Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Usługa polegająca na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym, w tym z ostatnim meldunkiem na pobyt stały w m.st. Warszawie, w schronisku dla osób bezdomnych.

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 24 stycznia 2019 - 16:02, pzygadlo

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym, w tym z ostatnim meldunkiem na pobyt stały w m.st. Warszawie, w schronisku dla osób bezdomnych.


WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia schronienia realizowana według następujących zasad:

1.    Zapewnienie usługi tymczasowego schronienia na 10 miejscach w schronisku dla osób bezdomnych, zgodnie ze standardem minimum:

·         całodobowy pobyt 7 dni w tygodniu;

·         miejsca do spania, w ogrzewanych pomieszczeniach, wyposażone w łóżka i pościel (wymienianą co najmniej 1 raz na 21 dni);

·         jeden gorący posiłek dziennie oraz dostęp do kuchni/”kącika kuchennego” umożliwiający osobom bezdomnym samodzielne przygotowanie posiłków;

·         praca socjalna prowadzona we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej;

·         dezynfekcja i dezynsekcja odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany;

·         dostępność do sanitariatów (prysznic, wc), – co najmniej 1 na 20 miejsc.

·         szafka na rzeczy osobiste;

·         baza lokalową umożliwiającą realizację zadania oraz spełniającą wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe,

 

UWAGA: Podmioty, który rozpoczęły prowadzenie schroniska po dniu 30 maja 2018  r.  zobowiązane są spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r poz. 896).

 

2.    Warunkiem przyjęcia jest skierowanie w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez OPS Dzielnicy Wola. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować OPS Dzielnicy Wola o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

3.    Schronisko posiada i udostępnia regulamin korzystania z miejsc w schronisku, określający:

·         Rodzaje udzielanej pomocy

·         Obowiązki i uprawnienia osób przebywających w schronisku

·         Informacje o konsekwencjach łamania zasad regulaminu

·         Godziny przyjęć osób przebywających w schronisku przez kierownika schroniska w sprawach skarg i wniosków

4.    Schronisko prowadzi dokumentację potwierdzającą zakres i sposób realizowanej usługi.

5.    Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń (osobodni) będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia oraz ich faktycznego okresu pobytu w schronisku, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

6.    Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/rachunku z wyspecyfikowaną liczbą osób objętych schronieniem w danym miesiącu i liczbą  dni na które udzielono schronienia poszczególnym osobom.

7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić podmioty:                   

1.    Prowadzące działalność w zakresie pomocy osobom bezdomnym zgodnie z celami statutowymi.

2.    Spełniające standardy, o których mowa w pkt II.1 niniejszego zapytania.

 

3.    Zatrudniające niezbędną do realizacji usługi kadrę specjalistów o kwalifikacjach wymaganych przepisami prawa, potwierdzonych dokumentami, w tym pracownika socjalnego (w wymiarze nie mniejszym niż 1/5 etatu)  oraz opiekuna.

 

4.    Schronisko powinno znajdować się na terenie m.st. Warszawy lub w odległości nie większej niż 70 km od granic Miasta.

 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

1.    Cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta - 60 % (maksymalnie 60 pkt).

2.    Oferowanie wykraczających poza standard minimum określony w pkt. II. 1. usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej – 20% (maksymalnie 20 pkt)

a)    oferowana co najmniej jedna usługa – 20 punktów

b)    brak usługi – 0 punktów

3.    Doświadczenie Oferenta w prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych - 20 % (maksymalnie 10 pkt), oceniane w następujący sposób:

a)    Więcej niż 3 lata – 20 punktów

b)    1 – 3 lat – 10 punktów

c)    poniżej roku – 0 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednej oferty a także zawarcia umowy na mniejszą niż 10 liczbę miejsc w placówce.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 1 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

VI. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna zawierać: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi należyte wykonanie usług wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny oferty:

a)    Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pozostałych podmiotów ‐ inny dokument właściwy dla podmiotu. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,

b)    Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego, zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Prezydentem m.st. Warszawą na świadczenie usług, upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie,

c)    Odpis statutu potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym,

d)    Regulamin korzystania z miejsc w schronisku,

e)    Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej kadry specjalistów do realizacji usługi o wymaganych przepisami prawa kwalifikacjach, w tym pracownika socjalnego (w wymiarze nie mniejszym niż 1/5 etatu) oraz opiekuna (Oferent w dniu zawarcia umowy zobowiązany będzie do przedłożenia wykazu kadry realizującej zadanie z podaniem imienia, nazwiska, wykształcenia, stanowiska i harmonogramu godzin pracy każdego pracownika niezależnie od formy zatrudnienia),

 1. Oświadczenie o posiadaniu bazy lokalowej umożliwiającą realizację zadania oraz spełniającą wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej
  postępowanie:
  bezdomnosc@um.warszawa.pl do dnia 29 stycznia 2019 r. do godz. 14.00. (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).
 2. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. Wszystkie koszty związane z realizacją zadań są po stronie Wykonawcy.
 2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze, zgodnie z Umową.
 3. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.
 4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
 5. Wykonawca jest związany ofertą 21 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 6. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.
 7. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
 8. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę, stanowiącą przedmiot zamówienia, będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanieofertowe.pdf, file size: 2294.42 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz oferty
  (plik: formularz_ofertowy.doc, file size: 63.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula RODO
  (plik: rodo_klauzula_informacyjna_zgoda_2.docx, file size: 92.39 KB)
  Pobierz