Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Uaktualnienie i korekta projektu aranżacji wnętrz w trakcie przebudowy budynku Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 8 grudnia 2016 - 14:22, rkadej

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Uaktualnienie i korekta projektu aranżacji wnętrz w trakcie przebudowy budynku Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” w zakresie doboru materiałów wykończeniowych i kolorystyki pomieszczeń oraz aktualizacja doboru umeblowania pierwszego wyposażenia przy szczególnym uwzględnieniu potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.


Na przedmiot zamówienia składają się:

·         przeprowadzenie konsultacji wnętrz w okresie od 19 grudnia  2016 do 30 czerwca 2017 w wymiarze łącznie do 130 godzin konsultacji (średnio 5 godzin tygodniowo), a w szczególności konsultacje materiałów wykończeniowych  i kolorystyki pomieszczeń użytkowych, węzłów sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych  dot. mi.in. okładzin ceramicznych,  glazury; gres A; gres B + fuga, wykładziny dywanowe,  posadzki epoksydowe oraz wyboru optymalnych innych materiałów wykończeniowych spośród przedstawionych przez Wykonawcę próbek i wzorników

 

·         przeprowadzenie uaktualnienia i korekty  projektu wyposażenia wnętrz z uwzględnieniem najnowszych trendów projektowania dla osób starszych i osób z niepełnosprawnością ruchową dla następujących pomieszczeń:

- hol wejściowy z recepcją 29,13 m2

- szatnia ogólna 6,15 m2

- kancelaria 10,81 m2

- pokój skype 7,92 m2

- sala multimedialna 23,33 m2

- sala rekreacyjna 47, 56 m2

- przebieralnia damska 3,91 m2

- przebieralnia męska 3,44 m2

- klubokawiarnia 118,15 m2

- pokój porad 9,03 m2

- warsztat, spotkania sala do zajęć 6,79 m2

 - warsztat, spotkania sala do zajęć grupowych 38,99 m2

- pracownia sztuki 34,13 m2

- stołówka 92,73 m2

- fryzjer 15,64 m2

- kadry  9,70 m2

-Powierzchnie biurowe pracowników socjalnych 8,23 m2

- księgowość 12,30 m2

- kasa 8,08 m2

-pomieszczenie biurowe pracowników socjalnych 11,53 m2

- aneks kuchenny 3,92 m2

- sekretariat 12,71 m2

- gabinet zastępcy 14,67 m2

- Gabinet dyrektora 20,28 m2

- Hub przestrzeń otwarta 107,44 m2  

- Hub sala indywidualna 8,40 m2

- Hub – hol z aneksem kuchennym  11,66 m2

- warsztat majsterkowicza 16,91 m2

Uaktualniony i skorygowany projekt powinien zostać sporządzony na podstawie projektu aranżacji wnętrz  dostępnego u Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązuje się przygotować i przedstawić wizualizacje wnętrz wraz z wyposażeniem.

Projekt aranżacji wnętrz stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

1.       WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

1.        Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania uniwersalnego, w tym zasad projektowania architektury wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, był autorem (współautorem) minimum trzech projektów architektury wnętrz o ponadprzeciętnych wymaganiach projektowych  tzn.

·         wnętrza z licznymi zakresami funkcyjnymi o różnorakich związkach,

·         ponadprzeciętnych wymaganiach w stosunku do światła,

·         ponadprzeciętnych wymaganiach w stosunku do przyporządkowania pomieszczeń i proporcji pomieszczeń,

·         ponadprzeciętnych wymaganiach w stosunku do wyposażenia technicznego,

·         ponadprzeciętnych wymaganiach w stosunku do kolorystyki i rodzaju materiału,

·         ponadprzeciętnych wymaganiach w stosunku do detali konstrukcyjnych.

Wykaz projektów  potwierdzających doświadczenie Oferenta, należy przedstawić w tabeli nr 1, znajdującej się w formularzu ofertowym potwierdzone referencjami.

 

2.    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wyższe wykształcenie w zakresie architektury wnętrz. Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia należy przedstawić w tabeli nr 2, znajdującej się w formularzu ofertowym.

W przypadku osób niebędących pracownikami stałymi Oferenta, należy dołączyć oświadczenie o gotowości podjęcia współpracy w przedmiocie zamówienia i/lub przekazaniu doświadczenia Oferentowi na realizację przedmiotu zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Oferenta w/w oświadczeń i dokumentów dołączonych do formularza ofertowego. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Oferent spełnia.

 

2.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

·         50% - cena.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnegopodatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 

najniższa cena ofertowa brutto

Cena= ---------------------------------------------- x 50 pkt

cena brutto oferty badanej

 

·         50% - doświadczenie w projektowaniu wnętrz.  Doświadczenie będzie punktowane na podstawie liczby zrealizowanych projektów architektury wnętrz dla instytucji publicznych oraz instytucji komercyjnych użyteczności publicznej, w tabeli nr 1 znajdującej się w formularzu ofertowym, po 10 punktów za każdy projekt, z zastrzeżeniem, że za pierwsze 3 projekty, które są warunkiem przystąpienia do zapytania ofertowego, nie zostaną przyznane żadne punkty. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Oferent wynosi 50 – za 5 dodatkowych pozycji wykazanych w tabeli. Wykazane w tabeli projekty nie mogą się powielać.

 

 

 

3.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: do 30  czerwca  2017r.

4.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz inne wymagane załączniki.

2.       Ofertę należy: wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie luliasz@um.warszawa.pl  do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 12.00.

 

5.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a.          W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

b.          Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.

c.          Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

d.          Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy

e.          Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

f.            Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

g.          Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

h.          Zamawiający zastrzega sobie, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w szczególności w zakresie pól eksploatacji.

i.            Z chwilą podpisania protokołu odbioru, Zamawiający nabędzie własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki pracy zostały utrwalone.

j.            Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

 

 

6.          UWAGI:

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytania_dot._konsultacji_aranzacji_wnetrz.pdf, file size: 1281.55 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: formularz_zapytania_ofertowego_zal._1.docx, file size: 94.07 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik_2_strona tytułowa
  (plik: zalacznik_2_strona_tytulowa8.12.16.pdf, file size: 22.8 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik_2
  (plik: zalacznik_2_8.12.16.pdf, file size: 268.9 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik_2a
  (plik: zalacznik2a.8.12.2016.pdf, file size: 518.24 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik_2b
  (plik: zalacznik2b_8.12.16.pdf, file size: 854.39 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik_2c
  (plik: zalacznik2c_8.12.16.pdf, file size: 748.46 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Załączni_2d
  (plik: zalacznik2d_8.12.16.pdf, file size: 554.8 KB)
  Pobierz