Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Usługa dostarczenia 450 zestawów pielęgnacyjnych dla noworodka i matki w ramach "Wyprawka dla warszawskiego malucha"

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 8 października 2018 - 7:56, ejozwiak

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia 450 zestawów pielęgnacyjnych dla noworodka i matki w ramach realizacji pilotażu świadczenia rzeczowego pn. „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
W skład zestawów pielęgnacyjnych dla noworodka i matki wchodzą:
LP NAZWA PRODUKTU

1. TERMOMETR BEZRTĘCIOWY DO KĄPIELI - 1 szt.
Wymagania techniczne:
 Czytelna skala
 Bezrtęciowy
 Unoszący się na powierzchni wody
 Oznaczenie odpowiedniej temperatury do kąpieli
 Wypełniony nietoksyczną cieczą
 Zaokrąglony kształt bezpieczny dla dziecka
 Przeznaczony do mierzenia temperatury do kąpieli
 Temperatura w skali Celsjusza
 Dodatkowym atutem będzie posiadanie pozytywnej opinii instytutu matki i dziecka oraz certyfikat "bezpieczne dla dziecka"
 Instrukcja obsługi w języku polskim

2. KREM PIELĘGNACYJNY DLA NOWORODKA - 1 szt.
Wymagania:
 Można stosować od 1 dnia życia
 Hipoalergiczny
 Posiadający atest: Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA), lub Państwowego Zakładu Higieny (PZH)lub pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka (IMiD), lub Centrum Zdrowia Dziecka (CZD).
 Można stosować do całego ciała
 Zapewniający ochronę przed wysuszeniem skóry
 Termin ważności min. 12 miesięcy
3. EMOLIENT DO KĄPIELI - 1 szt.
Wymagania:
 Można stosować od 1 dnia życia
 Pojemność minimum 400 ml
 Płyn, emulsja lub żel do kąpieli
 Emolient
 Termin ważności min. 12 miesięcy

 dodatkowym atutem będzie posiadanie pozytywnej opinii instytutu matki i dziecka oraz certyfikat "bezpieczne dla dziecka"

4. ZESTAW HIGIENICZNY DLA NIEMOWLĄT - 1 szt. zestawu
Wymagania:
 Zestaw posiada etui
 Instrukcja obsługi w języku polskim
 Przeznaczony dla noworodka (od 1 dnia życia)
 W skład zestawu wchodzi:
o Aspirator do nosa z miękką, elastyczną końcówką
o Elektroniczny termometr: dokładność:± 0,1°C zakres od 35 do 42°C
o Zestawy do pielęgnacji paznokci i włosów: nożyczki, cążki i grzebień
o Nakładka na palec do czyszczenia zębów
o Dodatkowym atutem będzie posiadanie pozytywnej opinii instytutu matki i
dziecka oraz certyfikat "bezpieczne dla dziecka"

5. KSIĄŻECZKA KARTONOWA DLA DZIECKA - 1 szt.
Wymagania:
 Minimalna ilość stron 14
 Treść bajki/opowiadania związana z m.st. Warszawą
(bajka/legenda/opowiadania/wierszyk) np. Wars i Sawa
 Wymiary min. 10 cm x 10 cm / max. 15cm x 15cm
 zabawka spełnia postanowienia dyrektywy 2009/48/WE (ma nadany znak CE)

6. GRYZAK - 1 szt.
Wymagania:
 zabawka spełnia postanowienia dyrektywy 2009/48/WE (ma nadany znak CE)
 zabawka zgodna z normą EN71
 Wymiary min. 8 cm x 6 cm / max. 15 cm. X 15 cm
 Wzór i kształt zabawki nawiązuje do symboli Warszawy (np. nawiązujące do legend
Warszawskich)
 Zabawka przeznaczona dla dzieci poniżej pierwszego roku życia

7. WKŁADKI LAKTACYJNE - 1 szt. Opakowania
Wymagania:
 Jednorazowe wkładki laktacyjne
 Opakowanie zawiera co najmniej 20 sztuk wkładek laktacyjnych
 3-warstwowa struktura wewnętrzna
 2 taśmy utrzymująca wkładkę
 Termin ważności min. 12 miesięcy

8. CHUSTECZKI NAWILŻANE DLA NIEMOWLĄT - 1 szt. opakowania
Wymagania:
 Opakowanie zawiera min. 50 szt.
 Termin ważności min. 12 miesięcy
 Można stosować od 1 dnia życia
 Dodatkowym atutem będzie posiadanie pozytywnej opinii Instytutu matki i dziecka
Liczba: 450 kompletów (dotyczy pozycji od 1 do 8)

9. OPAKOWANIE NA PRZESYŁKĘ WRAZ Z TAŚMĄ PAKOWĄ
Wymagania:
 Opakowanie kartonowe przeznaczone do przesyłki kurierskiej krajowej – 450 sztuk
 Wymiar: min. 100 cm x 45 cm x 40 cm max. 150 cm x 60 cm x 60 cm
 Taśma pakowa wymiary: ok. 48mm szerokości i ok. 150 metrów długości – 45
sztuk

