Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Usługa kurierska w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: poniedziałek, 8 października 2018 - 8:23, ejozwiak

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym w ramach realizacji zadania dotyczącego „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”.


WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Przesyłka kurierska rozumiana jest jako jedna lub kilka paczek nadawanych do jednego odbiorcy,
na podstawie jednego dowodu nadania, o łącznej wadze nieprzekraczającej 10 kg.
2. Rodzaj przesyłek: przesyłki miejskie w granicach administracyjnych m.st. Warszawy (nadanie
i odbiór przesyłki na terenie Warszawy),
3. Odbiór przesyłek przez kuriera będzie następował wyłącznie w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00. Zamawiający wymaga, aby odbiór przesyłki przez kuriera, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, nastąpiło w ciągu 1 doby (24 h) liczonej od złożenia przez zamawiającego zlecenia nadania przesyłki, w sposób wskazany w pkt.4.
4. Zlecenia nadania przesyłek będą składane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub
za pomocą formularza na stronie internetowej Wykonawcy, według wyboru Zamawiającego.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy załadunek odebranych przesyłek.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy korespondencji i ochrony zawartości przesyłek przed nieuprawnionym ujawnieniem ich zawartości.
7. Kurierzy muszą posiadać dokumenty umożliwiające ich identyfikacje, np. identyfikatory służbowe
ze zdjęciem.
8. Czas dostarczenia przesyłki do odbiorcy po odebraniu przesyłki przez Wykonawcę: w ciągu 24 godzin (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy).
9. W ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki, w terminach określonych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do trzykrotnej próby dostarczenia przesyłki.
10. W wypadku niedostarczenia przesyłki do odbiorcy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on zobowiązany do zwrotu przesyłki do Zamawiającego w ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki.
11. Zamawiający wymaga dostarczenia mu kopii (kserokopii, skanu) dokumentu potwierdzającego doręczenie każdej nadanej przez Zamawiającego przesyłki, w ciągu 2 dni roboczych od odbioru przesyłki przez odbiorcę. Zamawiający dopuszcza przekazanie ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Zamawiającego. Koszt usługi winien być wliczony
w cenę oferty.
12. Przesyłki krajowe będą ubezpieczone od uszkodzenia lub utraty na sumę ubezpieczenia 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) złotych każda. Koszt tego ubezpieczenia należy wliczyć w cenę oferty.
13. Nadawane przesyłki będą zapakowane przez Zamawiającego.
14. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
15. Orientacyjne ilości przesyłek przez cały okres obowiązywania umowy wynosi : 450 sztuk.
16. Wykonawcy nie przysługuje roszczenia z tytułu zrealizowania zamówienia we wskazanej ilości. Ilość przesyłek będą ulegały zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi do 14 grudnia 2018 r.
18. Od Wykonawcy wymaga się doręczania przesyłek w stanie nienaruszonym, w opakowaniach oryginalnych przekazanych przez Zamawiającego.
19. Cena ofertowa musi obejmować realizacje całości zamówienia wraz z opłatami dodatkowymi (opłata paliwowa, Vat oraz ewentualne dodatkowe koszty).
20. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania przedstawiciela Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (e-mailem),
o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania.
21. W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
• Lista doręczonych przesyłek;
• Lista niedoręczonych przesyłek;

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia (oświadczenie).
2. Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (oświadczenie).

4. KRYTERIA OCENY  OFERTY:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena oferty 90%
2. Udostępnienie narzędzia umożliwiającego  śledzenie przesyłek 10%
- Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów;
- Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów
w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

 Cena oferty

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

   Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Liczba punktów = --------------------------------------------------------------------------  * 90
   Cena brutto oferty badanej

 Udostepnienie narzędzia umożliwiającego śledzenie przesyłek

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Wykonawca, który zaoferuje Zamawiającemu możliwość śledzenia przez Internet statutu swoich przesyłek na podstawie nadanego przez Wykonawcę numeru przesyłki otrzyma 10 punktów.
Wykonawca, który nie zaoferuje możliwości śledzenia przesyłek poleconych otrzyma
0 punktów.

5. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:
Od dnia podpisania umowy do 14.12.2018r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie bbak@um.warszawa.pl do 12 października 2018 r. (pliki stanowiące załączniki
do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

7.  INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum.
2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury  w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem, jednak nie później niż do dnia 31.12.2018r.
3. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej
m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich zgodnie   z Wytycznymi do tych funduszy.
4. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
6. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.
8. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
9. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
10. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.
11. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, oraz wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na publikację treści złożonej oferty (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres). Treść umowy z wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego w zakresie usług kurierskich w obrocie krajowym

W dniu 10.10.2018 r. Oferent zadał pytania dotyczące postępowania w zakresie usług kurierskich w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w ramach realizacji zadania dotyczącego „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha”:

 

Prosimy o udzielenie dodatkowej informacji dotyczącej udzielonej odpowiedzi do pytania nr . 2

Zamawiający poinformował, że rozmiar przesyłki nie powinien przekroczyć 150 cm x 60 cm x 60 cm

Prosimy pamiętać, że przesyłki o wymiarach tego typu są naliczane wg wzoru długość x wysokość x szerokość / 6000

W ten sposób otrzymujemy wagę gabarytową paczki która wynosi dla tych wymiarów 90 kg

Ile Zamawiający przewiduje tego typu przesyłek na etapie zamówienia ?

Czy Zamawiający przewidział w swoim projekcie dodatkowe koszty związane z wagą gabarytową przesyłki ?

Pytamy dlatego ponieważ dodatkowe opłaty w tym przypadku są nieuniknione z uwagi na wykorzystanie znacznej przestrzeni ładunkowej auta.

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 8.10.2018 r. Zamawiający wskazał w pkt 2 warunki realizacji zamówienia ust. 1 „Przesyłka kurierska rozumiana jest, jako jedna lub kilka paczek nadawanych do jednego odbiorcy, na podstawie jednego dowodu nadania, o łącznej wadze nieprzekraczającej 10 kg.” Ponadto Zamawiający informuje, że wszystkie przesyłki przewidziane w zapytaniu ofertowym będą tej samej wielkości tj. maksymalnie 150 cm x 60 cm x 60 cm. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych kosztów w związku z „wagą gabarytową przesyłki”. W formularzu ofertowym załączonym do zapytania ofertowego Oferent wskazuje proponowaną cenę jednostkową usługi kurierskiej krajowa (jedna paczka o łącznej wadze nieprzekraczającej 10 kg). 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_usluga_kurierska.pdf, file size: 2377.66 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_ofertowy_usluga_kurierska.doc, file size: 186 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna
  (plik: 9._rodo_klauzula_informacyjna_zgoda.pdf, file size: 163.84 KB)
  Pobierz