Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Weryfikacja i uzupełnienie projektu programu „Warszawa Przyjazna Seniorom, na lata 2013-2020”

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 18 stycznia 2013 - 16:24, pzygadlo

Przedmiot zamówienia: Weryfikacja i uzupełnienie projektu programu „Warszawa Przyjazna Seniorom, na lata 2013-2020” oraz opracowanie mechanizmu aktywnego monitorowania projektów uruchamianych w ramach tego programu.


Usługa objęta zleceniem obejmuje modyfikację projektu Programu Warszawa Przyjazna Seniorom  we współpracy z przedstawicielami zamawiającego w formie warsztatowej w zakresie, zbudowania struktury zależności potrzeb, hierarchii celów głównych i pośrednich, opracowania wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania oraz opracowanie propozycji mechanizmu aktywnego monitorowania projektów uruchamianych w ramach Programu.
Ww. usługa powinna być realizowana w poszczególnych etapach:
1) Weryfikacja programu i uzupełnienie informacji:
a. opracowanie we współpracy z przedstawicielami zamawiającego: propozycji
i. propozycji struktury problemów i pokazanie zależności pomiędzy nimi (drzewo problemów)
ii. mapowania celów na problemy (drzewo celów)
iii. definiowanie celów i hierarchii i zależności pomiędzy nimi,
iv. doprecyzowania wykonawców działań i wskaźników oddziaływania, rezultatu i produktu.
b. opracowanie we współpracy z przedstawicielami zamawiającego, propozycji mechanizmu aktywnego monitorowania projektów uruchamianych w ramach Programu, który obejmie nadzór nad projektami od momentu wyrażenia zgody na uruchomienie projektów oraz późniejszego nadzoru nad ich realizacją i zamykaniem (końcowym rozliczeniem projektu), zapewniając skuteczny nadzór nad:
i. współzależnością terminową i rzeczową projektów,
ii. procesami zarządzania projektami indywidualnymi i portfelami projektów, w celu wielokrotnego wykorzystania uniwersalnych produktów/usług tych projektów (o ile zostaną zidentyfikowane),
iii. procesami elastycznego definiowania, wykrywania i alarmowania o zagrożeniach i ryzykach,
iv. procesami definiowania i rejestrowania istotnych decyzji koordynacyjnych w systemie instytucjonalnym wdrażającym projekty,
v. procesami oceny stopnia realizacji zakładanych celów i wskaźników Programu,
vi. procesami analizy i tworzenia dokumentacji projektów, niezbędnej do ich rozliczenia.
2) weryfikacja wymieniona w pkt. 1 powinna odbywać się przy udziale przedstawicieli zamawiającego w formie warsztatowej.
3) Zleceniobiorca opracuje i przekaże Zamawiającemu końcową wersję dokumentu „Program Warszawa Przyjazna Seniorom, na lata 2013-2020 w formie elektronicznej i papierowej.

Termin realizacji zamówienia:
15 kwietnia 2013r.

Niezbędne warunki zamówienia:
Wymagane doświadczenie Zleceniobiorcy:
1) posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje, co najmniej dwie usługi, w tym:
a. jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto (a w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej – wyrażona w złotych równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy
o świadczenie usług), polegającą na przeprowadzeniu analiz/badań ewaluacyjnych/usług doradczych, obejmujących swoim zakresem ocenę funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli (lub jego poszczególnych elementów składowych) programu/ów finansowanych ze środków publicznych, w tym programu/ów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
b. jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto (a w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej – wyrażona w złotych równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy
o świadczenie usług), polegającą na opracowaniu mechanizmu aktywnego monitorowania projektów realizowanych w ramach programu/ów.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej dwiema osobami, które:
a. posiadają wykształcenie wyższe,
b. przynajmniej jedna z nich posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami, potwierdzone certyfikatem PMP (Project Management Professional) wydanym przez Project Management Institute lub PRINCE2 wydanym przez Association of Project Management Group lub równoważnym,
c. przynajmniej jedna z nich posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania programami, potwierdzone certyfikatem Managing Successful Programmes wydanym przez Association of Project Management Group lub równoważnym,
d. posiadają doświadczenie w realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz/badań ewaluacyjnych/usług doradczych, obejmujących swoim zakresem ocenę funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli (lub jego poszczególnych elementów składowych) programu/ów finansowanych ze środków publicznych, w tym programu/ów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
e. przynajmniej jedna z nich posiada doświadczenie w realizacji usługi polegającej na opracowaniu mechanizmu aktywnego monitorowania projektów realizowanych
w ramach programu/ów.

Kryteria oceny przy wyborze oferty:
• zaproponowana cena 60%: maksymalnie 60 pkt;
• doświadczenia Zleceniobiorcy 20%: maksymalnie 20 pkt - punktowane będzie doświadczenie wynikające z ilości zrealizowanych usług (2 punkty za każdą wskazaną usługę ponad  niezbędne warunki zamówienia wymienione w pkt. 1) w zakresie tematyki społecznej;
• doświadczenie osób wskazanych do wykonania zamówienia 20%: maksymalnie 20 pkt – (ocenie będą podlegać wykazane usługi z zakresu przeprowadzenia analiz/badań ewaluacyjnych/usług doradczych, obejmujących swoim zakresem ocenę funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli i opracowania mechanizmu aktywnego monitorowania projektów realizowanych w ramach programu/ów.

Uwagi:
Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz dołączyć CV. W przypadku firm należy dołączyć CV osób zaangażowanych w realizację.

Dopuszcza się zmianę terminu okresu realizacji zamówienia
Umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ofertę prosimy przesłać do dnia 25 stycznia 2013 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) pocztą elektroniczną na adres mparzych@um.warszawa.pl lub faxem na numer: 022 443 14 42 albo złożyć w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2 Warszawa

ZATWIERDZAM

    (data, podpis)

Załączniki

 1. 1.
  Formularz do oferty
  (plik: zalacznik_nr1_formularz_do_oferty.doc, file size: 97 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Program Warszawa przyjazna seniorom
  (plik: program_warszawa_przyjazna_seniorom.pdf, file size: 519.68 KB)
  Pobierz