Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Szkolenie Barista - 5/LSW/2017

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 6 lipca 2017 - 16:14, bgolab

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na przeprowadzenie szkolenia Barista dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.  OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:
Usługa w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia Barista (kod zawodu 513201) dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia w co najmniej poniższym zakresie:

-  przyjmowanie i przechowywanie kawy, produktów oraz półproduktów potrzebnych do przygotowania pozycji występujących w menu lokalu;
 - obsługiwanie urządzeń i maszyn gastronomicznych na stanowisku pracy;
 - przekazywanie gościom lokalu wiedzy na temat kawy, akcesoriów i sposobu jej parzenia, walorów smakowych;
-  doradzanie gościom lokalu w wyborze kaw;
 - przygotowywanie, serwowanie i sprzedawanie kawy, napojów kawowych oraz pozostałych pozycji z menu lokalu;
 - propagowanie kultury picia kawy;
 - tworzenie receptur i kompozycji kawowych na zamówienia gościa;
 - organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP, ochrony ppoż., HACCP, ergonomii.
 
• Program szkolenia powinien obejmować minimum 20 godzin.
• Szkolenie powinno być zakończone egzaminem zewnętrznym.
• Szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawalnego w środowisku, sektorze lub branży, poświadczającego udział w szkoleniu zawodowym i potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach UE, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość aby uczestnicy dołączyli do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestnika/uczestniczki kierowanego na szkolenie przez Zamawiającego.

2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych.
2) Warunkiem zakończenia udziału uczestnika/uczestniczki w szkoleniu jest przystąpienie do egzaminu zewnętrznego mającego na celu weryfikację kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych podczas szkolenia. Wydane dokumenty będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.
3) Koszt zorganizowania i przeprowadzenia zewnętrznego egzaminu, w tym ewentualne wynagrodzenie instytucji egzaminującej i koszt wydania certyfikatu, leży po stronie Wykonawcy i nie stanowi pozycji odrębnej od kosztów zakupu przedmiotu zamówienia w Formularzu ofertowym, i tym samym nie jest odrębnym kosztem, podlegającymi odrębnej wycenie. Wykonawca nie otrzyma odrębnego wynagrodzenia za zorganizowanie i zapewnienie przeprowadzenia egzaminu dla Uczestnika, z tego względu koszty przeprowadzenia tych czynności należy wkalkulować w cenę oferowaną za realizację przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani w formie e-learningu.
5) Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia szkolenia do 30 listopada 2017 r.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.
7) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkolenia na terenie m.st. Warszawy zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.
8) Szkolenie będzie się odbywało w godzinach przed i/lub popołudniowych i/lub w weekendy.
9) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jedna godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut. Przerwy – minimum 1 przerwa 15 minutowa na 90 minut zajęć dydaktycznych.
10) Wykonawca odpowiednio oznaczy sale, w których odbywają się zajęcia logotypem EFS i RPO WM 2014-2020, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.
11) Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
12) Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:
a. nieobecności uczestnika/uczestniczki,
b. zmianach w harmonogramie zajęć,
13) W ramach realizacji zadania Wykonawca zagwarantuje wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania. Trener prowadzący szkolenie obligatoryjnie będzie posiadał wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia.
14) W przypadku konieczności wykonania badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy przez uczestnika szkolenia, Wykonawca wskaże ich zakres. Koszty badań pokrywa Zamawiający.
15) W przypadku konieczności wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych przez uczestnika szkolenia, koszty ww. badań ponosi Wykonawca.
16) W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę, będzie on zobowiązany zapewnić zastępstwo, z zastrzeżeniem, że nowa kadra posiadać będzie co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń, jak wykazane pierwotnie w formularzu oferty.
17) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszt trenerów, sal szkoleniowych, koszt materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, koszty egzaminów i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.
18) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.
19) Odpowiedzialność wobec uczestnika/uczestniczki szkolenia z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem usługi ponosi wyłącznie Wykonawca. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem usługi.
20) Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce materiały szkoleniowe oraz podstawowe pomoce dydaktyczne (m.in. skrypt dotyczący szkolenia, notatnik, długopis i ołówek automatyczny z gumka, zakreślacz, odzież ochronną – jeżeli wymaga tego specyfika szkolenia), które przechodzą na własność uczestnika/uczestniczki projektu.
21) Wykonawca dołoży wszelkich starań w znalezieniu miejsca pracy/ofert każdemu uczestnikowi/uczestniczce kończącemu szkolenie oraz niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.
22) Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.
23) W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
a. Prowadzenia list obecności na zajęciach, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFS i RPO WM 2014-2020.
b. Prowadzenia dziennika zajęć zawierającego wymiar godzin, program i tematy szkoleń oraz podpisy prowadzących daną tematykę zajęć, który musi być oznaczony logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFS i RPO WM 2014-2020.
c. Prowadzenia list odbioru materiałów szkoleniowych, które muszą być oznaczone logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFS i RPO WM 2014-2020.
d. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizowanego szkolenia.
24) Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program szkolenia, który powinien uwzględniać zakres tematyczny zawarty w pkt.1 (Opis Przedmiotu Zamówienia). Ww. program powinien być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
25) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminie 5 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie, w tym list obecności, kopii uzyskanych zaświadczeń oraz certyfikatów.
26) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia przez uczestnika/uczestniczkę projektu przed rozpoczęciem szkolenia, wynagrodzenie nie zostanie wypłacone  za szkolenie, natomiast w przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki w trakcie realizacji szkolenia, wynagrodzenie zostanie pomniejszone proporcjonalnie o niezrealizowaną część szkolenia.
27) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia zawodowego, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.
28) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
• Potwierdzenie, że dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (oświadczenie)
– tj. Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów. W ramach egzaminu Uczestnik otrzyma dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje wydany przez właściwą instytucję. Jeżeli odrębne przepisy nie przewidują egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień w danym zawodzie, wówczas egzamin przeprowadza jednostka posiadająca stosowne uprawnienia egzaminacyjne nadane w drodze akredytacji przez uprawniony do tego podmiot zewnętrzny. Jednostka egzaminująca wydaje certyfikat/dyplom potwierdzający zdobycie kwalifikacji w zakresie objętym programem kursu zawodowego. Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takim przypadku procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone i niezależne), bądź przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych. Certyfikat/dyplom otrzymany po przeprowadzonym egzaminie musi być rozpoznawalny i uznawalny w danym środowisku, sektorze lub branży,

