Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Usługa polegająca na przeprowadzeniu diagnozy potencjału społeczno-zawodowego cudzoziemców.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 27 stycznia 2017 - 8:43, ejozwiak

ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


I OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

 

Usługa polegająca na przeprowadzeniu diagnozy potencjału społeczno-zawodowego cudzoziemców. Przeprowadzona usługa jest integralną częścią działań realizowanych w ramach „Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynKu pracy (WITEK)”.

 

II WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1.    Zadanie będzie realizowane przy współpracy z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy – Biura Pomocy i Projektów Społecznych i Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi podmiotami m.in. NGO.

 

2.Celem działania jest wypracowanie efektywnego modelu diagnozy pod kątem przyszłego zatrudnienia.

3.    W pilotażu weźmie udział 10-15 uczestników rekrutowanych i wskazanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. 

4.      Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zadania w tym:

- oceny predyspozycji psychicznych i kompetencji społecznych w kontekście zawodowym;

- diagnozy sprawności i wydolności fizycznej w odniesieniu do typu pracy;

- oceny umiejętności i kompetencji zawodowych w oparciu o próby pracy symulujące realne stanowiska pracy,

- opracowanie zindywidualizowanych raportów z oceny społeczno – zawodowej  uwzględniających profil kategorialny każdego uczestnika z zakresu aktywizacji zawodowej, jednolity opis, ocenę stanu funkcjonowania na podstawie obiektywnych testów, kompleksowość oceny.

5.      W ramach realizacji zadania Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania. 

6.      Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszty tłumacza, dojazdu, wyżywienia i ubezpieczenia prowadzących na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.

 

7.      Wykonawca zobowiązany jest do organizacji działań na terenie m.st. Warszawy.

 

8.      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kierowanych do diagnozy.

 

 

 

III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem ludzkim do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać następujące doświadczenie oraz zasoby:

 

1.   W zakresie doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy projektów/usług związanych z przeprowadzeniem diagnozy społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - tabela nr 1 w formularzu oferty.

 

IV KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 

1. Cena brutto 40 %,  max. 40 pkt, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;

 

2. Doświadczenie wykonawcy** (tabela nr 1 w formularzu oferty), w zakresie usług polegających na przeprowadzeniu diagnozy społeczno-zawodowej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert  - 15 %, max. 15 pkt, przy czym:

 • od 1  do 2 działań zrealizowanych – 5 punktów
 • od 3  do 5 działań zrealizowanych – 10 punktów
 • od 6 i więcej działań zrealizowanych – 15 punktów

** Projekty/usługi wskazane jako „Warunki przystąpienia do zapytania ofertowego” (pkt. III)  nie będą punktowane przy ocenie oferty.

 

3. Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające na prawidłowe wykonanie zlecenia) - 20% (5 pkt za każdy dostarczony dokument  załączony do oferty - kserokopie certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, pracowników), itp., nie więcej jednak niż 20 pkt).

 

4. Działania w obszarze objętym zapytaniem ofertowym wykonane we współpracy z samorządem (tabela 2 w formularzu oferty) – 25 punktów – 25%

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2017r.

 

VI TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1.   Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz następujące załączniki:

a)     Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w pkt. III WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz w pkt. IV KRYTERIA OCENY  OFERTY,  jako elementy doświadczenia Wykonawcy (np. referencje, opinie, recenzje i inne).

 

2.   Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie esamsel@um.warszawa.pl lub wysłać faxem na nr 22 443 14 42 do dnia  31  stycznia 2017 r. do  godz. 15.00.

 

VII INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub organizacji pozarządowych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum.

2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone znakiem promocyjnym „Zakochaj się w Warszawie”. Znak promocyjny, o którym mowa, zamieszcza się zgodnie z aktualnym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym  „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych; znak promocyjny dostępny jest
w wersji elektronicznej na stronie internetowej m.st. Warszawy.

5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.

7. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

8. Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/-e.

9. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe_skan.pdf, file size: 1721.78 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: formularz_oferty_.docx, file size: 19.09 KB)
  Pobierz