1. Wykonawca przedstawi okazowy zestaw produktów z tabeli powyżej, w ciągu 7 dni od podpisania umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ww. zestaw nie będzie stanowił części zamówienia.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i transportem przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego powinny zostać wkalkulowane w cenę jednostkową.
3. Oferent powinien sporządzić ofertę w postaci szczegółowej kalkulacji elementów przedmiotu zamówienia (wg załączonego formularza ofertowego).
4. Dopuszcza się możliwość składania ofert tylko na pełen zakres zamówienia.
5. Termin wykonania zamówienia: pierwsze 50 kompletów należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego produktów z tabeli powyżej; dostawa do Zamawiającego pozostałych 400 kompletów zostanie zrealizowana do 14 grudnia 2018 r.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców.
7. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy na wszystkie materiały będące przedmiotem umowy licząc od dnia dostarczenia ich Zamawiającemu.
8. Wszystkie elementy „Wyprawki” muszą być z wysokiej jakości, całkowicie bezpieczne dla skóry
dziecka, nie powodujące uczuleń, alergii, podrażnień, odparzeń czy innych problemów natury zdrowotnej lub pielęgnacyjnej.
9. Wykonawca przedstawi w proponowanym zestawie o którym mowa w pkt. 1, potwierdzenie posiadania przez kosmetyki przeznaczone dla noworodków pozytywnej opinii instytutu matki i dziecka lub certyfikat "bezpieczne dla dziecka" bądź równoważne.
10. Produkty zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie nienaruszonym, zapakowane w sposób umożliwiający ich przechowywanie oraz ich dalszą przesyłkę.
11. Produkty uszkodzone, niespełniające wymagań z zapytania ofertowego, zostaną reklamowane
i zwrócone Wykonawcy.
12. Procedura reklamacji zostanie uzgodniona z Wykonawcą i zapisana w umowie.
13. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy oraz do udzielania mu każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu zapytania ofertowego oraz uwzględnienia uwag Zamawiającego.
14. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Wykonawca.
15. Wykonawca dostarczy przedmioty wskazane w tabeli powyżej w postaci kompletów zapakowanych
w opakowania zbiorcze z możliwością wielkokrotnego otwierania. Całość złożona w kolejności wg. wytycznych Zamawiającego.
16. Produkty kosmetyczne muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.).
3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie).
2. Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie).
3. Produkty kosmetyczne spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.) (oświadczenie).

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena oferty 80%
2. Doświadczenie 10%
3. Termin wykonania drugiej partii zamówienia (tj. 400 kompletów)

10%

- Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów;
- Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna
stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w
ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości
punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
 Cena oferty
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia. Liczba
punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru (tabela nr 1
formularza ofertowego):

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Liczba punktów = -------------------------------------------------------------------------- * 80

Cena brutto badanej oferty

 Doświadczenie
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionej tabeli nr 2
formularza ofertowego oraz załączonych do zapytania ofertowego dokumentów
potwierdzających wykonanie zadania np. referencje i/lub protokoły odbioru:
- doświadczenie Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 10% (5
pkt za zrealizowane zamówienie w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, nie więcej
jednak niż 10 pkt).
 Termin wykonania drugiej partii zamówienia (tj. 400 kompletów)
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego
„Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Liczba punktów w kryterium
termin wykonania drugiej partii zamówienia (tj. 400 kompletów) będzie obliczana zgodnie
z poniższym wzorem (tabela nr 3 formularza ofertowego):
Najkrótszy termin wykonania drugiej partii zamówienia zaproponowanej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------------------------- * 10
Termin wykonania drugiej partii zamówienia badanej oferty

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od dnia podpisania umowy do 14.12.2018r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik do zapytania ofertowego.
2. Ofertę (podpisany skan oferty wraz z załącznikami) należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy
osoby prowadzącej postępowanie bbak@um.warszawa.pl do 12.10.2018 r. (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).
7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze,
a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia
rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem, jednak nie później niż do dnia 31.12.2018r.
3. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą
ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
5. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość
podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej
50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
8. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia
zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
9. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą
informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.
10. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy a w szczególności przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy, oraz wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym
imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy,
ponadto wyraża zgodę na publikację treści złożonej oferty (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę
firmy, adres). Treść umowy z wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia
zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe Zestaw pielęgnacyjny
  (plik: zapytanie_ofertowe_zestaw_pielegnacyjny.pdf, file size: 3288.41 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_ofertowy_zestaw_kosmetykow_dla_matki_i_dziecka.doc, file size: 226 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna
  (plik: 9._rodo_klauzula_informacyjna_zgoda.pdf, file size: 163.84 KB)
  Pobierz