• Wskazanie koniecznych badań medycyny pracy dla uczestnika/uczestniczki,
• Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie),
• Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie),
• Program szkolenia (załącznik nr 2),
• wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (kserokopia),
• Zakończenie szkolenia do 30 listopada 2017 r. (oświadczenie).

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:
• Cena brutto – 50%, przy czym 50 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;
• Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane szkolenie (dla nie więcej niż 20 osób) w zakresie objętym zamówieniem, nie więcej jednak niż 40 pkt).
Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru (tabela nr 1).
• Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia)  – 10% (5 pkt za każdy dostarczony dokument  załączony do oferty - kserokopie certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp., nie więcej jednak niż 10 pkt).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia rozpoczęcia szkolenia przez okres maksymalnie 3 miesięcy nie dłużej niż do 30 listopada 2017 r.
1) Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  oraz Program Szkolenia stanowiący Załączniki 2 do zapytania ofertowego .
2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy osoby prowadzącej postępowanie bgolab@um.warszawa.pl do dnia 17  lipca 2017 r.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
2) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.
3) Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
4) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
5) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
7) W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
8) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie_ofertowe_5/LSW/2017
  (plik: zapytanie_ofertowe_5-lsw-2017_6.07.2017.pdf, file size: 2333.33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załacznik 1 - formularz oferty
  (plik: formularz_oferty.doc, file size: 3451 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik 2
  (plik: zalacznik_2.doc, file size: 3442 KB)
  Pobierz