Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Realizacja w maju 2020 r. jednodniowego wydarzenia pn. „Festiwal Aktywności Seniorów”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 5 grudnia 2019 - 12:08, rkadej

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja w maju 2020 r. w godzinach 10:00 – 15:00 jednodniowego wydarzenia pn. „Festiwal Aktywności Seniorów” w związku z realizacją przez m.st. Warszawę programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.


 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja w maju 2020 r. w godzinach 10:00 – 15:00 jednodniowego wydarzenia pn. „Festiwal Aktywności Seniorów” w związku z realizacją przez m.st. Warszawę programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

 

2.  WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Zakres zadań:

 

a.    Przejęcie funkcji organizatora wydarzenia w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym uzyskanie opinii i zezwoleń właściwych organów, urzędów i instytucji, które są wymagane przy realizacji tego typu wydarzeń.

 

b.    Zapewnienie miejsca wystawienniczego zapewniającego udział w wydarzeniu szerokiemu gronu odbiorców, dostępnego dla osób z niepełnosprawnością.

 

c.     Zaaranżowanie miejsca przeznaczonego na stoiska. Każde stoisko powinno być oznaczone nazwą wystawcy. Wykonawca zobowiąże się do zagwarantowania przestrzeni dla wystawców wskazanych przez zamawiającego.

 

d.    W centralnej części miejsca wystawienniczego powinna znajdować się ściana z wywieszonymi na niej ogłoszeniami pracy.

 

e.    Przygotowanie sceny z nagłośnieniem oraz zatrudnienie konferansjera. Wykonawca przygotuje program oraz nawiąże współpracę z osobami, które wystąpią na scenie.

 

f.      Wykonawca wykona projekt graficzny aranżacji przestrzeni i przedstawi go zamawiającemu minimum 30 dni przed wydarzeniem.

 

g.    Pozyskanie wystawców oferujących pracę seniorom: podmioty gospodarcze, instytucje miejskie i organizacje pozarządowe.

 

h.    Pozyskanie wystawców oferujących usługi w zakresie aktywizacji seniorów, oferujących badania profilaktyczne, konsultacje dietetyczne itp. W trakcie targów zainteresowany senior powinien mieć możliwość bezpłatnego wykonania badań i odbycia konsultacji z lekarzem i dietetykiem.

 

i.      Całość powinna być podzielona na sekcje: aktywizacja zawodowa, aktywność społeczna (wolontariat), kultura, badania profilaktyczne i konsultacje, odżywianie i dietetyka, senior w ruchu, strefa urody (wizaż, usługi fryzjerskie), instytucje miejskie prowadzące programy senioralne.

 

j.      Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę podmiotów, które będą miały swoje stoiska podczas festiwalu wraz z przygotowaną przez te podmioty ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji wystawców oraz zakresu zgłoszonych przez nich ofert.

 

k.     Wykonawca zagwarantuje przestrzeń dla wystawców wskazanych przez Miasto.

 

l.      Wzbogacenie wydarzenia o warsztaty dotyczące poszukiwania pracy i przygotowania CV (z warsztatów senior powinien wyjść z gotowym CV), poradnictwa zawodowego.

 

m.   Przygotowanie strony internetowej poświęconej projektowi.

 

n.    Wykonanie profesjonalnej dokumentacji fotograficznej wydarzenia w ilości minimum 100 zdjęć. Zdjęcia powinny być wykonane aparatem pełnoklatkowym.

 

o.    Przygotowanie profesjonalnego kilkuminutowego materiału filmowego.

 

p.    Przygotowanie profesjonalnej kampanii reklamowej, na którą złożą się: druk oraz dystrybucja plakatów informacyjnych (1 000 szt.), druk i dystrybucja ulotek informacyjnych (10 000 szt.), reklama w prasie, utworzenie wydarzenia na FB. Kampania powinna być skierowana zarówno do seniorów jak i do ich rodzin.

 

q.    Wykonawca zobowiąże się do współpracy z Miastem w zakresie zarządzania wydarzeniem oraz w zakresie promocji wydarzenia.

 

r.     Przygotowanie kącika z animacjami dla dzieci.

 

s.     Wykonawca może wzbogacić ofertę o dodatkowe atrakcje wypełniające program wydarzenia.

 

 

 

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat zorganizowali przynajmniej dwa wydarzenia jednodniowe lub przynajmniej jedno wydarzenie trwające dłużej niż jeden dzień (Tabela nr 1 w załączniku).

 

 

 

4.    KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 

 

 

a) cena: 50 %. Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:

 

 

 

b.       najniższa cena ofertowa brutto

 

c.        Cena = ---------------------------------------------- x 50%

 

d.       cena brutto oferty badanej

 

 

 

b) przedstawiony program i harmonogram realizacji zadania: 35% (max. 35 pkt) – złożony jako załącznik do Formularza oferty (planowana liczba wystawców – max 6 pkt, opis kampanii promującej wydarzenie – max 6 pkt, miejsce oraz jego dostępność – max 6 pkt, szczegółowość programu wydarzenia oraz jego atrakcyjność – max 12 pkt, wzbogacenie oferty o dodatkowe atrakcje – max 5 pkt, ),

 

c) doświadczenie oferenta w zakresie realizacji działań we współpracy z samorządem: 15% (max 15 pkt - po 5 pkt za każde opisane wydarzenie) – Tabela nr 2 w Załączniku nr 1. Przy ocenie nie będą brane pod uwagę wydarzenia, które zostały wykazane jako warunek wstępny.

 

Maksymalna liczba punktów przyznanych każdej z ofert wynosi 100 pkt.

 

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

 

 

5.    TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2019 r.


 

 

6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

a.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego, a także dodatkowy załącznik z propozycja programu i harmonogramu realizacji zadania.

 

b.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: Katarzyna Wojdaszka, kwojdaszka@um.warszawa.pl do dnia 16 grudnia 2019r. do godz. 16:00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

 

 

 

7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

a.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum.

 

b.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

 

c.        Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

 

d.       Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

e.        Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

 

f.         Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

 

g.       Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy
i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 

h.       Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę/zakup będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

 

i.         W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymagane jest  posiadanie rachunku rozliczeniowego służącego wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu  prowadzonej przez nią  działalności gospodarczej.

    

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_festiwal_aktywnosci_seniorow.pdf, file size: 1981.88 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: 2._formularz_ofertowy-_zalacznik_nr_1.doc, file size: 90.5 KB)
  Pobierz