Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

USŁUGA PRAWNA W ZAKRESIE WSPRCIA MERYTORYVZGEO ZADANIA świadczenie na rzecz rodziny WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 29 września 2017 - 13:07, ejozwiak

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prawnej w zakresie wsparcia merytorycznego przy realizacji przez Zamawiającego nowego zadania przyjętego Uchwałą nr L/1227/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego.


2.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do zakresu obowiązków Zleceniobiorcy w szczególności należeć będzie:
- Udzielanie konsultacji, wyjaśnień, porad oraz opinii prawnych w zakresie realizowanego zadania tj. świadczenia na rzecz rodziny „warszawski bon żłobkowy”, w szczególności w zakresie prawidłowości formalno-prawnej wydawanych decyzji, postanowień i innych dokumentów związanych z postępowaniem.
- Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów pism dot. nienależnie pobranego świadczenia.
- -przygotowanie wzoru decyzji, postanowień i innych pism wydawanych w toku realizacji „warszawskiego bonu żłobkowego”.
- Konsultacje prawne w formie spotkań dla pracowników w siedzibie Biura w zakresie prowadzonych spraw i postępowań wynikających z realizowanego zadania w ilości 2 godzin zegarowych min. 2 dni w tygodniu.
- Szkolenia prawników Biura z zakresie zmian w obowiązującym stanie prawnym.
- Współpraca z Jednoosobowym Samodzielnym Stanowiskiem Pracy Radcy Prawnego Biura Pomocy i Projektów Społecznych w zakresie Realizowanych zadań.
- W sprawach pilnych obsługa prawna będzie świadczona telefonicznie, mailowo, względnie
w inny sposób lub w innym miejscu w zależności od potrzeb – w czasie ustalonym przez strony.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty/osoby fizyczne, które wykażą, że dysponują do realizacji przedmiotu zamówienia osobą spełniającą łącznie następujące wymagania:
- wykształcenie wyższe prawnicze – radca prawny lub adwokat
- Doświadczenie w zakresie pomocy prawnej w obszarze administracji samorządowej.
- Minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie radcy prawnego lub adwokata.
- Dyspozycyjność w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

KRYTERIA OCENY  OFERTY:
I etap
Weryfikacja formalna
II etap
Rozmowa kwalifikacyjna – 100 % w tym:
• Wiedza w zakresie polityki społecznej oraz działań m.st. Warszawy na rzecz warszawskich rodzin z dziećmi w wieku do lat 5 – 30% wartości oceny (max. 30 pkt.),
• doświadczenie zawodowe potwierdzone zatrudnieniem lub inna stałą współpracą
w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 60% wartości oceny (max. 60 pkt.),
(Liczba punktów: brak doświadczenia – 0 pkt., posiadanie doświadczenia w pracy min 2 lata – 30 pkt., posiadanie doświadczenia w pracy min 5 lat – 60 pkt  (Tabela nr 2 w Załączniku nr 1.)
Doświadczenie zawodowe potwierdzone rekomendacją Urzędu m.st. Warszawy – 10% wartości oceny (max. 10 pkt.) - Tabela nr 2 w Załączniku nr 1.

4. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 15 grudnia 2017 r.
Łączny planowany wymiar zlecenia – 200 godzin

5. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, odręcznie podpisane CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny.
2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie ejozwiak@um.warszawa.pl  do  dnia 4 października  do  godz. 16.00.

6. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
b. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
c. Dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
d. Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
e. Wykonawca dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmianę terminu wykonania zamówienia.

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, file size: 216.36 KB)
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: zalacznik_do_zapytania.doc, file size: 66.5 KB)
  Pobierz