Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Usługa polegająca na udzieleniu schronienia, w okresie dwóch miesięcy, osobom bezdomnym

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: wtorek, 20 listopada 2018 - 11:37, pzygadlo

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu schronienia, w okresie dwóch miesięcy, osobom bezdomnym, w tym z ostatnim meldunkiem na pobyt stały w m.st. Warszawie, skierowanym w drodze decyzji administracyjnej, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dysponującym co najmniej 50 miejscami.


Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia schronienia realizowana według następujących zasad:

 1. Zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
 2. Zapewnienie usługi schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi realizowanej zgodnie ze standardem minimum:

·         miejsca do spania, w ogrzewanych pomieszczeniach, wyposażone w łóżka i pościel (wymienianą co najmniej 1 raz na 21 dni);

·         jeden gorący posiłek dziennie lub – dla osób nie będących w stanie przyrządzić sobie pozostałych posiłków - całodzienne wyżywienie;

·         dezynfekcja i dezynsekcja odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany,

·         całodobowy pobyt 7 dni w tygodniu;

·         praca socjalna prowadzona we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na siedzibę schroniska;

·         dostępność do sanitariatów (prysznic, wc), – co najmniej 1 na 20 miejsc.

·         szafka na rzeczy osobiste;

·         usługi opiekuńcze w zakresie uzasadnionym stanem zdrowia i stopniem samodzielności, w szczególności obejmujące pomoc w samoobsłudze, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. Zakres usług określa się stosując zapisy Rozdziału 10, pkt I oraz pkt II.1 i II.2 Standardu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla m. st. Warszawy przyjętego Zarządzeniem nr 1710/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 października 2017 r., z uwzględnieniem potrzeb osób bezdomnych przebywających w schronisku i możliwości schroniska,

·         baza lokalową umożliwiającą realizację zadania oraz spełniającą wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe,

·         nie więcej niż 20% miejsc na łóżkach górnych.

 

UWAGA: Podmioty, który rozpoczęły prowadzenie schroniska po dniu 30 maja 2018  r.  zobowiązane są spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r poz. 896).

 

 1. Warunkiem przyjęcia jest skierowanie w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez OPS Dzielnicy Wola. Dopuszcza się przyjęcie w trybie interwencyjnym osoby nie posiadającej decyzji, o której mowa powyżej, w sytuacji, w której stan zdrowia tej osoby nie pozwala na skierowanie jej do noclegowni lub w przypadku braku miejsc w noclegowniach warszawskich. O przyjęciu interwencyjnym schronisko informuje (w pierwszym po przyjęciu dniu roboczym) właściwy miejscowo dla danego schroniska ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku schronisk znajdujących się poza granicami m.st. Warszawy - OPS Dzielnicy Wola, celem rozpoczęcia postępowania administracyjnego. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować właściwy OPS o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
 2. Schronisko posiada i udostępnia regulamin korzystania z miejsc w schronisku, określający:

·         Rodzaje udzielanej pomocy

·         Obowiązki i uprawnienia osób przebywających w schronisku,

·         Informacje o konsekwencjach łamania zasad regulaminu

·         Godziny przyjęć osób przebywających w schronisku przez kierownika schroniska w sprawach skarg i wniosków

5.    Schronisko prowadzi dokumentację potwierdzającą zakres i sposób prowadzonej usługi.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić podmioty:                   

1.    Prowadzące działalność w zakresie pomocy osobom bezdomnym zgodnie z celami statutowymi.

2.    Spełniające standardy, o których mowa w pkt II.1 i II.2 niniejszego zapytania.

 

3.    Zatrudniające niezbędną do realizacji usługi kadrę specjalistów o kwalifikacjach wymaganych przepisami prawa, potwierdzonych dokumentami, w tym pracownika socjalnego (w wymiarze nie mniejszym niż 1 etat na 50 miejsc objętych ofertą) oraz co najmniej jednego opiekuna.

 

4.    Schronisko powinno znajdować się na terenie m.st. Warszawy lub w odległości nie większej niż 40 km od granic Miasta.

 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

1.    Cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta - 60 % (maksymalnie 60 pkt).

2.    Liczba miejsc tymczasowego schronienia zapewniających świadczenie usług opiekuńczych – 30 % (maksymalnie 30 pkt), oceniana w następujący sposób:

 

a)    40-50 miejsc– 30 punktów

b)    30-39 miejsc – 20 punktów

c)    20-29 miejsc – 10 punktów

3.    Doświadczenie Oferenta w prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych - 10 % (maksymalnie 10 pkt), oceniane w następujący sposób:

a)    3 lata i więcej – 10 punktów,

b)    poniżej 3 lat – 0 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 1 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przedstawionym harmonogramie.

 

VI. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna zawierać: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty:

a)    Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pozostałych podmiotów inny dokument właściwy dla podmiotu. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,

b)    Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego, zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Prezydentem m.st. Warszawą na świadczenie usług, upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie,

c)    Odpis statutu potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym ,

d)    Regulamin korzystania z miejsc w schronisku,

e)    Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej kadry specjalistów do realizacji usługi o wymaganych przepisami prawa kwalifikacjach, w tym pracownika socjalnego (w wymiarze nie mniejszym niż 1 etat na 50 miejsc objętych ofertą) oraz co najmniej jednego opiekuna (Oferent w dniu zawarcia umowy zobowiązany będzie do przedłożenia wykazu kadry realizującej zadanie z podaniem imienia, nazwiska, wykształcenia i harmonogramu godzin pracy każdego pracownika niezależnie od formy zatrudnienia),

f)     Oświadczenie o posiadaniu bazy lokalowej umożliwiającą realizację zadania oraz spełniającą wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe, a także oferującą nie więcej niż 20% miejsc na łóżkach górnych,

 

g)    Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do obiektu, w którym prowadzone jest schronisko.

 1. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej
  postępowanie: bezdomnosc@um.warszawa.pl do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 14.00. (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).
 2. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. Wszystkie koszty związane z realizacją zadań są po stronie Wykonawcy.
 2. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze, zgodnie z Umową.
 3. Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.
 4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
 5. Wykonawca jest związany ofertą 21 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 6. Oferent winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000) z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.
 7. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy. W szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferent wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na udostępnienie całości treści złożonej oferty wraz z załącznikami (w tym m.in. wysokość złożonej oferty, nazwę firmy, adres, referencje, doświadczenie). Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
 8. Zamawiający informuje, że płatność za wykonaną usługę, stanowiącą przedmiot zamówienia, będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

Załączniki

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe_bezdomnosc_schronisko.pdf, file size: 4191.9 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz ofertowy
  (plik: formularz_ofertowy_bezdomnosc_schronisko.doc, file size: 90.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Klauzula informacyjna RODO
  (plik: rodo_klauzula_informacyjna_zgoda.docx, file size: 92.39 KB)
  Pobierz