Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

System profilaktyki bezdomności i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: środa, 30 stycznia 2013 - 13:53, pzygadlo

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia: Sporządzenie opracowania „System profilaktyki bezdomności i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie”, zwanego dalej Systemem.


Opis przedmiotu zamówienia:
I Usługa objęta zamówieniem obejmuje opracowanie projektu systemu profilaktyki bezdomności i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie, we współpracy z przedstawicielami zamawiającego, z wykorzystaniem dotychczasowych dobrych praktyk wypracowanych w ramach współpracy m. st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Wymagana jest współpraca wykonawcy z m. st. Warszawą przy wdrożeniu systemu, poprzez udział w spotkaniach roboczych do momentu zaopiniowania przez Komisję Dialogu Społecznego ds. bezdomności.
II Wykonawca związany jest następującymi założeniami:
1. System ma objąć działania w trzech obszarach:
a) profilaktyki bezdomności opartej na szerokiej współpracy Urzędu m. st Warszawy, innych instytucji administracji publicznej i sektora pozarządowego;
b) powszechnie dostępnej opieki niskoprogowej nad osobami bezdomnymi, zapewnianej w szczególności przez noclegownie, jadłodajnie, ogrzewalnie i punkty poradnictwa;
c) profesjonalnych działań ukierunkowanych na wychodzenie z bezdomności i usamodzielnienie podopiecznych, zapewnianych w szczególności przez schroniska i mieszkania treningowe.

2. Działania wymienione w pkt 1a i 1c adresowane są do mieszkańców Warszawy i osób z ostatnim meldunkiem warszawskim. Osoby niespełniające tego kryterium mogą korzystać z pomocy w przypadku refundacji kosztów przez gminę ostatniego miejsca zameldowania.

3. Działania określone w pkt 1.b adresowane są do wszystkich potrzebujących pomocy przebywających na terenie m. st. Warszawy.

4. Zaleca się zróżnicowanie ilościowe opieki niskoprogowej (pkt 1.b) w różnych porach roku.

5. Korzystanie z pomocy określonej w pkt 1.c możliwe będzie wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez ośrodek pomocy społecznej. Kwestia ustalenia właściwości Ośrodków pozostaje do rozstrzygnięcia i może zostać przedstawiona wariantowo.

III W odniesieniu do placówek wymienionych w pkt 1.c należy przyjąć możliwość zmiany sposobu dotowania (powierzenie zamiast wspierania zadania).
IV Zlecenie obejmuje przygotowanie koncepcji kompletnej i spójnej w płaszczyznach:
a) organizacyjnej i merytorycznej – z uwzględnieniem istniejących zasobów instytucjonalnych i kadrowych m. st. Warszawy i organizacji pozarządowych działających w obszarze bezdomności
b) formalno-prawnej i legislacyjnej – w oparciu o istniejący stan prawny i ze wskazaniem uregulowań niezbędnych do podjęcia przez organy m. st. Warszawy.
c) ekonomicznej – z uwzględnieniem utrzymania wydatków m. st. Warszawy na poziomie nie wyższym niż określony w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2015.

V Opracowanie powinno uwzględniać wspieranie rozwoju zawodowego kadry placówek Systemu (szkolenia, superwizje) oraz organizację nadzoru merytorycznego (kontroli) realizacji zadań.

VI Opracowanie uwzględni stopniowe (etapowe) wdrażanie systemu w sposób zapobiegający negatywnym skutkom społecznym, w szczególności w odniesieniu do osób z ostatnim meldunkiem pozawarszawskim (patrz – terminy).

VII Opracowanie powinno uwzględniać projekt systemu monitoringu i zakresu gromadzenia danych (wskaźników) przez organizacje pozarządowe jak i instytucje miejskie zaangażowane w prace na rzecz osób bezdomnych.
X Zamawiający udostępni wykonawcy posiadane dane dotyczące placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym objętych umowami Miasta z organizacjami pozarządowymi.

XI Wykonawca zapewni udział przedstawicieli Zamawiającego w pracach nad dokumentem, oraz przeprowadzi, na różnych etapach realizacji zamówienia, nie mniej niż pięć spotkań o charakterze warsztatowym z udziałem zainteresowanych środowisk, w szczególności przedstawicieli Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności.

XII Należy założyć, że wdrażanie systemu powinno rozpocząć się nie później, niż 1 stycznia 2014 r. i zakończyć nie później, niż 30 listopada 2015 r.

XIII Dopuszcza się rozpoczęcie wdrażania systemu w formie pilotażowej.

Termin realizacji zamówienia 30 czerwca 2013 r.

Wymagane doświadczenie i kwalifikacje:
1) Wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonanie odpowiedniej części, co najmniej dwóch usług doradczych, których merytoryczny zakres obejmował współdziałanie administracji publicznej z sektorem pozarządowym w obszarach społecznych (pomoc społeczna, edukacja, kultura, kultura fizyczna), w tym: jednej usługi o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto (a w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej – wyrażona w złotych równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o świadczenie usług), polegającej na przeprowadzeniu usług doradczych, obejmujących swoim zakresem realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:, co najmniej dwiema osobami, które:
a) legitymują się wyższym lub podyplomowym wykształceniem – przynajmniej jedna z nich z zakresu nauk społecznych (preferowane - polityka społeczna, socjologia, resocjalizacja) oraz przynajmniej jedna z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych lub menadżerskich;
b) przynajmniej jedna z nich posiada doświadczenie w realizacji usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu analiz/badań ewaluacyjnych/usług doradczych, obejmujących swoim zakresem organizację i ocenę efektów zlecenia realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym.
3) Pożądane jest wykazanie przez składającego ofertę faktu praktycznego wykorzystania (wdrożenia) przez jednostki administracji publicznej rozwiązań zaproponowanych w ramach usług doradczych, o których mowa w pkt 1 i 2b.

Kryterium oceny ofert
– cena 60% (maksymalnie 60 pkt)
- doświadczenie 40% (maksymalnie 40 pkt)
 Przy ocenie doświadczenia przyznawane będą 2 punkty za każdą usługę określoną w pozycji
Wymagane doświadczenie i kwalifikacje, pkt 1 i 2b. W przypadku spełnienia kryterium określonego w pkt 3 liczba punktów będzie podwojona (tj. 4 pkt za każdą usługę).

Inne istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy
Wykonawca dostarczy opracowanie do Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Warszawa, ul. Niecała 2, w trzech egzemplarzach, w formie elektronicznej (na płytach CD) i papierowej (wydruk kolorowy).
Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej przez dwie, lub więcej, osób fizycznych.

Uwagi:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Osoba fizyczna składająca ofertę proszona jest o przedstawienie wraz z ofertą swojego CV. W przypadku firm należy dołączyć CV osób przewidzianych jako bezpośrednich realizatorów zamówienia.

2. Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. W ofercie należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto.

Ofertę prosimy przesłać faksem na numer: 022 443 14 40 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: msobocki@um.warszawa.pl do dnia…12.02.2013 do godz. 12.00.

 

ZATWIERDZAM

    (data, podpis)

Załączniki

 1. 1.
  Formularz oferty
  (plik: formularzoferty.doc, file size: 53.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanieofertowe.pdf, file size: 436.69 KB)
  Pobierz