Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wykonanie wizualizacji oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów - przebudowa i rozbudowa, ul. Korotyńskiego 13

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 7 września 2018 - 13:36, ewrzosek

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1 Przedmiotem zamówienia są:
1.1.1 opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie obiektu zlokalizowanego przy ul. Korotyńskiego 13 (działka nr 11 obręb nr 20320) wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie przedstawionym w Koncepcji przebudowy/rozbudowy budynku ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie (stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego )
1.1.2 wykonanie wizualizacji docelowego zagospodarowania działki uwzględniającej usytuowanie budynków po przebudowie i rozbudowie, dojścia i dojazdy do budynków,parkingi terenowe, zieleń zorganizowana, tereny rekreacyjne dedykowane odbiorcom poszczególnych funkcji w budynku, i inne;
1.1.3. wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, o którym mowa w pkt. 1.1.1.
1.2 Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072).
1.3 Oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych do Zbiorczego Zestawienia Kosztów należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. Nr 130 poz. 1389)
1.4 Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów powinny zostać przekazane Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie PDF oraz w wersji papierowej oprawionej do formatu A4.
1.5 Wizualizacja docelowego zagospodarowania działki po przebudowie i rozbudowie budynku uwzględniająca m.in. usytuowanie budynków, dojścia i dojazdy, parkingi terenowe, tereny rekreacyjne, itp. w formie realistycznego rysunku/zdjęcia w widoku z lotu ptaka i widoku od strony głównego wejścia/wejść na teren nieruchomości powinna zostać przekazana Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie PDF oraz w wersji papierowej w formacie A3

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Przed złożeniem oferty istnieje konieczność zapoznania się z uwarunkowaniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Rakowiec obejmującego teren nieruchomości przy ul. Korotyńskiego 13 oraz zapoznania się z koncepcją stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.2. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania spotkania warsztatowego z przedstawicielami Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie później niż dwa tygodnie po zawarciu umowy. Przedmiotem spotkania będzie omówienie założeń PFU. W wyniku ustaleń ze spotkania Wykonawca opracuje wizualizację, o której mowa w pkt 1.1.2, którą przedstawi Zamawiającemu (w terminie 5 dni od daty spotkania) do akceptacji.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przy realizacji zamówienia powinny być zaangażowane osoby z uprawnieniami projektowymi i posiadające doświadczenie w wykonywaniu programów funkcjonalno-użytkowych obiektów użyteczności publicznej.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna tych Wykonawców, którzy wykażą, że: w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla obiektu użyteczności publicznej z zakresu pomocy społecznej (np. dom dziennego pobytu, środowiskowy dom samopomocy, żłobek, placówka opiekuńczo-wychowawcza)lub edukacji (np. przedszkole) z uwzględnieniem niezbędnego zagospodarowania terenu umożliwiającego funkcjonowanie obiektu o w/w charakterze. Informacje potwierdzające spełnienie w/w warunku należy zamieścić w Tabeli nr 1 Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi (np. referencje lub protokoły odbioru zamówionej pracy bez uwag) lub kopie tych dokumentów z potwierdzeniem zgodności z oryginałami.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

4.1 Cena: waga kryterium 60%.
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być
podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla
całości zamówienia. Wykonawca zaproponuje jedną cenę za całość zadania i nie może
jej zmienić po złożeniu oferty.
najniższa cena ofertowa brutto
Kryterium Cena = ---------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto oferty badanej
Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 1% = 1 pkt
4.2. Termin: waga kryterium 20%.
Termin realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym
w dniach kalendarzowych i termin ten będzie liczony od daty podpisania przez strony
umowy.
najkrótszy termin realizacji spośród złożonych ważnych ofert
Kryterium Termin = -------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt
Termin realizacji oferty badanej
4.3 Doświadczenie Wykonawcy w realizacji na rzecz jednostek administracji
samorządowej i/lub jednostek administracji rządowej programów funkcjonalno-
użytkowych dla obiektów użyteczności publicznej pomocy społecznej typu dom
dziennego pobytu dla seniorów lub środowiskowy dom samopomocy lub żłobek lub
dom dziecka lub dom pomocy społecznej : waga kryterium 20%
Na potwierdzenie spełnienia ww. kryterium należy przedstawić referencje od
zamawiających lub protokoły odbioru zamówionej pracy bez uwag (dopuszcza się
kopie dokumentów potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami).
Wykonawca otrzyma 1pkt za każdy wskazany w tabeli 1 Formularza ofertowego
program funkcjonalno-użytkowy inny niż ten wykazany na potwierdzenie spełnienia
warunku przystąpienia do zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. 3 i przy
uwzględnieniu, że PFU dotyczy domu dziennego pobytu dla seniorów lub
środowiskowego domu samopomocy lub domu dziecka lub żłobka lub domu pomocy
społecznej. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 20 pkt.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
wg oferty Wykonawcy,
(PFU - nie później jednak niż do 05.12.2018r a wizualizację, o której mowa w pkt. 1.1.2 w
terminie wskazanym w pkt. 2.2.)

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załączniki tj. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przystąpienia do zapytania ofertowego, określonych w pkt. 3 oraz kryterium oceny oferty określonego w pkt. 4.3 zapytania ofertowego.Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: tlisowski@um.warszawa.pl do dnia 13. 09. 2018 r. Rozmiar pliku nie może przekraczać 10 MB.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę
wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
b. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia
rachunku/faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z
Umową / zamówieniem.
c. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia
zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
d. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone
logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu
Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.
e. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
f. Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych.
g. Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac.
h. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.
i. Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania zamówień uzupełniających w
wysokości 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.
j. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po
uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
k. Warunkiem przyjęcia oferty jest zapoznanie się z załączoną do zapytania ofertowego
klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, co zostanie potwierdzone
podpisaniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na formularzu ofertowym.