkańców Warszawy, a także będą formą promocji ww. wydarzenia.

2.WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)
1.Zamówienie dotyczy przedstawienia różnorodnych propozycji działań, przygotowanie i przeprowadzenie świątecznych warsztatów twórczych dla dzieci i ich rodziców we wszystkich 18 dzielnicach m.st. Warszawy.
2.Wykonawca zapewni wszystkie materiały niezbędne do realizacji działań (materiały plastyczne, papiernicze i inne, zgodnie z przedstawioną ofertą).
3.Wykonawca opracuje harmonogram warsztatów ze wskazaniem miejsca, godzin i tematyki.
4.Wykonawca przeprowadzi nabór animatorów w poszczególnych dzielnicach a także zrekrutuje uczestników zajęć warsztatowych.
5.Wykonawca zapewni możliwość korzystania z usługi także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
6.Zaproponowane działanie: warsztaty mają na celu stworzenie przestrzeni do wspólnej zabawy i integracji rodzin oraz inspirowanie uczestników (dzieci i dorosłych) do wspólnego spędzania czasu.
7.Wykonawca uzyska od Uczestników zgodę na wykorzystanie wizerunków i wykonanych projektów na potrzeby m.st. Warszawy.
8.Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną z przebiegu warsztatów.
9.Korzystający nie ponoszą odpłatności za udział w warsztatach.
10.Wykonawca będzie realizował zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

3.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy) :
Doświadczenie w obszarze prowadzenia min. 2 usług/działań związanych z animacją i integracją rodziny w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie) – Tabela 1.

4.KRYTERIA OCENY OFERTY:
1)Cena brutto – 40% - 40 punktów otrzyma Oferent, który wskaże najniższą cenę.

2)Koncepcja działań edukacyjno- integracyjnych przedstawiona w formie dodatkowego załącznika – 30%, przy czym 20% tj. 20 punktów otrzyma Oferent, który przedstawi program najbliższy założeniom wskazanym w warunkach realizacji zadania, dodatkowo 10%, tj., 10 punktów może otrzymać Oferent, który zaproponuje realizację działań w najbardziej nowatorski i kreatywny sposób.

3)Liczba zaangażowanych animatorów w przeprowadzenie działania (Tabela 2) – 20%, tj. 20 punktów, przy czym:
•do 5 animatorów – 10 punktów
•od 6 do 10 animatorów – 15 punktów
•od 11 i więcej animatorów – 20 punktów

4)Doświadczenie w realizacji działań w obszarze objętym zapytaniem ofertowym we współpracy z m. st. Warszawa (Tabela 3) – 10 %, tj. 10 punktów, przy czym usługi/działania wykazane jako spełnienie Warunku przystąpienia do zapytania ofertowego nie będą brane pod uwagę przy ocenie ww. kryterium oceny oferty. Za każdą wykazaną usługę/działanie Oferent uzyska 2 pkt, łącznie nie więcej niż 10 pkt.

5.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2019 r.

6.TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.
2.Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić) , tj.:
- złożyć w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, albo
- wysłać faxem na numer: 22 443 14 42, albo
- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ewrzosek@um.warszawa.pl do dnia 15 października 2019 r. do godz. 16:00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

7.INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
c. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
d. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
e. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
f. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
g. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Oferenta na podstawie zgody stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
h. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
i. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
j. Możliwe jest stosowanie zamówień uzupełniających w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego. W takim przypadku wartość netto zamówienia musi uwzględniać wartość zamówień uzupełniających.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe_warsztaty.pdf, file size: 207.25 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  FORMULARZ OFERTOWY
  (plik: formularz_ofertowy.doc, file size: 93.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  KLAUZULA INFORMACYJNA
  (plik: 6._klauzula_informacyjna_zgoda.pdf, file size: 353.93 KB)
  Pobierz