Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Usługi opieki dla dzieci uczestników projektu „Punkt zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej.”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 10 listopada 2016 - 12:50, ejozwiak

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:


Realizacja usługi polegającej na świadczeniu usługi opieki dla dzieci uczestników projektu na czas uczestnictwa ich opiekunów/rodziców w zajęciach aktywizujących społecznie, zdrowotnie, edukacyjnie i zawodowo w ramach projektu „Punkt zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1.   WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1)       Wykonawca winien zapewnić opiekę nad dzieckiem/dziećmi w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

2)       Usługa opieki winna być świadczona w godzinach (8:00-19:00) i terminach podawanych każdorazowo, wg. zapotrzebowania przez Zamawiającego reprezentowanego przez pracownika Biura  Projektu.

3)       Opieka będzie zlecana w zależności od potrzeb tj. w przypadku udziału opiekunów-rodziców dzieci w zajęciach aktywizujących społecznie, edukacyjnie i zawodowo z min. 2 dniowym wyprzedzeniem (2 dni robocze).

4)       W wyjątkowych przypadkach termin wskazany w pkt 3, może ulec skróceniu do 1 dnia roboczego.

5)       Przewidywana maksymalna ilość świadczonych usług wynosi 160 godzin zegarowych, dla całego zadania, w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31.08.2018 roku z zastrzeżeniem pkt. 3.

6)       Ilość świadczonych usług, zlecana sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynosi:

a.       75 godzin zegarowych w 2016 r.

b.       75 godzin zegarowych w 2017 r.

c.       10 godzin zegarowych w 2018 r.

7)       dopuszcza się zmianę ilości godzin pomiędzy poszczególnymi latami, z zastrzeżeniem, że łączna ilość godzin nie może przekroczyć 160.

8)       Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia  (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na:

a.       nieobecności dziecka/dzieci, w godzinach gdy miała być realizowana opieka,

b.       późniejszym niż planowano odebraniem dziecka/dzieci  przez opiekunów-rodziców,

c.       odmowie przyjęcia opiekunki/opiekuna,

d.       trudnościach w sprawowaniu bezpośredniej opieki np. z powodu szczególnie trudnych zachowań dzieci.

9)       W ramach realizacji zadania Wykonawca zapewni:

a.       bezpieczeństwo i opiekę dzieciom we wskazanych przez Zamawiającego terminach, godzinach i miejscu.

b.       wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania.

c.       Przynajmniej 1 opiekuna:

- w przypadku dzieci powyżej 10 roku życia liczba na każde 25 osób/dzieci

- w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba na każde 15 osób/dzieci

- w przypadku dzieci do 5 roku życia liczba na każde 5 osób/dzieci

10)   Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszty dojazdu, wyżywienia i ubezpieczenia opiekunek/opiekunów na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.

11)   Opiekunka/opiekun będzie realizować opiekę w miejscu pobytu dzieci, dostosowaną do ich wieku tj. minimum:

a.       w przypadku małych dzieci w wieku do 5 lat działania opiekuńcze będą polegały m.in. na podawaniu posiłków przygotowanych przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych i inne zadania wynikające z bieżących potrzeb dziecka, a także zapewnie zabawy i zajęć dostosowanych do wieku dziecka (np. czytanie książek, oglądanie bajek lub programów edukacyjnych),

b.       w przypadku dzieci w wieku szkolnym działania opiekuńcze będą polegały m.in. na podawaniu posiłków przygotowanych przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci, odprowadzaniu i przyprowadzaniu ze szkoły dzieci wymagających Pomocy w tym zakresie, po uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci i szkołą oraz organizowanie zabawy i zajęć dostosowanych do wieku dziecka (np. pomoc w odrabianiu lekcji, czytanie książek, oglądanie bajek lub programów edukacyjnych),

 

12)   W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:

a.       Karty Opieki - zgodnie ze wzorem - ustalonym z zamawiającym, która będzie potwierdzała wykonanie zadania.

b.       raporty z ilości godzin opieki, po każdym tygodniu sprawowania opieki (przesyłane do wyznaczonej przez Zamawiającego osoby/koordynatora e-mailem).

13)   Zamawiający wypłaci wynagrodzenie według zrealizowanych- wykonanych godzin opieki dla danego uczestnika za każdy zrealizowany miesiąc usługi.

14)   Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 

2.  WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania konieczne:  (Tabela nr 1)

·         posiadanie kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

i/lub

·         wykształcenie średnie oraz:

- co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 10

·         dyspozycyjność w okresie realizacji projektu.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • odbycie szkolenia dotyczącego sprawowania opieki nad dzieckiem z zajęciami praktycznymi.

 

3.       KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 • Cena brutto – 40%, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;
 • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 30% (10 pkt za zrealizowane zadanie dot. opieki nad dziećmi trwające min. 3 m-ce, , nie więcej jednak niż 30 pkt).

 Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania –  np. referencje i/lub protokoły odbioru.

 • Dysponowanie przynajmniej dwiema osobami spełniającymi wymagania konieczne – 30% (10 pkt za każdą osobę, nie więcej jednak niż 30 pkt).

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.       TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 31 sierpnia 2018 r.

 

5.       TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

2.       Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie mwinkel@um.warszawa.pl do dnia 17 listopada 2016 r. do  godz. 14:00.

 

6.       INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.

2.       Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową / zamówieniem.

3.       Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

4.       Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie  z Wytycznymi do tych funduszy

5.       Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej  oferty

6.       Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.

 

Załączniki

 1. 1.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  (plik: 2016-11-10_zapytanie_ofertowe_opieka.pdf, file size: 205.72 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  (plik: zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.doc, file size: 345.5 KB)
  Pobierz